VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG
TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
Ngày 18 tháng 3 năm 2014, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tham gia cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các Bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam.
Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2013 và kế hoạch triển khai năm 2014, ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong thời gian qua các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị tư vấn trong phạm vi cả nước đã có sự phối hợp chặt chẽ, tích cực trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015 (Chương trình) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kết quả đạt được là rất tích cực; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành một số Nghị định, quyết định hướng dẫn thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Các Bộ đã ban hành mới, bổ sung, sửa đổi nhiều Thông tư, hướng dẫn thực hiện; công tác tuyên truyền thực hiện tốt, nhiều chương trình về tiết kiệm năng lượng trên các phương tiện truyền thông đại chúng đã giúp người dân và các doanh nghiệp nhận thức tốt hơn về lợi ích của việc tiết kiệm năng lượng; mô hình tòa nhà xanh, tiết kiệm năng lượng là một điển hình của Chương trình: đã kịp thời bổ sung, sửa đổi Quy chuẩn xây dựng đối với các dự án nhà ở, các dự án mẫu về tòa nhà tiết kiệm năng lượng,... đã thu hút được sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức quốc tế. Nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn, hình thành được mạng lưới quản lý và triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các địa phương; tổ chức tốt chương trình dán nhãn năng lượng, chuyển từ thí điểm sang chính thức, từ hình thức khuyến khích sang bắt buộc đối với nhiều sản phẩm sử dụng năng lượng; đã tổ chức cuộc vận động phong trào “Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm năng lượng” tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với sự tham gia của đông đảo các tổ chức quần chúng.
Đánh giá cao các đóng góp của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho Chương trình, cụ thể đã biên soạn được nhiều tài liệu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đưa vào chương trình giảng dạy, góp phần giáo dục ý thức tiết kiệm năng lượng đối với học sinh ở các cấp, xây dựng nếp văn hóa về tiết kiệm năng lượng cho các chủ nhân tương lai của đất nước. Đặc biệt ngành Giao thông vận tải có các phương tiện tiêu tốn nhiều năng lượng, là ngành có tiềm năng lớn của chương trình sử dụng tiết kiệm năng lượng, việc đưa các loại nhiên liệu mới (Bio-diesel, CNG, Ethanol,...) vào sử dụng cho các phương tiện trong giao thông vận tải sẽ đem lại lợi ích lớn về kinh tế và môi trường. Các Tập đoàn lớn trong ngành năng lượng đã chủ động đầu tư, phối hợp tốt với các Bộ trong việc triển khai thực hiện Chương trình, đã hỗ trợ cho sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, việc áp dụng giá năng lượng theo cơ chế thị trường, từng bước tiến tới xóa bỏ trợ giá năng lượng, nhất là đối với giá điện, giá xăng dầu, qua đó góp phần cơ bản thay đổi nhận thức của xã hội về lựa chọn sử dụng năng lượng, nhiên liệu.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện vừa qua vẫn còn một số mặt hạn chế, Ban Chỉ đạo cần đề ra hướng khắc phục trong thời gian tới: Nguồn kinh phí không được cấp đủ, nên khó khăn cho thực hiện các nội dung đã được phê duyệt của Chương trình; chưa có các hướng dẫn, nhất là về dự toán để thực hiện kiểm toán năng lượng, nên nhiều hộ sử dụng năng lượng trọng điểm chưa thực hiện công tác kiểm toán năng lượng theo quy định; việc giúp đỡ, hỗ trợ để các doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng thực hiện việc cải tạo công nghệ lạc hậu còn chưa hấp dẫn, dẫn đến các trang thiết bị có hiệu suất thấp phải loại bỏ không nhiều, tốc độ đổi mới công nghệ của Việt Nam còn chậm. Ban Chỉ đạo chưa xây dựng được lộ trình, các tiêu chí về sử dụng năng lượng của Việt Nam cần đạt được qua các năm để phấn đấu,...

>> Xem thêm:  Có được bồi thường đất rừng khi nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng an ninh không ?

II. NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
Thống nhất với đề xuất của Bộ Công Thương về kế hoạch triển khai Chương trình năm 2014; các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án và giải pháp tiết kiệm năng lượng thuộc lĩnh vực và địa bàn quản lý nhằm đạt được các mục tiêu của Chương trình đã được phê duyệt; trong đó cần đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Bộ Công Thương:
- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo; thực hiện việc điều phối, theo dõi, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của Chương trình.
- Đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 51/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện; trong đó có đánh giá việc thực hiện không được nhập khẩu, sản xuất và lưu thông loại đèn sợi đốt có công suất lớn hơn 60 W theo lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đề xuất lộ trình giảm, tiến tới cấm sản xuất, tiêu thụ bóng đèn sợi đốt trên thị trường.
- Xây dựng các tiêu chí về hiệu quả sử dụng năng lượng của Việt Nam (giảm cường độ năng lượng chung và của một số ngành tiêu thụ nhiều năng lượng, hệ số đàn hồi năng lượng/GDP,...); so sánh các tiêu chí đánh giá về hiệu quả sử dụng năng lượng của Việt Nam với một số nước trong khu vực và trên thế giới; mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa Việt Nam và các nước,...
- Phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư sớm ban hành Thông tư liên tịch về hướng dẫn quản lý kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015.
- Tập trung vào các nhiệm vụ chính, xây dựng mục tiêu chính cho từng năm trong giai đoạn 2014 - 2015 để các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước thực hiện; tăng cường đôn đốc, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân để giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
- Tổ chức tổng kết, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia về quản lý nhu cầu (DSM), ban hành các văn bản chỉ đạo và kế hoạch thực hiện hàng năm làm cơ sở để Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị Điện lực thực hiện.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát; xây dựng, triển khai các giải pháp hỗ trợ thực hiện việc loại bỏ các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới quy định tại Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

>> Xem thêm:  Mua đất thuộc quy hoạch, nằm trong hành lang an toàn đường sắt đô thị khi thu hồi có được bồi thường ?

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế để tạo nguồn kinh phí triển khai dán nhãn năng lượng cho các hoạt động quản lý chương trình dán nhãn, như: Chi phí mua sản phẩm ngẫu nhiên trên thị trường; Chi phí thử nghiệm hiệu suất năng lượng nhằm đảm bảo tính tuân thủ của các doanh nghiệp tham gia dán nhãn; Chi phí thanh tra, xác minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm dán nhãn năng lượng,...
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức đào tạo nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý, giám sát, thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho các đơn vị tư vấn và đơn vị cung cấp dịch vụ tiết kiệm năng lượng.
- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác tuyên truyền; tổ chức các triển lãm lưu động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các địa phương.
- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan làm việc với JICA (Nhật Bản) để thu xếp nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư các Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý năng lượng tại khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành trước năm 2015.
2. Bộ Khoa học và Công nghệ:
- Rà soát hệ thống tiêu chuẩn hiện hành, xây dựng hướng dẫn phương pháp đo cho các sản phẩm dán nhãn để thống nhất áp dụng; tiếp tục nghiên cứu, ban hành các Tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng tối thiểu của các thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường; hoàn thành trong năm 2014 việc tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, nhân lực các phòng thí nghiệm nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác kiểm định, giám định, đo lường hiệu suất năng lượng.
- Khẩn trương thẩm định, ban hành hoặc thỏa thuận để cấp có thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn quốc gia về mức tiêu thụ năng lượng cho các loại xe cơ giới sản xuất trong nước theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải.
3. Bộ Tài chính: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí đủ nguồn kinh phí để triển khai các dự án tiết kiệm năng lượng của Chương trình trong giai đoạn 2014-2015 theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.
4. Bộ Thông tin và Truyền thông:
- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Chương trình trong việc xây dựng nội dung phù hợp và tăng cường việc đưa tin, tuyên truyền về công tác sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

>> Xem thêm:  Sử dụng đất ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng không có GCNQSĐ có được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi không?

- Phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên làm công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và tổ chức các cuộc thi viết về đề tài này.
5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Xây dựng, phê duyệt Chương trình mục tiêu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của địa phương mình (đối với các địa phương chưa phê duyệt); tổ chức thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án và giải pháp tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn.
- Bố trí kinh phí hàng năm và nguồn nhân lực phù hợp để triển khai các chương trình, đề án và giải pháp tiết kiệm năng lượng cụ thể tại địa phương.
6. Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước:
- Chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng hằng năm nhằm giảm suất tiêu hao năng lượng trên đơn vị sản phẩm, mỗi năm tiết kiệm ít nhất 1%/năm nhu cầu năng lượng sử dụng.
- Tập Đoàn điện lực Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình tiết kiệm điện, giảm tổn thất trong sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng; yêu cầu đến năm 2015, tổn thất điện năng trong truyền tải, phân phối điện không quá 8%, tổn thất trong khu vực nông thôn không quá 10% .
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, KH&ĐT, TC, KH&CN, XD, TN&MT, GTVT, GD&ĐT, TT&TT, NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, CN Than và Khoáng sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTCP, Các Vụ: TKBT, TH, KTTH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

>> Xem thêm:  Dự án sau bao nhiêu năm không triển khai thì bị thu hồi giấy phép ? Quy định thu hồi đất làm dự án ?