BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1786/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬPKHẨU

Căncứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việcphân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căncứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủtục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàquản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mứcthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa Xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính vềviệc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặthàng chịu thuế;

Trêncơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhậpkhẩu (Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh) tại thông báo số 3182/TB-PTPLHCM ngày 27/12/2014, công văn số 7544/BCT-HC ngày 8/8/2014 của Bộ Công thương, côngvăn số 169/PTPL-NV ngày 25/02/2015 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóaxuất nhập khẩu và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thôngbáo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Cao Su Styren butadien - SBR 1502 (Nguyên phụ liệu dùng để sản xuất giày dép, mới 100%) (mục 1)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Bình Tiên Đồng Nai. Địa chỉ: 1/1 Phạm Văn Thuận, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai. Mã số thuế: 3600241531

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10016896180/A12 ngày 16/10/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Cao su styrene-butadiene đã pha trộn với axit béo và rosin, hàm lượng 5%, dạng nguyên sinh, dạng khối

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: SYNTHETIC RUBBER KUMHO SBR 1502

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Cao su styrene-butadiene dã pha trộn với axit béo và rosin, hằm lượng 5%, dạng nguyên sinh, dạng khối

Ký, mã hiệu, chủng loại: SYNTHETIC RUBBER KUMHO SBR 1502.

Nhà sản xuất: LG, KIMHQ OR INSA

thuộc nhóm 40.05 "Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải", phân nhóm "- Loại khác", phân nhóm 4005.99 "- - Loại khác", mã số 4005.99.90 "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thôngbáo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái