BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13480/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thôngtư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danhmục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh tại Hải Phòng tại thông báo số 0956/TB-CNHP ngày 20/10/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Csth #& Cao su tổng hợp (là dung dịch cao su isoprene trong dung môi hữu cơ) (Mục 10).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Nam Hoa; Địa chỉ: 57 Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng; Mã số thuế: 0200145757.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10012941714/E21 ngày 10/9/2014 tại Chi cục Hải quan QL hàng ĐTGC- Cục Hải quan TP.Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dung dịch cao su isoprene trong dung môi hữu cơ.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: FORMIC ACID (HCOOH) (CHINA).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch cao su isoprene trong dung môi hữu cơ.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Không có thông tin.

thuộc nhóm 40.05 “Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải”, mã số 4005.20.00 “- Dạng dung dịch; dạng phân tán trừ các sản phẩm thuộc phân nhóm 4005.10” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan QL hàng ĐTGC
(Cục Hải quan TP Hải Phòng);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái