ỦY BAN BẦU CỬ
TỈNH
HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/TB-UBBC

Hà Giang, ngày 04 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Hội đồng bầu cử Quốc gia quy định các mẫu văn bản trong công tác bầu cử, hướng dẫn về hồ sơ ứng cử và thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; để thuận tiện trong việc nộp hsơ ứng cử,

Ủy ban bầu cử tỉnh thông báo như sau:

I. Hồ sơ ứng cử

1. Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội gồm:

a) Đơn ứng cử, mẫu số: 01/BCĐBQH ;

b) Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền mẫu số: 02/BCĐBQH ;

c) Tiểu sử tóm tắt, mẫu số: 03/BCĐBQH ;

d) Mỗi hồ sơ ứng cử của người ứng cử có 3 ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt);

đ) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, mẫu s: 04/BCĐ BQH.

2. Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm:

a) Đơn ứng cử mẫu số: 05/BCĐBHĐND ;

b) Sơ yếu lý lịch có chứng nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền, mẫu số: 06/BCĐBHĐND ;

c) Tiểu sử tóm tắt, mẫu số: 07/BCĐBHĐND ;

d) Mỗi hồ sơ ứng cử của người ứng cử có 3 ảnh chân dung màu, nền trắng cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt);

đ) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, mẫu số: 08/BCĐBHĐND .

3. Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo hướng dẫn trong các mẫu văn bản sử dụng trong hồ sơ ứng cử ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 29/1/2016 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy, nhưng phải đảm bảo đúng theo các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử Quốc gia ban hành (file điện tử các mẫu văn bản trong hồ sơ ứng cử có th tải về từ trang thông tin điện t của Hội đồng bầu cử Quốc gia trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội http://www.quochoi.vn ). Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

4. Ảnh của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc y ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử thường trú.

II. Nộp hồ sơ ứng cử

1. Việc nộp hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được thực hiện như sau:

Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh và tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nộp 02 bhồ sơ ứng tại y ban bầu cử tỉnh (Phòng Xây dựng chính quyền và công tác Thanh niên, Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực y ban bầu cử tỉnh).

2. Thời gian nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần; thời gian kết thúc nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 13/3/2016. Riêng thứ bẩy, ngày 12/3/2016 và chủ nhật, ngày 13/3/2016, Sở Nội vụ có trách nhiệm cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử.

Thông báo này được đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh (Báo Hà Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang), được niêm yết tại Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực của UBBC tỉnh./.

Nơi nhận:
- TTr. Tỉnh ủy;
- Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh;
- TTr. HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Sở Nội vụ;
- Báo Hà Giang;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Giang;
- Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố;
- Lưu: UBBC tỉnh, NC.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn