VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 232/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC GIẢI PHÓNG MẶTBẰNG VÀ BÀN GIAO ĐẤT XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI TẠIKHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Ngày 26 tháng 6 năm 2013, tại Vănphòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về việcgiải phóng mặt bằng và bàn giao đất xây dựng Trường Đại học Khoa học và Côngnghệ Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnhđạo các Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch vàĐầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thànhphố Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao HòaLạc, Ban quản lý Dự án Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Văn phòngChính phủ. Sau khi nghe Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Quốcphòng, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc báo cáo; ý kiến của các đại biểutham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

1. Dự án xây dựng Trường Đại họcKhoa học và Công nghệ Hà Nội tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là dự án quan trọng.Thời gian qua, các Bộ, ngành liên quan đã triển khai được một số công việc cầnthiết, song tiến độ chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Thời gian tới, cần tập trungcao độ, triển khai thực hiện quyết liệt để hoàn thành dứt điểm các công việcđược giao theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại công văn số 4422/VPCP-KGVX ngày 31 tháng 5 năm 2013, kiên quyết không để xảy ra sự cố chưacó tiền tệ là Ngân hàng Phát triển Châu Á hủy dự án vay 200 triệu USD để xâydựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (đã được cảnh báo trước).

2. Một số công việc cần phải đượctập trung xử lý và giải quyết đối với dự án xây dựng Trường Đại học Khoa học vàCông nghệ Hà Nội và dự án trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc:

a) Bộ Quốc phòng chỉ đạo khẩntrương bàn giao khu đất trống 38,2ha, không có công trình, hiện tại do các đơnvị quân đội quản lý cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc để triển khai dựán xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, báo cáo Thủ tướngChính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 7 năm 2013.

b) Việc bố trí vốn (khoảng 242 tỷđồng) để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất 28,5 ha do địa phươngđang quản lý, thuộc quy hoạch xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ HàNội và khu đất tái định cư doanh trại của các đơn vị quân đội tại xã Bình Yênlà rất cần thiết, cần được giải quyết xong trước ngày 15 tháng 8 năm 2013 đểkhông làm ảnh hưởng đến việc triển khai dự án xây dựng trường đại học này. Vìvậy, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, xácđịnh cụ thể nguồn kinh phí để thực hiện việc này, trình Thủ tướng Chính phủtrước ngày 15 tháng 8 năm 2013. Trước mắt, giao Bộ Tài chính xem xét để có đềxuất phương án tạm ứng trước kế hoạch vốn năm 2014 để thực hiện việc này, trìnhThủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7 năm 2013.

c) Về kinh phí xây dựng khu táiđịnh cư của các đơn vị quân đội: Bộ Quốc phòng sớm phê duyệt dự án xây dựng khutái định cư của các đơn vị quân đội gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chínhcho ý kiến về phương án giải quyết kinh phí đầu tư cho dự án. Trường hợp cầnthiết thì trước ngày 30 tháng 8 năm 2013 báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấnđề vượt quá thẩm quyền.

d) Về vốn thực hiện giải phóng mặtbằng Dự án phát triển cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc bằng nguồn vốnODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư(khoảng 2.300 tỷ đồng): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tàichính và các cơ quan liên quan cân đối, xác định nguồn vốn (có thể sử dụng kinhphí từ nguồn dự phòng), trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 30tháng 8 năm 2013.

3. Đồng ý về nguyên tắc áp dụng chỉđịnh thầu các gói thầu Dự án tái định cư Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (xây dựng hạtầng kỹ thuật khu dân dụng Bắc Phú Cát và dự án tái định cư Nam đường tỉnh lộ420 giai đoạn I (36 ha) và giai đoạn II (24 ha)). Ủy ban nhân dân thành phố HàNội có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định hiệnhành.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ trưởng CP;
- Các Bộ: GD&ĐT, TC, KH&ĐT, QP, KH&CN;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND huyện Thạch Thất, HN;
- BQL XD ĐHKH&CNHN (thuộc Bộ GD&ĐT);
- Trường Đại học KH&CN Hà Nội;
- BQL Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTN, KTTH, TH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định