ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 187/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 1979

THÔNG BÁO

VỀCÔNG TÁC THÔNG TIN KINH TẾ

Trong công tác quản lý kinh tế,việc tổ chức hệ thống thông tin kinh tế đảm bảo tình hình thông suốt, chínhxác, kịp thời có vị trí quan trọng, giúp cho bản thân cơ quan chức năng có chủtrương giải quyết vững chắc các vấn đề đặt ra, đảm bảo sự hoạt động bình thườngcủa các ngành sản xuất, phục vụ đời sống, giữ gìn trật tự trị an. Hiện naynhiều đồng chí Thủ trưởng cơ quan, đơn vị còn chưa thật quan tâm đến công tácthông tin, báo cáo, nên không thực hiện được hoặc không đúng kỳ chế độ thôngtin, báo cáo theo chỉ thị của Chánh phủ và của Ủy ban nhân dân thành phố. Nhiềuloại vật tư, nguyên liệu, hàng hóa cần phải có một lượng dự trữ cần thiết chưaquy định thành chế độ, do đó đã xảy ra tình trạng để đến hết mới báo cáo làm Ủyban nhân dân thành phố bị động, không giải quyết được kịp thời, ảnh hưởng khôngtốt đến sản xuất, như thức ăn gia súc của Công ty Thức ăn gia súc thuộc Sở Nôngnghiệp, phèn, chlore để xử lý nước của Công ty Cấp nước, Sở Quản lý công trìnhcông cộng, v.v.. Để khắc phục tình trạng đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1. Các ban, ngành, sở và Ủy bannhân dân các quận, huyện phải chăm lo củng cố hệ thống thông tin kinh tế, đảmbảo công tác thông tin, báo cáo được kịp thời, chính xác từ đơn vị cơ sở đến cơquan quản lý ngành, từ phường, xã, quận, huyện đến thành phố, nhằm thực hiệnđúng chế độ đã quy định.

2. Thủ trưởng các cơ quan chứcnăng (sản xuất, lưu thông, văn hóa, xã hội... ) sớm nghiên cứu kiến nghị mứctồn kho các loại vật tư, nguyên liệu thiết yếu, .. của ngành mình và quy định chếđộ “báo động” cấp I, II, III theo mức độ tồn trữ cạn dần để Ủy ban nhân dânthành phố hoặc các ngành chịu trách nhiệm có thời gian lo bổ sung.

Ủy ban nhân dân thành phố giaocho Chi cục Thống kê và Ủy ban Kế hoạch thành phố tập hợp nghiên cứu các kiếnnghị của các ngành trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định lần lượt banhành, không chờ đợi, cầu toàn.

TL. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
ỦY VIÊN THƯ KÝ
Nguyễn Văn Tùng