BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 1527/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuếđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuếđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính vềviệc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặthàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK-Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2985/TB-PTPLHCM ngày 28/11/2014, tại công văn số 7544/BCT-HC ngày 08/8/2014 củaBộ Công thương và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thôngbáo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

- Mục 1: Cao su acrylonitril-butadien (NBR)-loại khác-dạng nguyên sinh, có nhiều công dụng-NIPOL DN302.

- Mục 2: Cao su acrylonitril-butadien (NBR)-loại khác-dạng nguyên sinh, có nhiều công dụng-NIPOL DN302H.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Việt Nam NOK; Địa chỉ: Lô 208, KCN Amata, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai; Mã số thuế: 3600689323.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10016778171/A12 ngày 15/10/2014 tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp cao su acrylonitril-butadien, muối natri dodecylbenzenesulfonat, este của axit béo hữu cơ và rosin, nguyên sinh, dạng khối đặc.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: - Mục 1: NIPOL DN302.

- Mục 2: NIPOL DN302H.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp cao su acrylonitril-butadien và este của axit béo hữu cơ, dạng nguyên sinh, dạng khối đặc.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Zeon Corporation - Nhật Bản.

thuộc nhóm 40.05 “Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 4005.99 “- - Loại khác”, mã số 4005.99.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Biên Hòa (Cục Hải quan Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái