ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 187/TB-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 12 năm 1978

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ THU THUẾ LỢI TỨC ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH TẾ TẬP THỂ SẢN XUẤT TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP, SỬA CHỮA, VẬN TẢI,… TRONG THÀNH PHỐ

Các cơ sở kinh tế tập thể (tổ hợp, hợp tác xã) ở thành phố đang hoạt động trong các ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp, sửa chữa, vận tải,… từ trước đến nay theo hướng dẫn của ngành chủ quản đều có trích giữ một phần thu nhập để chuẩn bị nộp thuế lợi tức, nhưng chưa nộp vì Nhà nước chưa ban hành các chế độ.

Căn cứ thông báo của Văn phòng Phủ Thủ tướng số 37/TB ngày 4-8-1978, về việc Hội đồng Chính phủ xét cho nghiên cứu áp dụng chế độ thuế công thương nghiệp đối với khu vực kinh tế tập thể, cá thể hiện đang thi hành ở các tỉnh miền Bắc vào các tỉnh miền Nam. Trong khi chờ đợi quyết định nói trên được Chính phủ ban hành, để tạo điều kiện cho các cơ sở kinh tế tập thể nộp một phần tích lũy tiền tệ vào ngân sách, góp phần giải quyết khó khăn chung hiện nay về tài chánh Nhà nước, cũng như tạo thuận lợi cho các ngành, các cơ quan (chủ quản, thuế) từng bước đi sâu giúp đỡ, hướng dẫn các cơ sở kinh tế tập thể quản lý sản xuất tốt và thực hiện nghĩa vụ đóng góp với Nhà nước, qua đó đưa dần vào nề nếp việc thực hiện chế độ hạch toán kinh tế xã hội chủ nghĩa trong quá trình sản xuất kinh doanh, theo đề nghị của Sở Công nghiệp và Sở Thuế, Ủy ban Nhân dân thành phố đồng ý giao cho Sở Thuế cùng các ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện tổ chức việc thu thế lợi tức vào các cơ sở kinh tế tập thể sản xuất tiểu thủ công nghiệp, sửa chữa, vận tải,… trong toàn thành phố theo quy định tạm thời sau đây:

1. Căn cứ mức bình quân thu nhập hàng tháng của một xã viên, tổ viên, các cơ sở tập thể sẽ nộp thuế lợi tức theo các tỷ lệ huy động tạm thời sau đây:

a) Tối đa 8% (tám phần trăm) đối với cơ sở có bình quân thu nhập hàng tháng của một xã viên, tổ viên từ 50 đồng đến 150 đồng.

b) Tối đa 12% (mười hai phần trăm) đối với cơ sở có bình quân thu nhập hàng tháng của một xã viên, tổ viên trên 150 đồng.

2. Chưa thu thuế lợi tức vào:

a) Năm đầu tiên hoạt động của các cơ sở tập thể (kể từ ngày bắt đầu hoạt động) tập hợp những người lao động trước đây chưa kinh doanh hay không phải nộp thuế và được Ủy ban Nhân dân quận, huyện công nhận là cơ sở tập thể.

b) Các cơ sở tập thể có mức bình quân thu nhập hàng tháng của một xã viên, tổ viên dưới 50 đồng.

3. Giao thẩm quyền cho Ủy ban Nhân dân các quận, huyện được duyệt giảm thuế lợi tức đối với các cở sở kinh tế tập thể thực sự gặp nhiều khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, sau khi cơ quan thuế lập thủ tục cứu xét và đề nghị.

Các quy định tạm thời trên đây áp dụng với cơ sở sản xuất kinh doanh tập thể đã thực sự hoạt động đến cuối năm 1978 và sẽ thanh toán điều chỉnh khi có chế độ thuế mới chính thức ban hành. Các tổ chức kinh tế không được Ủy ban Nhân dân các quận, huyện công nhận là đơn vị kinh tế tập thể phải nộp thuế lợi tức như những hộ kinh doanh cá thể hoặc công ty tư doanh theo chế độ thuế hiện hành.

Sở Thuế và Sở Công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện quy định tạm thời này.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Nhơn