BỘ QUỐC PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/2010/TT-BQP

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤPNGÀY ĐI BIỂN TRONG QUÂN ĐỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghịđịnh số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Xét đề nghịcủa Cục trưởng Cục Tài chính,

THÔNG TƯ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư nàyquy định chế độ phụ cấp ngày đi biển đối với quân nhân, công nhân viên chứcquốc phòng trên tàu chiến đấu, tàu cảnh sát biển, tàu tuần tra, kiểm soát, cứuhộ, cứu nạn trên biển, tàu vận tải, tàu phục vụ trên biển thuộc biên chế của BộQuốc phòng (sau đây gọi tắt là tàu Hải quân) trong thời gian trực tiếp tham giahuấn luyện, làm nhiệm vụ trên biển.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Quân nhân,công nhân viên chức quốc phòng biên chế trên tàu Hải quân;

2. Quân nhân,công nhân viên chức quốc phòng ở đất liền được cử đi công tác trên tàu Hải quânlàm nhiệm vụ trên biển.

3. Các đốitượng quy định tại khoản 1,2 của Điều này, chỉ được hưởng chế độ phụ cấp ngàyđi biển khi công tác trên tàu Hải quân làm nhiệm vụ trên biển và khi hưởng chếđộ phụ cấp ngày đi biển thì không hưởng chế độ công tác phí.

Điều 3. Mức phụ cấp

1. Mức I: Hoạtđộng liên tục từ 12 giờ đến 24 giờ được hưởng phụ cấp 100.000 đồng/người/ngày.

2. Mức II:Hoạt động liên tục từ 8 giờ đến dưới 12 giờ được hưởng phụ cấp 70.000đồng/người/ngày.

3. Mức III:Hoạt động liên tục từ 4 giờ đến dưới 8 giờ được hưởng phụ cấp 40.000đồng/người/ngày.

Điều 4. Nguồn kinh phí và trách nhiệm chi trả phụ cấp

1. Nguồn kinhphí chi trả chế độ phụ cấp theo quy định tại Thông tư này được bố trí trong dựtoán ngân sách hàng năm của đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính trong quân đội được ápdụng chế độ phụ cấp này để thực hiện, nhưng phải tự cân đối nguồn kinh phí.

2. Cơ quan,đơn vị cử người đi công tác trên tàu Hải quân làm nhiệm vụ trên biển có tráchnhiệm thanh toán tiền phụ cấp ngày đi biển cho người thuộc cơ quan, đơn vị mìnhcử đi công tác.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tưnày có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 105/2007/QĐ-BQP ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Bộ Quốc phòng về việc điều chỉnhnâng mức phụ cấp ngày đi biển.

2. Chế độ phụcấp ngày đi biển quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 10năm 2010.

3. Cục trưởngCục Tài chính, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thihành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Nguyễn Văn Được