BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1620/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểmtra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP.Hải Phòng) tại thông báo số 67/TB1 -CNHP ngày 04/02/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1 - Ván lát sàn bng bột gỗ ép hiệu Dongwha đã tráng phủ nhựa 2 mặt, đã qua xử lý nhiệt, tỷ trọng >0.8g/cm3, kích thước 1200mm x 190mm x 8mm, mới 100%

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH MTV đu tư xây dựng và phát triển Hp Phát. Địa chỉ: Số 9/91 Tổ 42 Đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Mã số thuế: 0104596468

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10067252614/A11 ngày 15/12/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV III - Cục Hải quan TP.Hải Phòng

4. Tóm tt mô tả và đặc tính hàng hóa: Ván sợi được tạo thành từ bột gỗ ép, đã được tạo giả vân gỗ hai mặt (bằng nhựa melamin), có tỷ trọng lớn hơn 0,8g/cm3, kích thước 1200mm x 190mm x 8mm (chiều dài x chiều rộng x độ dày)

5. Kết quả phân loại:

Tên gi theo cấu tạo, công dụng: Ván sợi được tạo thành từ bột gỗ ép, đã được tạo giả vân gỗ hai mặt (bằng nhựa melamin), có tỷ trọng lớn hơn 0,8g/cm3, kích thước 1200mm x 190mm x 8mm (chiều dài x chiều rộng x độ dày )

thuộc nhóm 44.11 “Ván sợi bằng g hoặc bng các loại vật liệu có cht gkhác, đã hoặc chưa ghép li bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ”, phân nhóm “- Loại khác”, mã số 4411.92.00 “- - Có tỷ trọng trên 0,8 g/cm3tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV
III
(Cục Hải quan TP. Hải Phòng);
- Trung tâm PTPLHH XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng và phát triển Hợp Phát;
(S
9/91 T 42 Đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK- T.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái