VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2009

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về công tác xuất khẩu gạo

Ngày 20 tháng 5 năm 2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Văn phòng Chính phủ xem xét tình hình xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2009 và bàn công tác điều hình xuất khẩu gạo trong thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Hoạt động xuất khẩu gạo trong 4 tháng đầu năm 2009 đã được điều hành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và có hiệu quả. Lúa, gạo hàng hóa vụ Đông Xuân đã được tiêu thụ nhanh với giá bảo đảm cho nông dân có lời trên 40%; kim ngạch xuất khẩu đạt 2,30 triệu tấn với trị giá FOB khoảng 935 triệu USD, tăng 66% về lượng và 56,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2008. Xuất khẩu tăng, đồng thời cung ứng, lưu thông gạo trong nước được bảo đảm với giá phù hợp, không gây tác động tiêu cực đến chỉ số C.P.I.

Trong những tháng còn lại của năm 2009, yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa và tiếp tục điều hành xuất khẩu gạo theo các yêu cầu, mục tiêu của Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 215/TTg-KTTH ngày 10 tháng 02 năm 2009 và các văn bản hướng dẫn liên quan của các Bộ, ngành và Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

2. Đối với các vụ sản xuất còn lại năm 2009, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các địa phương chỉ đạo sản xuất sát hơn nữa, nhất là đối với cơ cấu giống từ đầu vụ và công tác phơi sấy lúa để bảo đảm có được sản lượng gạo hàng hóa phù hợp nhu cầu thị trường, giảm tổn thất và giữ được chất lượng gạo sau thu hoạch.

Việc nhập khẩu lúa gạo theo đường biên mậu trước mắt thực hiện theo quy định hiện hành và thỏa thuận với các nước.

3. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III 2009 việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ đối với cơ chế điều hành xuất khẩu gạo theo hướng:

- Quy định hoạt động xuất khẩu gạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; hình thức thể hiện điều kiện kinh doanh và các điều kiện kinh doanh cụ thể (có đăng ký kinh doanh lúa, gạo nội địa, có đầu tư hệ thống kho tàng, chế biến lúa gạo, có tài chính lành mạnh, bảo đảm dự trữ lưu thông theo quy định, không vi phạm nghiêm trọng quy chế điều phối và các nghị quyết điều hành của Hiệp hội Lương thực Việt Nam về đăng ký hợp đồng giao hàng, kiểm soát tránh gian lận giá xuất khẩu và thực hiện hợp đồng tập trung ...), chế tài xử phạt trong hoạt động kinh doanh lúa gạo ....

- Phân định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các Tổng công ty nhà nước theo hướng: các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các yêu cầu đối với sản xuất, quản lý, giám sát các điều kiện kinh doanh, các giải pháp can thiệp của nhà nước nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, bảo vệ lợi ích người trồng lúa; trên cơ sở chính sách, cơ chế của nhà nước, hướng dẫn của các Bộ, ngành, chế tài xử phạt và các Quy chế, nghị quyết của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giao Hiệp hội Lương thực Việt Nam điều phối cụ thể hoạt động xuất nhập khẩu lúa gạo, phân công tổ chức các công ty lương thực nhà nước thực hiện các biện pháp bình ổn giá và kiểm soát thị trường lúa gạo...

4. Giao Bộ Công Thương và Hiệp hội Lương thực Việt Nam định kỳ thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông biết tình hình hoạt động xuất khẩu gạo để có định hướng thông tin báo chí, bảo đảm không đưa các thông tin thiếu cơ sở, gây bất lợi cho hoạt động xuất khẩu gạo và điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các Bộ, ngành, cơ quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh biết, thực hiện.

KT. CHỦ NHIỆM
Phó Chủ nhiệm

(Đã ký)

Phạm Văn Phượng