VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 146/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM GIA KHIÊM TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO TRỢ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM THUỘC HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

Ngày 09 tháng 6 năm 2008, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã dự Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Thủ tướng đã có ý kiến như sau:

Trong 10 năm qua, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc hỗ trợ, vận động, tuyên truyền, nâng cao truyền thống tương thân, tương ái của nhân dân ta, để mọi người chung lưng, góp sức, sẽ chia, giúp đỡ đồng bào chịu ảnh hưởng của chất độc da cam.

Quỹ đã giúp cho gần 700 nghìn người được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng; khám chữa bệnh; hỗ trợ vốn sản xuất, cấp học bổng cho sinh viên, học sinh; dạy nghề, tạo việc làm; xây nhà mới cho các gia đình nạn nhân;… bằng gần 400 tỷ đồng vận động được.

Những việc làm đó khẳng định vai trò, vị trí của Quỹ trong việc trợ giúp những nạn nhân chất độc da cam.

Trong thời gian tới, để xây dựng, phát triển Quỹ vững mạnh và hoạt động hiệu quả hơn, ngoài việc thực hiện đúng quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ, Điều lệ của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp như đã đề ra trong báo cáo, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam cần chú ý nghiên cứu và tổ chức thực hiện một số nội dung quan trọng như sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đặc biệt là các cơ quan thông tin đại chúng, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, nâng cao truyền thống nhân ái của nhân dân ta, đóng góp và xây dựng Quỹ ngày càng phát triển để hỗ trợ có hiệu quả cho các nạn nhân chất độc da cam.

2. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khoa học, các nhân chứng, vật chứng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu cho nhân dân ta và bạn bè quốc tế, các tổ chức Chính phủ và phi Chính phủ hiểu rõ và hiểu đúng hơn về hậu quả và tác hại lâu dài của chất độc da cam đối với con người và môi trường sống, về những nhu cầu chính đáng của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam để tăng cường hỗ trợ và giúp đỡ họ.

3. Đa dạng hóa các loại hình hoạt động hỗ trợ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quỹ, gắn hoạt động cũa Quỹ với hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; mở rộng quan hệ hợp tác với các đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, để tăng cường nguồn lực cho Quỹ, chăm lo thiết thực và hiệu quả hơn đối với các nạn nhân chất độc da cam.

4. Củng cố, phát triển tổ chức Quỹ, nhất là Quỹ ở cơ sở; xây dựng quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc hoạt động Chữ thập đỏ và quy định của pháp luật. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Quỹ ở các cấp.

5. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan chủ động đề xuất bổ sung, sửa đổi chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

6. Chính phủ sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế và chính sách, hỗ trợ nguồn lực để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm tốt hơn nữa công tác giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

7. Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao, các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của Hội đối với nạn nhân chất độc da cam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, LĐTBXH, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản