VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------
Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG
TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH KHÁNH HÒA
Ngày 02 tháng 4 năm 2014 tại thành phố Nha Trang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2013, quý I năm 2014 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của đại diện lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:
I.ĐÁNH GIÁ CHUNG
Đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, quân, dân tỉnh Khánh Hòa và những kết quả đạt được khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Năm 2013, tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 8,34%, GDP bình quân đầu người đạt 2.158 USD, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,26%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khu vực dịch vụ, du lịch phát triển nhanh. Trong quý I năm 2014, kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển, GDP tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,32%, dịch vụ, du lịch tăng trên 7%, nông nghiệp tăng 1,54%, tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 13,42%, doanh thu du lịch tăng 25,87%; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo đều có bước phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Tuy nhiên, Khánh Hòa vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục như: Phát triển kinh tế - xã hội chưa bền vững, cải cách hành chính còn chậm; đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.
II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI
Trong thời gian tới, Khánh Hòa cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế để bứt phá vươn lên, nhanh chóng trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tỉnh cần lưu ý một số việc sau:

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

1. Rà soát, bổ sung các quy hoạch để khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế của địa phương phục vụ cho xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, trước hết là khai thác hiệu quả tiềm năng về du lịch, dịch vụ, cảng biển, cảng hàng không quốc tế.
2. Trong triển khai xây dựng các dự án, phải thực hiện cho được mục tiêu “kép” là vừa bảo tồn, vừa phát triển, do vậy, Tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chức năng có giải pháp hữu hiệu vì lợi ích chung.
3. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh, làm tốt hơn nữa công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới.
4. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn, phấn đấu giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và bị thương.
III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH
1. Về đầu tư Dự án Indochina Nha Trang - Peacock Marina Complex và Dự án phát triển phía Đông đường Trần Phú: Tỉnh làm việc cụ thể với các Bộ, ngành chức năng, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và Chủ đầu tư để thống nhất phương án phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu vừa bảo tồn được di sản, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế.
2. Đồng ý về chủ trương chuyển giao cảng Nha Trang về Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý; giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH MTV cảng Nha Trang thống nhất phương án chuyển giao, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
3. Về đầu tư cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Khánh Hòa, Tổng Công ty cảng Hàng không Việt Nam và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xây dựng phương án đầu tư cụ thể, xác định rõ cơ cấu nguồn vốn và cách thức triển khai đường băng số 2 và nhà ga, trên cơ sở đó trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
4. Về chủ trương thành lập Trường Đại học Khánh Hòa trên cơ sở tổ chức sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Nha Trang và Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang: Tỉnh hoàn thiện hồ sơ thành lập trường gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.
5. Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Quốc lộ 1A và Dự án đầu tư xây dựng Hầm đường bộ Đèo Cả - Quốc lộ 1A: Tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 115/TB-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2014, có văn bản gửi các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp, đề xuất xử lý chung.

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia;
- Tổng Công ty H
àng hải Việt Nam, Tng Công ty cảng Hàng không Việt Nam; Công ty TNHH MTV cảng Nha Trang;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, KGVX, NC;
- Lưu: VT, V.III (3b), C (43 b).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

>> Xem thêm:  Mẫu bảng câu hỏi khảo sát các yếu tố gây tranh chấp trong quản lý nhà chung cư