ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/TB-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

VỀ NGHỈ TẾT DƯƠNGLỊCH VÀ TREO CỜ TỔ QUỐC NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2014

Theo quy định tại Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 73 củaBộ Luật Lao động ngày 11 tháng 4 năm 2007 về chế độ nghỉ làm việc, hưởng nguyênlương các ngày Lễ, Tết trong năm;

Ủy ban nhân dân Thành phố thông báo việc nghỉ TếtDương Lịch năm 2014 và treo cờ Tổ quốc như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượngvũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng,Đoàn thể, các Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Tết Dương Lịch 2014 trong01 (một) ngày: ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trườnghọc, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốctrong ngày 01 tháng 01 năm 2014. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyệnkiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư. Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý;bố trí lãnh đạo trực trong ngày nghỉ để giải quyết công tác chỉ đạo, điều hành,đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy bannhân dân các quận - huyện có kế hoạch tổng vệ sinh toàn Thành phố vào ngày 31tháng 12 năm 2013 và ngay sau khi kết thúc các hoạt động lễ hội để các cơ quan,đơn vị và nhân dân tham gia làm sạch đẹp đường phố và các khu vui chơi côngcộng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân cácquận - huyện, phường - xã, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhởcác đơn vị trực thuộc, phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân thựchiện tốt thông báo này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy;
- Thương trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VP Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- UBMTTQ Việt Nam TP và các Đoàn thể;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7 “để phối hợp”;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND. TP;
- Các Sở - ngành Thành phố;
- UBND các quận - huyện; Báo, Đài;
- Các Tổng Cty, DNNN trực thuộc TP;
- VPUB: CPVP, các Phòng, Trung tâm, NKHS;
- Lưu:VT, (VX/T) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận