VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 175/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015
THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN SƠ KẾT 06 NĂM (2009-2014) TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30a/ 2008/NQ-CP NGÀY 27 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN NGHÈO
Ngày 08 tháng 5 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 06 năm (2009-2014) triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo (Nghị quyết 30a). Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững, các Ủy viên Ban Chỉ đạo, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tại 30 điểm cầu tỉnh có huyện nghèo; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc và một số Ủy ban của Quốc hội; đại diện một số Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày Báo cáo, phát biểu của đại diện Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và các Bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương, địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:
1. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh sự nỗ lực của các địa phương, Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan trung ương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã có nhiều đóng góp trong công tác giảm nghèo bền vững nói chung và Nghị quyết 30a nói riêng đạt nhiều kết quả tốt, đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước.
Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã bám sát tình hình, đánh giá rõ mặt được, chưa được và đưa ra định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới; các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều ý kiến thiết thực, trách nhiệm tại Hội nghị.
Sau 06 năm thực hiện Nghị quyết 30a đã đạt được những kết quả tích cực: mặc dù ngân sách nhà nước còn hạn chế nhưng vẫn ưu tiên bố trí cho công tác giảm nghèo; các địa phương đã đưa vào Nghị quyết các cấp chính quyền để quyết tâm thực hiện, một số địa phương đã có giải pháp phù hợp với tình hình địa phương mình; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã tích cực tham gia hỗ trợ vượt 25% so với kế hoạch. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo ở 62 huyện nghèo đã giảm nhanh, vượt kế hoạch đề ra (giai đoạn 2011-2014, bình quân giảm 6%/năm, cao hơn mục tiêu đề ra bình quân 4%/năm), góp phần vào tỷ lệ giảm nghèo bình quân cả nước là 1,8%; thu nhập bình quân đầu người của các hộ nghèo thuộc các huyện nghèo tăng gấp hơn 2 lần (từ khoảng 6 triệu đồng/người năm 2010 lên 13 triệu đồng/người năm 2014); kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện nghèo đã có sự thay đổi rõ rệt, kinh tế có bước phát triển.
Tuy nhiên, một số nơi giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo ở một số huyện nghèo còn cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; một số chính sách còn trùng chéo, hiệu quả thấp, huy động và sử dụng nguồn lực còn nhiều hạn chế; có nơi nhận thức về công tác giảm nghèo còn chưa đúng, chưa dành sự quan tâm thỏa đáng đối với công tác quan trọng này.
2. Về định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới
Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất tại Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về các nội dung: kết quả 06 năm thực hiện Nghị quyết 30a; đánh giá mặt được, mặt hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó; định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh như sau:
- Các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương giảm nghèo bền vững, lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo trong phát triển bền vững, đề cao trách nhiệm của ngành, địa phương mình, thể hiện trách nhiệm chính trị đối với Nhân dân thông qua quyết tâm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo.
- Tiếp tục thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo trong giai đoạn 2016-2020.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ban Chỉ đạo Trung ương giảm nghèo bền vững trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình này giai đoạn 2016-2020.
- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách giảm nghèo bền vững phải được tiến hành khẩn trương theo hướng: tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hiệu quả; sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ chính sách trùng chéo, kém hiệu quả:
+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, xây dựng phương án rà soát, sắp xếp lại từng nông, lâm trường, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2015. Trong đó lưu ý việc gắn với chính sách giao khoán bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng đối với hộ nghèo, người nghèo;
+ Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Chính sách và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 59/TB-VPCP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ để sớm triển khai việc điều chỉnh chính sách cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nhất là đối với vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn;
+ Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương và các Bộ liên quan tập trung sửa đổi, bổ sung chính sách để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các huyện nghèo, các địa bàn đặc biệt khó khăn, tạo việc làm và nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn, nhất là người thuộc hộ nghèo.
- Về huy động nguồn lực và sử dụng hiệu quả nguồn lực:
+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, bố trí thêm nguồn lực cho Chương trình giảm nghèo bền vững nói chung và Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo nói riêng trong kế hoạch trung hạn 2016-2020;
+ Các địa phương quan tâm, ưu tiên bố trí và sử dụng có hiệu quả nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn cho công tác giảm nghèo bền vững với các chương trình, đề án khác trên từng địa bàn, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát để bảo đảm việc đầu tư hiệu quả;
- Ban Chỉ đạo Trung ương giảm nghèo bền vững, các Bộ, ngành và các địa phương tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, giám sát và kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện chính sách giảm nghèo, tháo gỡ những vướng mắc ở cơ sở.
- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền nêu gương để nhân rộng và phát huy những mô hình, điển hình, kinh nghiệm giảm nghèo tốt, hiệu quả, đồng thời phê phán những tổ chức, cá nhân chưa đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương, chính sách về công tác giảm nghèo của Đảng và Nhà nước;
- Các Bộ, ngành nghiên cứu, xem xét đề nghị của các địa phương, đại biểu dự họp xử lý theo thẩm quyền, những vấn đề vượt quá thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các thành viên BCĐ TƯ về giảm nghèo bền vững;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Hội đồng dân tộc của Quốc hội;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;
- Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương;
- Các tập đoàn, tổng công ty nhận giúp đỡ huyện nghèo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT: các Vụ: TKBT, KTTH, V.III, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), 1b.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định