ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM SƠN MINH THẮNG TẠI CUỘC HỌP TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 498/QĐ-TTG NGÀY 14/4/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2016

Ngày 01 tháng 3 năm 2016, đồng chí Sơn Minh Thắng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ năm 2016. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Vụ trưởng các Vụ,đơn vị: Kế hoạch - Tài chính, Tổng hợp, Địa phương I, Văn phòng Ủy ban và tập thể Lãnh đạo, công chức Vụ Dân tộc thiểu số (DTTS). Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số báo cáo dự thảo kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Đán năm 2016 và các ý kiến phát biểu, trao đi, tham mưu của các đại biểu dự họp. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Minh Thắng kết luận như sau:

1. Cơ bản đồng ý với dự thảo nội dung kế hoạch thực hiện Đề án năm 2016, Vụ DTTS tiếp thu ý kiến tham gia của các vụ, đơn vị, hoàn thiện kế hoạch thực hiện Đề án năm 2016 tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

- Nghiên cứu kỹ phương án khảo sát đánh giá thực trạng, nhận thức, nhu cầu thông tin liên quan về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiu s, chú ý kết hp các nguồn số liệu liên quan đã có.

- Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, ưu tiên phối hợp truyền thông trên Đài Truyền hình, Đài Phát thanh Trung ương và địa phương, hạn chế báo viết (chỉ lựa chọn Báo Dân tộc và Phát triển). Vụ Dân tộc thiểu số làm việc với các đơn vị chức năng liên quan của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Dân tộc & Phát triển, Trung tâm thông tin (Ủy ban Dân tộc) để thống nhất nội dung, hình thức truyền thông để phối hợp triển khai thực hiện.

- Biên soạn, in ấn một số tài liệu, sản phẩm truyền thông (song ngữ: tiếng Việt và tiếng một số dân tộc thiểu số), băng, đĩa để cung cấp cho các địa phương vùng dân tộc thiểu slàm tài liệu tuyên truyền.

- Tổ chức Tập huấn/Hội thảo triển khai, hướng dẫn thực hiện Đề án, Mô hình điểm tại khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ - Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện đề án, mô hình một sđịa phương;

- Xây dựng kế hoạch cần tính toán tiến độ, kinh phí phù hợp từng nội dung, đảm bảo tính khả thi.

2. Về kinh phí thực hiện:

Căn cứ nguồn kinh phí được giao năm 2016, Vụ Dân tộc thiểu số phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Ủy ban để cân đối, phân bổ hợp lý cho các hoạt động trong kế hoạch.

3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Vụ Dân tộc thiểu số chủ trì hoàn thiện dự thảo quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện và xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương trình lãnh đạo Ủy ban ban hành trong tháng 3/2016;

- Giao Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ủy ban phối hợp với Vụ Dân tộc thiểu số quản lý, tổ chức thẩm định dự toán kinh phí và hướng dẫn triển khai các hoạt động đảm bảo đúng chế độ, quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí thực hiện Đề án theo các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Các vụ, đơn vị thuộc y ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Vụ Dân tộc thiu số triển khai thực hiện theo nội dung kết luận này.

Trên đây là Kết luận của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Sơn Minh Thắng tại cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tưng Chính phủ năm 2016, Văn phòng Ủy ban thông báo để các Vụ, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Bộ trưng, Chủ nhiệm (để b/c);
- TT, PCN Đỗ Văn Chiến (để b/c);
- TT, PCN Sơn Minh Thắng (để b/c);
- Các TT, PCN (để b/c);
- Các Vụ, đơn vị liên quan (để
th/hiện);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, TKTH (05b).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNGNguyễn Sỹ Tá