BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/TB-BTTTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘTRƯỞNG NGUYỄN BẮC SON TẠI HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THÁNG 11NĂM 2013

Ngày 05/12/2013, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chủtrì Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thôngtháng 11/2013 qua hệ thống truyền hình trực tuyến tại 03 đầu cầu: TP. Hà Nội,TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng (vắng Thứtrưởng Nguyễn Minh Hồng đi công tác), lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.Sau khi nghe phát biểu của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ý kiến củacác Thứ trưởng, Bộ trưởng thông báo nhanh kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóaXIII, phiên họp Chính phủ tháng 11/2013 và kết luận như sau:

I. Đánh giá kết quả công tác tháng 11/2013

Các ý kiến phát biểu đều bày tỏ sự nhất trí đốivới dự thảo Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước tháng 11/2013. Báo cáo đãphản ánh, đánh giá rõ các mặt hoạt động và kết quả đạt được trong công tác quảnlý nhà nước của Bộ. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại,khó khăn như: Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành chậmnhiều so với kế hoạch đã đề ra; một số văn bản còn mắc các lỗi về hình thức thểhiện, chính tả. Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ tổ chức các đợt đi công tác tạiđịa phương chưa hợp lý về thời gian, tần suất làm ảnh hưởng đến tiến độ hoànthành công việc chung.

II. Về kiến nghị của các đơn vị

Giao Lãnh đạo Bộ, các cơ quan, đơn vị, doanhnghiệp thực hiện những nội dung sau:

1. Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chỉ đạo Vụ Bưuchính, VNPost tổ chức Lễ phát hành bộ tem “Kỷ niệm 100 năm sinh Nguyễn ChíThanh” trong tháng 12/2013.

2. Cục Tần số vô tuyến điện làm việc với Bộ Tưlệnh Thông tin để hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việcphê duyệt các băng tần được đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện trên cơsở Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia vừa được ban hành.

3. Cục Viễn thông căn cứ vào Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển viễn thông quốcgia đến năm 2020 để đề xuất Lãnh đạo Bộ phương án triển khai dịch vụ viễn thôngdi động băng rộng thế hệ tiếp theo (4G) từ năm 2015.

4. VNPT phối hợp Cục Viễn thông để dự thảo vănbản gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề xuất việc xây dựng văn bảnquy phạm pháp luật thay thế Thông tư liên tịch số 07/2000/TTLT-BGTVT-TCBĐ ngày 11/12/2000giữa Bộ Giao thông - Vận tải và Tổng cục Bưu điện về việc hướng dẫn xây dựngcông trình thông tin bưu điện trong phạm vi bảo vệ công trình giao thông đườngbộ.

5. Viện Chiến lược TTTT phối hợp với Cục Báochí, Cục PTTH-TTĐT tập trung hoàn thiện dự thảo Quy hoạch báo chí toàn quốc đếnnăm 2020 để trình Ban Bí thư trong quý I/2014.

6. Cục PTTH-TTĐT phối hợp với Cục Viễn thôngnghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định về cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiềntrình Chính phủ trong năm 2014.

III. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng12/2013

1. Các Cục: Báo chí, Quản lý PTTH-TTĐT, Thôngtin đối ngoại, Xuất bản tiếp tục chỉ đạo và định hướng tập trung thông tin,tuyên truyền về kết quả Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, đặc biệt là về Hiếnpháp, Luật đất đai (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua; công tác chỉ đạo điềuhành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và việc triển khai, kết quả thực hiệncác nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2013 của các Bộ, ngành, chính quyền địa phương,doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Tăng cường công tác định hướng, chấn chỉnhtình trạng đưa tin giật gân câu khách; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cáctấm gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; có các bài viết đấutranh, phản bác lại những luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật. Phối hợp vớicác cơ quan chức năng xử lý nghiêm việc lợi dụng tự do dân chủ để thông tintuyên truyền sai sự thật, xuyên tạc tình hình đất nước.

Hoàn thành kết quả điều tra, khảo sát hệ thốngtư liệu bằng chứng lịch sử về chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Làm tốt công tácchuẩn bị để tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, TrườngSa tại Đắk Lắk.

2. Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vịliên quan tập trung hoàn thiện các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức, nhân sự của các đơn vị thuộc Bộ theo tinh thầnNghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TTTT, trình Lãnh đạo Bộ xem xét,quyết định; khẩn trương hoàn thiện các văn bản hành chính cho các đơn vị cóthay đổi về tên gọi làm thủ tục đổi tên đơn vị, đổi con dấu, đổi tên chức danhlãnh đạo, đổi tên tài khoản để duy trì hoạt động bình thường, ổn định; xây dựngdự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp,các tổ chức tài chính nhà nước, các cơ quan báo chí thuộc Bộ để trình Thủ tướngChính phủ trong tháng 12/2013; xây dựng và triển khai Đề án Bưu điện Trungương, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC là các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

3. Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ đôn đốc các đơn vịliên quan: tập trung hoàn thiện và trình đúng thời hạn các đề án trong Chươngtrình công tác năm 2013; xây dựng Chương trình công tác năm 2014 của Bộ TTTTtrình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đẩynhanh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ ban hành.

4. Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Viễn thông, VNPT tiếptục phối hợp để hoàn thiện Đề án tái cơ cấu VNPT theo chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ và ý kiến góp ý của các Bộ, ngành; tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh dựthảo Nghị định quy định điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPT sau khi Đề án táicơ cấu VNPT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Nghịđịnh số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sửdụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng:

- Cục Báo chí, Cục PTTH-TTĐT, Cục Viễn thông, VụPháp chế tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghịđịnh.

- Cục PTTH-TTĐT, Cục Viễn thông, VNCERT khẩntrương xây dựng các thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định.

6. Cục Xuất bản, Cục Báo chí, Cục PTTH-TTĐT,Thanh tra Bộ triển khai Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chínhphủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản; Nghị địnhsố 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện.

Thanh tra Bộ chú ý tăng cường công tác thanhtra, kiểm tra đối với các vi phạm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thôngtrong dịp cuối năm và dịp Tết âm lịch.

7. Cục Viễn thông tập trung chỉ đạo, tổ chức thịtrường viễn thông phát triển bền vững, cạnh tranh lành mạnh, giá cước và chấtlượng dịch vụ hợp lý. Phấn đấu hoàn thành xây dựng chính sách quản lý đối vớicác dịch vụ liên lạc miễn phí trên mạng Internet (dịch vụ OTT) trong 6 thángđầu năm 2014.

8. Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị liênquan tổng hợp kết quả thanh tra diện rộng tình hình thực hiện Thông tư số 04/2012/TT-BTTTT để đề xuất việc bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành chế tài mớinhằm tạo bước chuyển biến tích cực hơn nữa, tăng cường và nâng cao hiệu quảquản lý thuê bao di động trả trước và tin nhắn rác như Nghị quyết về chất vấn vàtrả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII yêu cầu.

9. Cục Tần số vô tuyến điện và các đơn vị liênquan đẩy mạnh công tác phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thôngtin, tuyên truyền và triển khai giai đoạn 1 Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóngtruyền hình mặt đất đến năm 2020.

10. Vụ CNTT, Cục Ứng dụng CNTT phối hợp với cácđơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ hoàn chỉnh phương án kiện toàn Ủyban quốc gia về CNTT để trình lại Chính phủ trong tháng 12/2013. Đồng thời, xâydựng dự thảo chương trình, kế hoạch hoạt động của Ủy ban quốc gia về ứng dụngCNTT với tư duy mới, tập trung vào việc giải quyết các khó khăn về cơ chế,chính sách lớn, bám sát các nội dung trong Nghị quyết số 13-NQ/TW của Trungương về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nướccông nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và dự thảo Nghị quyết của Bộ Chínhtrị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, tạo nền tảng phương thức pháttriển mới, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia.

11. VNCERT tập trung hoàn thiện hồ sơ dự án Luậtan toàn thông tin, báo cáo tập thể Lãnh đạo Bộ, xin ý kiến một số Bộ chủ chốtđể có thể trình Chính phủ trong tháng 01/2014.

12. Vụ Kế hoạch - Tài chính tham mưu cho Lãnhđạo Bộ giao Kế hoạch phát triển, Kế hoạch đầu tư và dự toán thu, chi ngân sáchnhà nước năm 2014 cho các đơn vị; phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trươngkết thúc công tác quyết toán Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công íchđến năm 2010; thanh quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013.

13. Văn phòng, Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vịliên quan chuẩn bị, tổ chức đón đoàn Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịchLào sang thăm và làm việc.

14. Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ tiến hành tổngkết nhiệm vụ năm 2013 và xây dựng chương trình công tác năm 2014 trước ngày20/12/2013; đóng góp ý kiến cho Báo cáo tổng kết năm 2013 và trọng tâm công tácnăm 2014 của Bộ. Thực hiện tốt công tác bình bầu thi đua, đề nghị khen thưởng,tránh tình trạng dễ dàng, cào bằng. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng văn bảnquy phạm pháp luật là một trong những tiêu chí chính của bình xét thi đua, khenthưởng.

Văn phòng và các đơn vị liên quan phối hợp chuẩnbị nội dung và tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệmvụ năm 2014 của Bộ TTTT dự kiến vào ngày 26/12/2013./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ (để t/h);
- Lưu: VT, VP, TKTH, LQV.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Mạnh Lâm