ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
VĂN PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 176/TB-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH NGUYỄN NGỌC TUẤN TẠI BUỔI LÀMVIỆC VỚI CÁC SỞ, NGÀNH, CHỦ ĐẦU TƯ VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI

Ngày 30/7/2014,tại trụ sở UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Chủ tịch UBND Thànhphố Hà Nội đã làm việc với lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Quy hoạch Kiến trúc, Kếhoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế Hà Nội; đại diệncác trường Đại học Lâm Nghiệp, Đại học Điện lực, Đại học Sư phạm Hà Nội, Họcviện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, và các chủ đầu tư đang thựchiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc,Sở Xây dựng đã báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện các dự án đầu tư xâydựng nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân, nhà ở cho người thu nhập thấp có khókhăn về nhà ở đã được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuậnđầu tư dự án.

Sau khi nghe ýkiến của các sở, ngành và các chủ đầu tư, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đã kết luậnnhư sau:

Trong những nămqua, thực hiện Chương trình 06/CTr /TU ngày 08/11/2011 của Thành ủy, công tácphát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố đã có những kết quả bước đầu.UBND Thành phố ghi nhận sự cố gắng của các sở,ngành, các địa phương, các chủ đầu tưtrong việc tổ chức thực hiện công tác phát triển nhà ở xã hội, góp phần đưachính sách xã hội của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống, có hiệu quả.

Tuy nhiên, bêncạnh những mặt tích cực, công tác phát triển nhà ở xã hội còn một số tồn tại,bất cập; vốn Trái phiếu Chính phủ đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên còn thiếu;việc huy động nguồn lực để xây dựng nhà ở công nhân còn hạn chế; công tác quảnlý vận hành nhà ở công nhân còn yếu kém; một số chủ đầu tư chậm tiến độ thựchiện dự án; công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chưa được quan tâm đúng mức.

Để khắc phục nhữngtồn tại, bất cập nêu trên nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định thịtrường bất động sản và hoàn thành chỉ tiêu theo Chương trình phát triển nhà ởgiai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 19/6/2014, đồng chí Phó Chủ tịchUBND Thành phố chỉ đạo:

1. Đối với nhà ởhọc sinh, sinh viên:

a) Giao Sở Xâydựng đôn đốc sớm hoàn thiện 5 đơn nguyên dự án Mỹ Đình II và 4 khối nhà tại dựán Pháp Vân - Tứ Hiệp đã xây dựng xong để đưa sinh viên vào sử dụng trong tháng 8, kịp thời phục vụ năm họcmới, tránh lãng phí, đồng thời xây dựng cơ chế quản lý vận hành, khai thác sửdụng nhà ở sinh viên tại 02 dự án, khẩn trương báo cáo UBND Thành phố.

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Sở Tài chính,Sở Xây dựng đề xuất phương án bố trí nguồn vốn bổ sung vốn trái phiếu Chính phủcòn thiếu để hoàn thành dự án nhà ở sinh viên Mỹ Đình II và Pháp Vân - Tứ Hiệp.

c) Giao Sở Tàichính khẩn trương thẩm định giá thuê nhà ở sinh viên theo phương án đề xuất,theo quy định của pháp luật, trình UBND Thành phố ban hành trong tháng 8/2014.

d) Các trường Đạihọc Lâm Nghiệp, Đại học Điện lực, Đại học Sư phạm Hà Nội, Học viện Chính trị -Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh được giao làm chủ đầu tư dự án nhà ở sinh viêntrong khuôn viên các trường làm việc với Bộ chủ quản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất phươngán bố trí nguồn vốn bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ còn thiếu sớm hoàn thànhdự án, đưa vào sử dụng, tránh lãng phí.

2. Đối với nhà ởcông nhân:

Trong thời giantới, tập trung quản lý vận hành tốt quỹ nhà ở công nhân được đầu tư bằng nguồnvốn ngân sách tại dự án đầu tư thí điểm nhà ở công nhân Kim Chung, Đông Anh,hoàn thiện hạ tầng xã hội khu nhà ở. Thực hiện tốt chủ trương chính sách hỗ trợ để công nhân có điều kiện sinh sống, yêntâm sản xuất.

Giao Sở Xây dựngchủ trì, phối hợp với các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính; Ban Quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội rà soát tổng thể nhu cầusử dụng nhà ở công nhân của các khu, cụm công nghiệp, trên địa bàn Thành phốphù hợp với điều kiện thực tế hiện nay và các năm tiếp theo; đề xuất cơ chếkhuyến khích đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở công nhân, báo cáo UBND Thànhphố trong tháng 9/2014.

3. Đối với nhà ởcho người thu nhập thấp:

a) Trong điều kiệnchính sách đã có nhiều ưu đãi và Thành phố đã tạo điều kiện, yêu cầu các chủđầu tư phải cam kết thời hạn khởi công, thời hạn hoàn thành, công khai tiến độthực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và, thực hiện dự án; kiên quyết thu hồi dựán chậm tiến độ, giao cho chủ đầu tư khác theo quy định của pháp luật. Giao SởXây dựng tổng hợp, báo cáo UBND Thành phốchậm nhất là ngày 31/8/2014, đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc việc triển khaithực hiện theo đúng tiến độ các chủ đầu tư đã cam kết.

b) Thống nhất đềxuất và giao Sở Xây dựng lập kế hoạch và trình UBNDThành phố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra các dự ánphát triển nhà ở xã hội và việc, thực hiện các quy định của pháp luật về giábán, cho thuê, cho thuê mua, đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà, hợp đồng bán,cho thuê, cho thuê mua, quản lý chất lượng xây dựng và quản lý, khai thác, sửdụng nhà ở xã hội. Tổ chức giao ban định kỳ 3 tháng 1 lần kiểm điểm công tácđầu tư phát triển nhà ở xã hội để tạo chuyển biến trong công tác đầu tư pháttriển nhà ở xã hội theo đúng chủ trương của Trung ương và Thành phố.

Trên đây là kếtluận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thànhphố. Văn phòng UBND Thành phố thông báođến các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy, (để báo cáo);
- TT Thành ủy, TTHĐND, (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố, (để báo cáo);
- PCT UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, (để báo cáo);
- Liên đoàn Lao động Thành phố;
- Các đơn vị dự họp;
- Ban Quản lý KCN và CX Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Viện Quy hoạch Xây dựng, Hà Nội;
- Công ty TNHH1TV Quản lý và PT nhà HN;
- CVP, PCVP Nguyễn Văn Thịnh, TH, QHXDGT;
- Lưu VT. XDq.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Thịnh