BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2012
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH 05 NĂM (2011-2015) VÀ NĂM 2012 CỦA CÔNG TY TNHH1TV NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
Ngày 05/01/2012, Hội đồng thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, các Tổng công ty 91, 90 và các công ty TNHH một thành viên thuộc Bộ (Hội đồng thẩm định), họp thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và năm 2012 của Công ty TNHH1TV Nhà xuất bản nông nghiệp (Nhà xuất bản nông nghiệp). Tham gia thẩm định có Lãnh đạo Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Lãnh đạo Vụ Tài chính, đại diện Công đoàn ngành và Nhà xuất bản nông nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Điệp - Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp thẩm định.
Sau khi nghe Nhà xuất bản nông nghiệp báo cáo tóm tắt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và Báo cáo thẩm định của Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp; các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến tham gia của đại diện cơ quan liên quan thuộc Bộ và Nhà xuất bản nông nghiệp. Hội đồng thẩm định thống nhất, thông báo như sau:
1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Nhà xuất bản nông nghiệp trình Bộ với các nội dung chủ yếu sau:
- Kế hoạch lập phù hợp với định hướng của Bộ.
- Về cơ bản biểu mẫu tổng hợp kế hoạch phù hợp với quy định.
- Các giải pháp triển khai thực hiện có căn cứ, khả thi.
2. Yêu cầu Nhà xuất bản nông nghiệp tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
a) Về định hướng chiến lược:

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

Lãnh đạo Nhà xuất bản nông nghiệp bàn bạc, thống nhất khái quát hóa mục tiêu chiến lược ngành nghề kinh doanh chính và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó chú trọng việc phát triển các sản phẩm xuất bản phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Quá trình hoạt động của Nhà xuất bản nông nghiệp phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, nhất là về công tác xuất bản.
Xác định rõ Nhà xuất bản tập trung đầu tư có hiệu quả thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Nhà xuất bản và không được đầu tư ra ngoài ngành.
b) Về kết cấu biểu mẫu, chỉ tiêu:
- Biểu mẫu tổng hợp kế hoạch theo hướng dẫn của Bộ.
- Rà soát tính logic các chỉ tiêu, thuyết minh tăng, giảm các chỉ tiêu kế hoạch (nhất là chỉ tiêu tăng, giảm đột biến); thuyết minh cân đối các nguồn vốn đầu tư dài hạn của Nhà xuất bản nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư phát triển; danh mục các dự án đầu tư giai đoạn 2011-2015 và năm 2012.
c) Về giải pháp cụ thể triển khai thực hiện:
- Thực hiện tốt các giải pháp về quảng cáo, tiếp thị … để có nhiều việc làm, qua đó nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp, ổn định đời sống người lao động.
- Tăng cường quản lý, giám sát (đất đai, tài sản, vốn …) theo quy định của pháp luật.
- Các giải pháp để cân đối các nguồn vốn dài hạn phục vụ đầu tư phát triển (đổi mới máy móc thiết bị …) của Nhà xuất bản giai đoạn 2011-2015 và triển khai đầu tư năm 2012; hạn chế tối đa việc sử dụng vốn ngắn hạn đầu tư cho dài hạn, nhằm đảm bảo các hệ số an toàn tài chính của Nhà xuất bản theo quy định của pháp luật.
3. Tổ chức thực hiện

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?

- Giao Chủ tịch, Giám đốc Nhà xuất bản tiếp thu, chỉnh sửa theo các nội dung nêu trên trình Bộ phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm (2011-2015) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Nhà xuất bản. Để có đủ căn cứ trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, Tờ trình Kế hoạch 5 năm 2011-2015 và Kế hoạch 2012 của Nhà xuất bản phải khái quát hóa được toàn bộ nội dung của kế hoạch, nhất là mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà xuất bản nông nghiệp.
- Ban Đổi mới và Quản lý DNNN theo chức năng, nhiệm vụ Bộ giao (Quyết định số 2949/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 01/12/2011), chủ động hướng dẫn, đôn đốc Nhà xuất bản khẩn trương hoàn thành việc tiếp thu chỉnh sửa theo nội dung trên.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để b/c);
- Thành viên HĐ thẩm định;
- Vụ KH, Vụ Tài chính;
- Công đoàn ngành;
- Công ty TNHH1TV NXB NN
- Lưu: VP, ĐMDN (3).
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG - TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
PHÓ VỤ TRƯỞNG - PHÓ TRƯỞNG BAN
Lê Thị Hoàn

>> Xem thêm:  Thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất ? Xử lý tranh chấp quyền sở hữu nhà ở ?