ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 160/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 1983

THÔNG BÁO

VỀVIỆC CẤP BÁCH CẦN LÀM ĐỂ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÂN VÙNG QUY HOẠCH TRÊN PHẠM VI THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 21-6-1983, đồng chí Lê ĐìnhNhơn, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Nhân dân thành phố đã chủ trì cuộc họp giữađại diện Ban phân vùng kinh tế Trung ương, đại diện Uỷ ban kế hoạch Nhà nước,và các sở, ban, ngành có liên quan của thành phố để bàn về kế hoạch công tácnhằm đẩy mạnh tiến độ phân vùng quy hoạch trên phạm vi thành phố.

Hội nghị đã đề cập đến việc cần phảiquán triệt hơn nữa tinh thần Nghịquyết Đại hôi Đảng lần thứ V, Nghị quyết lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ươngkhóa V, Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị đối với thành phố Hồ Chí Minh về công tácphân vùng quy hoạch, lập sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất trênđịa bàn thành phố.

Hội nghị đã nghe các đại biểu trìnhbày quan điểm, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, nội dung, tiến độ… của đợt công tácnày. Đồng chí Phó Chủ tịch Lê Đình Nhơn đã nhất trí và kết luận một số việc cầnlàm ngay trong thời gian ngắn nhất, Uỷ ban Nhân dân thành phố thông báo đến cácSở, Ban, Ngành, Quận, Huyện để nhanh chóng triển khai thực hiện (theo sự hướngdẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban phân vùng kinh tế thành phố) và kịp thờibáo cáo kết quả lên Uỷ ban Nhân dân thành phố.

1. Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạocủa Uỷ ban Nhân dân các cấp, các ngành đối với công tác phân vùng quy hoạch,lập sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất trên địa bàn thành phố(Trung ương, các ngành của thành phố, Quận huyện). Giám đốc các Sở, Ngành, Chủtịch Uỷ ban nhân dân các Quận Huyện chịu trách nhiệm trước Uỷ ban Nhân dân cấpthành phố lãnh đạo thực hiện nhanh chóng, đầy đủ và có hiệu quả cao, công tácnày ở địa phương mình.

2. Chấn chỉnh tổ chức, kiện toànbộ máy, động viên mọi lực lượng trong sự phân công phân cấp hợp lý để thực hiệncông tác phân vùng quy hoạch. Giám đốc Sở, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các QuậnHuyện cần thành lập một hệ thống tổ chức gồm ba bộ phận có chức năng riêng biệt:

a) Ban chỉ đạo phối hợp hoạtđộng.

b) Hội đồng tư vấn khoa học kỹ thuật- nghiệp vụ.

c) Cơ quan đơn vị thường trực tácnghiệp.

Trước mắt, Uỷ ban Nhân dân thànhphố phân công cho Ban phân vùng kinh tế thành phố chịu trách nhiệm nghiên cứu nộidung, tổ chức ; liên hệ để phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, thành phố vàđoàn công tác của Trung ương.

- Uỷ ban kế hoạch thành phố.

- Chi cục Thống kê thành phố.

- Ban Khoa học và kỹ thuật thànhphố.

- Sở Ngoại thương thành phố.

- Ban Hợp tác kinh tế thành phố.

- Sở Giao thông vận tải thành phố.

- Bộ phận thường trực chỉ đạo thựchiện chỉ thị 120/CT của Hội đồng Bộ trưởng.

- Uỷ ban xây dựng cơ bản thành phố.

- Các viện nghiện cứu - các Trườngđại học trên phạm vi thành phố.

- Văn phòng Uỷ ban Nhân dân thànhphố.

Các cơ quan và địa phương liên quankhác có trách nhiệm phối hợp với Ban phân vùng kinh tế thành phố triển khai cácchương trình, đề án cần thiết, có trách nhiệm giải quyết thỏa đáng các yêu cầu,các số liệu, tài liệu và kết quả điều tra cơ bản, nghiên cứu phục vụ cho phânvùng quy hoạch trên phạm vi thành phố.

3. Muốn làm tốt công tác phân vùngquy hoạch lập sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất trên phạm vi lãnhthổ thành phố, các Sở, Ngành và Quận, Huyện nhanh chóng tiếp nhận, nghiên cứukỹ và tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nộidung, phương pháp, trình tự tiến hành… có liên quan đến phân vùng quy hoạch đãban hành. Trong đó, cần lưu ý trình tự sau : Nắm chắc diễn tiến hiện trạng hiểurõ và khách quan các loại tiềm năng phân tích đánh giá, xác định được vị tríxuất phát dự đoán chính xác tương lai và đột biến: xây dựng có khoa học quanđiểm; luận chứng sáng tạo các mặt cân đối.

Tiến bộ khoa học kỹ thuệt là đònbảy, là xuất phát điểm cho các kế hoạch viễn cảnh, Ban khoa học và kỹ thuật thànhphố có nhiệm vụ phân tích, đánh giá các tiềm năng về khoa học kỹ thuật trênphạm vi thành phố, lập chương trình dự báo và sơ bộ xác định hiệu quả việc tiếnbộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống của Thành phố trong những nămtrước mắt và đến năm 2000.

Ủy ban kế hoạch Thành phố cần nhanhchống nghiên cứu các quan điểm để hoàn thành có chất lượng đề tài “ Dự đoán cácmục tiêu phát triển kinh tế - Xã hội và đời sống Thành phố Hồ Chí Minh tronggiai đoạn 1896 – 1990 và thời kỳ triển vọng năm 2000, để làm cơ sở cho việc làmsơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất cho thời kỳ triển vọng (năm2000) của Thành Phố.

Các sở, Ngành, Quận Huyện cần quantâm đặc biệt đến việc xây dựng có khoa học quan điểm phát triển và phân bố lựclượng sản xuất của địa phương và đơn vị mình. Đây là bước quán triệt và cụ thểhóa đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, vận dụng chính xác các qui luậtkhách quan trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ, trên cơ sở nghiên cứusâu sắc các tiền đề: tài nguyên thiên nhiên – kinh tế - Xã hội – lịch sử -truyền thống của địa phương và ngành mình. Từng Sở, Ngành, Quận Huyện phải xácđịnh chính xác vị trí xuất phát của riêng mình mới có thể đề ra các chỉ tiêuthích hợp cho từng chặng đường khi tiến theo phương hướng được nối liền từ điểmxuất phát cho tới mục tiêu chung.

4. Ủy ban Nhân dân Thành phố quyđịnh chương trình hai năm 1983 – 1984 để hoàn thành quy hoạch tổng thể quận huyệncùng lập sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuất các ngành trên phạm vithành phố. Tuy vậy, công tác điều tra cơ bản, xác định được vị trí xuất phát,xây dựng hệ quan điểm cơ bản và dự đoán mục tiêu, chỉ tiêu chung phải được hoànthành trong năm 1983, để năm 1984 có đủ điều kiện và yếu tố tập trung vào việcchọn thứ tự ưu tiên phát triển, luận chứng các mặt cân đối chính cho từngngành, từng quận huyện, từng chương trình, từng đề án cụ thể.

Riêng các cơ quan tổng hợp của Thànhphố có nhiệm vụ tham gia với đoàn công tác của Ủy ban kế hoạch nhà nước và Banphân vùng kinh tế Trung ương như đã nêu trên, cần nhanh chóng triển khai mọicông tác (họp lại soạn thảo đề cương, tiến hành xử lý thông tin chọn vấn đề nghiêncứu …) để nhanh chóng hoàn thành hệ quan điểm phát triển và phân bố lực lượngsản xuất trên phạm vi Thành phố trước ngày 15-08-1983 trình Thường trực thànhủy và Thườngtrực Ủy ban nhân dân thành phố xét duyệt quyết định.

Nghị quyết số 35-CP của Hội đồngchính phủ đã nêu rõ nhiệm vụ của các Bộ, các Tổng cục đối với công tác quy hoạchngành trên phạm vi lãnh thổ Thành phố: đề nghị các Bộ, Tổng cục có cơ sở đặttại Thành phố Hồ Chí Minh cử cán bộ quy hoạch ngành cùng với cơ quan tương ứnghiện ở thành phố đến phối hợp với Thành phố nghiên cứu lập kế hoạch ngành trênđịa bàn Thành phố.

Các Sở, Ban, Ngành, Quận Huyện cótrách nhiệm chỉ đạo thực hiện đúng theo các quy định chuyên môn nghiệp vụ về phânvùng quy hoạch; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, phản ánh mọidiễn tiến, đề xuất các bổ sung sửa đổi lên Thường trực Uỷ ban Nhân dân thànhphố theo quy định thường kỳ và yêu cầu đột xuất ; có trách nhiệm giải quyết thỏađáng các yêu cầu về số liệu, tư liệu, các chương trình về đề án… cần thiết củacông tác phân vùng quy hoạch lập sơ đồ phát triển và phân bố lực lượng sản xuấttrên địa bàn thành phố.

Phân vùng quy hoạch lập sơ đồ pháttriển và phân bố lực lượng sản xuất là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, cảvề xây dựng kinh tế lẫn củng cố quốc phòng. Uỷ ban Nhân dân thành phố yêu cầucác Ngành, các cấp bảo đảm thực hiện tốt chương trình kế hoạch trong năm 1983này, đồng thời tạo điều kiện để thực hiện thuận lợi cho các năm sau.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn