VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2011

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ NGUYỄN SINH HÙNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Ngày 14 tháng 6 năm 2011, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình) và bàn giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo, đại diện của các cơ quan là thành viên trong Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban chỉ đạo báo cáo tiến độ triển khai và đề xuất kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng kết luận như sau:
1. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là chương trình có nội dung toàn diện, tổng hợp của các chương trình mục tiêu, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, liên quan trực tiếp đến kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của hơn 70% dân số toàn quốc và được triển khai thực hiện trong thời gian dài. Chương trình được triển khai sớm, nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành phong trào của cả nước, được người dân và các địa phương hết sức quan tâm, ủng hộ và tích cực triển khai. Các cấp ủy Đảng và chính quyền đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vì lợi ích của đa số nhân dân, góp phần đảm bảo công bằng và ổn định chính trị, xã hội; đã có nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch hành động và nỗ lực triển khai thực hiện Chương trình phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Sau một năm triển khai thực hiện đã có 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo, trong đó có 61/63 Ban Chỉ đạo do đồng chí Bí thư hoặc Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; 83% cấp huyện thành lập Ban Chỉ đạo và 52% cấp xã thành lập Ban quản lý. Một số tỉnh, thành phố đã triển khai Chương trình đạt được nhiều kết quả khá, thể hiện sự sáng tạo của nhân dân, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, là bài học kinh nghiệm để Ban Chỉ đạo và các địa phương khác rút kinh nghiệm.
Các Bộ, ngành chức năng đã cơ bản hoàn thành các văn bản hướng dẫn và đang chỉ đạo các địa phương thực hiện theo đúng tiêu chí của ngành.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chương trình còn bộc lộ một số nhược điểm đó là: một số địa phương và người dân chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Chương trình cũng như vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn lực bên ngoài; công tác hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo thiếu chủ động; bộ máy quản lý chỉ đạo điều hành chưa thống nhất; năng lực của cán bộ còn bất cập, chưa kịp thời đề xuất bổ sung chính sách, cơ chế phù hợp với thực tiễn; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành chưa chặt chẽ.
2. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện các nội dung sau:
a) Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện và Trưởng Ban quản lý cấp xã phải do đồng chí Bí thư cấp ủy hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Trưởng ban. Gắn hoạt động của Ban Chỉ đạo với hoạt động của Ban vận động “Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới” mà nòng cốt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp. Đẩy mạnh thực hiện cuộc thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động để tạo cơ hội huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia, trong đó cấp ủy Đảng, Chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, người dân đóng vai trò chủ thể cùng với các tổ chức chính trị xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất ? Thủ tục mua bán, tách sổ của lô đất ?

b) Các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành các văn bản hướng dẫn theo quy định tại Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2011. Từng Bộ, ngành trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công, tập trung ưu tiên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí và hướng dẫn phương thức triển khai, huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện theo hướng đơn giản, linh hoạt, để các địa phương dễ vận dụng vừa đảm bảo mục tiêu, tiêu chí của Chương trình, vừa huy động được sức dân và nguồn lực khác của địa phương.
c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng không quy định cứng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư cho các hạng mục cụ thể của Chương trình, tạo điều kiện để các địa phương chủ động huy động các nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn của các chương trình dự án khác trong quá trình thực hiện; hệ thống lại các văn bản đã ban hành liên quan đến Chương trình xây dựng nông thôn mới để giúp các ngành, địa phương triển khai được thuận lợi.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính chủ động đề xuất nguồn lực cho Chương trình, sớm ban hành văn bản hướng dẫn theo hướng nguồn đầu tư của Trung ương hỗ trợ cho tỉnh và giao cho tỉnh quyết định phân bổ sử dụng.
d) Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện Chương trình, thông qua công tác kiểm tra phát hiện những điển hình mới cần phát huy để khích lệ, động viên và nhân ra diện rộng. Đồng thời cũng thông qua kiểm tra để uốn nắn, bổ sung, rút kinh nghiệm những nội dung trong chỉ đạo còn vướng mắc chưa phù hợp.
đ) Ban Chỉ đạo ở Trung ương cần lên kế hoạch tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho tất cả các cấp, các ngành đến toàn dân từ nhận thức đến cách làm, để người dân thấy rõ vai trò chủ thể của mình trong việc xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền thông qua tập huấn, bồi dưỡng báo cáo viên, phổ biến rộng rãi điển hình mới đến các địa phương bằng các hình thức thông tin, tuyên truyền, sao gửi tài liệu, tổ chức học tập, rút kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông, trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các tổ chức đoàn thể quần chúng. Đồng thời hướng dẫn các địa phương bổ sung những nội dung tuyên truyền, bảo đảm hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế.
e) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải huy động tổng hợp các nguồn lực (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn huy động khác và sức dân) để tập trung thực hiện chương trình theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đề cao trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng, gia đình và bản thân của mình, chủ động lồng ghép các chương trình, lựa chọn những dự án cần ưu tiên, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực để tổ chức triển khai. Thực hiện tốt việc phân cấp đầu tư cho cấp xã, đồng thời phải tăng cường vai trò thanh tra, kiểm tra giám sát của người dân, cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn, trước hết là vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi. Căn cứ vào tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình và các văn bản của Trung ương, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn lên kế hoạch phấn đấu trong năm 2011 cơ bản xây dựng trong quy hoạch, trong đó 30% số xã hoàn thành cả quy hoạch chi tiết. Đẩy mạnh công tác lập đề án xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, lựa chọn những xã có khả năng sớm hoàn thành các tiêu chí, các xã có thể hoàn thành sớm một số chỉ tiêu chủ yếu, để tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực một cách hợp lý. Trước mắt tập trung ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ: chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất để nâng cao mức sống người dân; xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; quan tâm đến công tác giáo dục, bảo đảm việc học tập của các cháu mẫu giáo, học sinh phổ thông, sớm đạt tiêu chí của ngành giáo dục; tổ chức tốt việc đào tạo nghề cho nông dân, chăm lo sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn; củng cố hệ thống chính trị, xã hội vững mạnh và bảo đảm an ninh trật tự. Mục tiêu phấn đấu đến 2015 cả nước có 20% số xã và năm 2020 có 50% số xã đạt tất cả các tiêu chí nông thôn mới và các xã còn lại đạt được nhiều chỉ tiêu chủ yếu trong Bộ tiêu chí quốc gia ở mức cao hơn.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội Cựu Chiến binh Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, KGVX, TKBT, NC, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

>> Xem thêm:  Cách giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho đất đai ? Mua bán nhà đất cần những giấy tờ gì ?