BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1586/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh tại TP Hải Phòng tại thông báo số 352/TB1 -CNHP ngày 26/11/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hương khói dùng trong chế biến thực phẩm SMOKEZ ENVIRO 24PB. 21 kg/cubitainer (11 cubitainer). (mục 2 Tờ khai)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Connell Bros Việt Nam; Địa chỉ: Tòa nhà A&B. Lầu 14, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, TP. HCM; Mã số thuế; 0306104694.

3.Số, ngày tờ khai hải quan: 10061811536/A41 ngày 04/11/2015 đăng ký tại Chi cục HQ QL hàng Đầu tư Gia công - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm hương liệu dùng trong chế biến thực phẩm có thành phần chính là hương liệu, đường khử và phụ gia, dạng lỏng sệt.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hương liệu dùng trong chế biến thực phẩm có thành phần chính là hương liệu, đường khử và phụ gia, dạng lỏng sệt.

thuộc nhóm 21.06 “Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 2106.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 2106.90.98 “- - - Các chế phẩm hương liệu khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ QL hàng ĐT GC - Cục HQ TP. Hải Phòng;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Connell Bros Việt Nam (đ/c: Tòa nhà A&B, Lầu 14, 76 Lê Lai, P. Bến Thành, Q1, TP. HCM);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Dương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái