THÔNG TƯ

THÔNG TƯ

CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 69/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2009 QUY ĐỊNH KHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ
RỦI RO ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
CỦA GIỐNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định 212/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý an toàn sinhhọc đối với sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vậtbiến đổi gen;

Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 12tháng 1 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt "Chư­ơng trìnhtrọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệpvà phát triển nông thôn đến năm 2020";

Căn cứ Quyết định số 102/2007/QĐ-TTg ngày 10tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án tổng thểtăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen vàsản phẩm hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến năm 2010thực hiện Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học",

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy địnhkhảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giốngcây trồng biến đổi gen như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc khảo nghiệm đánh giárủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen.

Điều 2.Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cánhân trong nước và nước ngoài có giống cây trồng biến đổi gen đăng ký khảonghiệm đánh giá rủi ro (sau đây gọi chung là Người đăng ký); tổ chức trong nướcthực hiện khảo nghiệm đánh giá rủi ro (sau đây gọi chung là Tổ chức khảo nghiệm);các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý hoạt động khảo nghiệm đánh giá rủiro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen trênlãnh thổ Việt Nam.

Điều 3.Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Đánh giá rủi ro là các hoạt động nhằm xácđịnh những tác động bất lợi có thể xảy ra đối với đa dạng sinh học và môitrường trong các hoạt động có liên quan đến giống cây trồng biến đổi gen. Đánhgiá rủi ro là quá trình bắt đầu từ khi nghiên cứu tạo ra giống cây trồng biếnđổi gen cho đến khi thương mại, gồm cả đánh giá định tính và định lượng. Nộidung đánh giá rủi ro bao gồm xác định nguy cơ, đánh giá khả năng xảy ra, mức độnghiệm trọng của nguy cơ khi xảy ra và ước lượng rủi ro.

2. Giống cây trồng biến đổi gen là cây trồng cócấu trúc gen bị thay đổi do công nghệ chuyển gen tạo ra được sử dụng cho mụcđích làm giống cây trồng.

3. Giấy phép khảo nghiệm là văn bản quản lý nhànước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép khảo nghiệm đánh giárủi ro giống cây trồng biến đổi gen đối với đa dạng sinh học và môi trường. .

4. Hội đồng an toàn sinh học ngành nông nghiệp(dưới đây gọi tắt là Hội đồng an toàn sinh học ngành) do Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn thành lập với nhiệm kỳ 3 năm có nhiệm vụ thẩmđịnh hồ sơ đăng ký khảo nghiệm, đánh giá kết quả khảo nghiệm và tư vấn cho Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép khảo nghiệm và côngnhận kết quả khảo nghiệm.

5. Khảo nghiệm đánh giá rủi ro (dưới đây gọitắt là khảo nghiệm) là hoạt động đánh giá tác động đối với đa dạng sinh học vàmôi trường của giống cây trồng biến đổi gen trong điều kiện cụ thể của Việt Namnhằm mục đích cung cấp số liệu cho việc đánh giá định lượng rủi ro đối với đadạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen.

6. Quản lý rủi ro là quá trình ước lượng rủiro, nhận dạng và xử lý rủi ro bằng các biện pháp quản lý nhằm hạn chế rủi ro ởmức có thể chấp nhận được đối với đa dạng sinh học và môi trường trong các hoạtđộng có liên quan đến giống cây trồng biến đổi gen.

7. Phát tán gen là sự lưu chuyển tự nhiên của genđược chuyển nạp từ cây biến đổi gen sang cây khác cùng loài hoặc khác loài.

8. Rủi ro là các tác động gián tiếp hoặc trựctiếp, không chủ đích có thể có hại đối với đa dạng sinh học và môi trường docác hoạt động có liên quan đến giống cây trồng biến đổi gen.

9. Sự kiện chuyển gen (transformation event) làviệc chuyển nạp một gen mục tiêu vào một vị trí nhất định trên nhiễm sắc thể củacây trồng để tạo ra một giống biến đổi gen tương ứng với sự kiện chuyển gen đó,khác biệt với giống cây trồng khác do một sự kiện chuyển gen khác tạo ra.  

10. Tổ chức giám sát rủi ro (gọi tắt là Tổ chứcgiám sát) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập có nhiệmvụ giám sát, kiểm tra quá trình khảo nghiệm đánh giá rủi ro giống cây trồngbiến đổi gen cho mỗi đăng ký khảo nghiệm cụ thể nhằm kịp thời phát hiện và xửlý những trường hợp không đảm bảo an toàn có thể xảy ra trong quá trình khảonghiệm.

11. Tổ chức khảo nghiệm là tổ chức khoa họccông nghệ, dịch vụ khoa học công nghệ có đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệmđánh giá rủi ro giống cây trồng biến đổi gen đối với đa dạng sinh học và môitrường ở Việt Nam được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định.

12. Vận chuyển giống cây trồng biến đổi gen vàvật liệu của giống cây trồng biến đổi gen (sau đây gọi tắt là vận chuyển) là cáchoạt động di chuyển giống cây trồng biến đổi gen và vật liệu của giống câytrồng biến đổi gen có chủ đích của tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong thờigian từ khi được cấp phép khảo nghiệm cho đến khi kết thúc quản lý giám sátđồng ruộng khảo nghiệm sau thu hoạch.

13. Vật liệu nhân giống của giống cây trồngbiến đổi gen là cây hoặc các bộ phận của cây có khả năng phát triển thành mộtcây mới dùng để nhân giống hoặc gieo trồng như: hạt giống, cây con gieo từ hạtgiống, cây ghép, cành triết hoặc hạt giống, cành ghép, mắt ghép, củ, quả, chồi,hoa, mô, tế bào, bào tử, sợi nấm.

14. Vật liệu thu hoạch của giống cây trồng biếnđổi gen là cây hoặc bất cứ bộ phận nào của cây thu được từ việc gieo trồng vậtliệu nhân giống của giống cây trồng biến đổi gen.

Chương  II

KHẢO NGHIỆM

Điều 4.Yêu cầu chung về khảo nghiệm

1. Loài cây trồng được phép khảo nghiệm phảinằm trong "Danh mục loài cây trồng biến đổi gen được phép khảo nghiệm chomục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. 

2. Tất cả các giống cây biến đổi gen trước khiđưa ra trồng trên đồng ruộng đều phải khảo nghiệm.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉcấp giấy phép khảo nghiệm cho giống cây trồng biến đổi gen trên cơ sở kết luậncủa Hội đồng an toàn sinh học ngành.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn côngnhận tổ chức có đủ điều kiện khảo nghiệm. Công việc khảo nghiệm phải được thựchiện bởi Tổ chức khảo nghiệm được công nhận. 

Điều 5.Nguyên tắc khảo nghiệm

1. Khảo nghiệm được thực hiện theo hai bước: buớcmột khảo nghiệm hạn chế, buớc hai khảo nghiệm diện rộng sau khi khảo nghiệm hạnchế được công nhận đạt yêu cầu.

2. Khảo nghiệm sẽ phải dừng ngay lập tức, nếutừng bước trong quá trình khảo nghiệm phát hiện các rủi ro không thể kiểm soátđược.

Điều 6. Hìnhthức khảo nghiệm

1. Khảo nghiệm hạn chế bao gồm các thí nghiệmđược thực hiện trong điều kiện cách ly vật lý và các thí nghiệm đồng ruộng diệnhẹp kèm theo các điều kiện nhằm bảo đảm duy trì sự kiểm soát đối với cây trồngbiến đổi gen và quản lý được rủi ro của giống cây trồng biến đổi gen khảonghiệm đối với đa dạng sinh học và môi trường. Khảo nghiệm hạn chế được thựchiện ít nhất trong 2 vụ liên tiếp đối với cây trồng ngắn ngày và 1 chu kỳ sinhtrưởng đối với cây trồng dài ngày.

2. Khảo nghiệm diện rộng là các thí nghiệm đồngruộng được triển khai ở các vùng sinh thái, không phải cách ly nhằm mục đíchđánh giá hiệu quả nông học của giống cây trồng biến đổi gen và tác động của giốngcây trồng biến đổi gen đối với da dạng sinh học của quần thể côn trùng ở cácvùng sinh thái khác nhau. Khảo nghiệm diện rộng được thực hiện tối thiểu là 1 vụđối với cây trồng ngắn ngày và 1 chu kỳ sinh trưởng đối với cây trồng dài ngày.

Điều 7.Tổ chức khảo nghiệm

Các tổ chức hội đủ các điều kiện sau đây đăngký với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được chỉ định là Tổ chức khảonghiệm.

1. Điều kiện đối với Tổ chức khảo nghiệm

a) Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị, quytrình kỹ thuật và cán bộ chuyên môn phù hợp với loài cây trồng biến đổi genđược phép khảo nghiệm;

b) Có các biện pháp giám sát và quản lý rủi rotrong quá trình khảo nghiệm;

c) Có nhà lưới, nhà kính và đồng ruộng để thựchiện khảo nghiệm hạn chế đảm bảo yêu cầu theo Điều 10, Điều 11 Chương II của Thông tư này.

2. Thủ tục chỉ định Tổ chức khảo nghiệm

a) Nộp hồ sơ: Tổ chức khảo nghiệm xin đăng kýchỉ định khảo nghiệm nộp hồ sơ cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, gồm:

- Đơn đăng ký Tổ chức khảo nghiệm theo biểu mẫutại Phụ lục 1.1 của Thông tư này;

- Thuyết minh trình độ, năng lực và cơ sở vậtchất kỹ thuật của Tổ chức khảo nghiệm theo biểu mẫu tại Phụ lục 1.2 của Thôngtư này;

- Hồ sơ chứng minh năng lực trình độ và cơ sởvật chất kỹ thuật của Tổ chức khảo nghiệm;

- Bản sao quyết định quy định chức năng nhiệmvụ của đơn vị xin đăng ký chỉ định Tổ chức khảo nghiệm.

b) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chứcthẩm định, đánh giá hồ sơ và năng lực của Tổ chức khảo nghiệm xin đăng ký,trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định chỉ địnhTổ chức khảo nghiệm.

Điều 8. Đăngký khảo nghiệm

1. Điều kiện đăng ký khảo nghiệm

a) Sản phẩm tạo ra ở Việt Nam

Giống cây trồng biến đổi gen tạo ra trong nướcphải là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học đã được cơ quan Nhà nước cóthẩm quyền nghiệm thu.

b) Sản phẩm nhập khẩu

Đã được quốc gia xuất khẩu cho phép sử dụng làmgiống cây trồng; đánh giá rủi ro trong điều kiện cụ thể và thiết lập cơ chếquản lý an toàn hữu hiệu đối với giống cây trồng trên phạm vi lãnh thổ quốc giađó.

2. Hồ sơ đăng ký

a) Đơnđăng ký theo biểu mẫu tại Phụ lục 2.1 của Thông tư này;

b) Giấychứng nhận sản phẩm hoặc kết quả nghiên cứu:

- Sản phẩm được tạo ra ở nước ngoài: tài liệucông nhận giống cây trồng hoặc tương đương tại nơi có nguồn gốc xuất xứ;

- Sản phẩm được tạo ra ở Việt Nam: biên bản nghiệm thu của Hộiđồng khoa học công nghệ cấp Bộ hoặc tương đương trở lên.

c) Báo cáo đánh giá rủi ro theo biểu mẫu tại Phụlục 2.2 của Thông tư này;

d) Giấy chứng nhận an toàn sinh học hoặc tàiliệu tương đương; hồ sơ khảo nghiệm và hồ sơ quản lý an toàn sinh học tại nơicó nguồn gốc xuất xứ đối với sản phẩm nhập khẩu.

3. Nộpvà xác nhận hồ sơ

a) Người đăng ký nộp toàn bộ hồ sơ tại Khoản 2 Điều8 Chương II của Thông tư này cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khinhận được hồ sơ, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường xác nhận và thông báobằng văn bản cho Người đăng ký biết hồ sơ đáp ứng yêu cầu đã được tiếp nhận.

c) Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, Vụ Khoahọc, Công nghệ và Môi trường yêu cầu Người đăng ký bổ sung. Thời gian chờ đợicung cấp thông tin bổ sung không được tính vào thời gian xác nhận hồ sơ.

Điều 9. Trìnhtự cấp phép khảo nghiệm, công nhận kết quả khảo nghiệm

1. Cấp giấy phép khảo nghiệm hạn chế

a) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường căn cứtrên hồ sơ của Người đăng ký tư vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn chỉ định Tổ chức khảo nghiệm thực hiện công tác khảo nghiệm.

b) Tổ chức khảo nghiệm phối hợp với Người đăngký nộp kế hoạch khảo nghiệm hạn chế theo Phụ lục 3 của Thông tư này và kế hoạchgiám sát, quản lý rủi ro trong quá trình khảo nghiệm.

c) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chuyểnhồ sơ đăng ký khảo nghiệm, kế hoạch khảo nghiệm hạn chế và các hồ sơ khác cóliên quan cho Hội đồng an toàn sinh học ngành thẩm định và tư vấn cho Bộ trưởngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép khảo nghiệm hạn chế đốivới giống cây trồng biến đổi gen.

d) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổnghợp kết luận của Hội đồng an toàn sinh học ngành và kết quả thẩm định các nộidung khác của hồ sơ, trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấpgiấy phép khảo nghiệm hạn chế đối với giống cây trồng biến đổi gen. Trường hợpkhông đủ điều kiện cấp giấy phép khảo nghiệm hạn chế, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

đ) Thời gian thẩm định, cấp giấy phép khảonghiệm hạn chế là 60 ngày. Người đăng ký, Tổ chức khảo nghiệm có trách nhiệmcung cấp thông tin bổ sung khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu.Thời gian chờ đợi cung cấp thông tin bổ sung không được tính vào thời gian thẩmđịnh, cấp giấy phép khảo nghiệm hạn chế.

2. Cấp giấy phép khảo nghiệm diện rộng

a) Tổ chức khảo nghiệm báo cáo kết quả khảonghiệm hạn chế theo biểu mẫu tại Phụ lục 4 của Thông tư này cho Vụ Khoa học,Công nghệ và Môi trường, đề xuất kế hoạch khảo nghiệm diện rộng và đề nghị BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp giấy phép khảo nghiệm diện rộng.

b) Hội đồng an toàn sinh học ngành tổ chức đánhgiá kết quả khảo nghiệm hạn chế, nếu đạt yêu cầu tiến hành thẩm định kế hoạchkhảo nghiệm diện rộng và tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn cấp giấy phép khảo nghiệm diện rộng đối với giống cây trồng biến đổi gen.

c) Căn cứ kết luận của Hội đồng an toàn sinhhọc ngành, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn cấp giấy phép khảo nghiệm diện rộng đối với giống câytrồng biến đổi gen.

d) Thời gian thẩm định, cấp giấy phép khảonghiệm diện rộng là 45 ngày. Người đăng ký, Tổ chức khảo nghiệm có trách nhiệmcung cấp thông tin bổ sung khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu.Thời gian chờ đợi cung cấp thông tin bổ sung không được tính vào thời gian thẩmđịnh, cấp giấy phép khảo nghiệm diện rộng. 

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôngbáo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương về việc cấp giấy phép khảo nghiệm diện rộng giống cây trồng biến đổigen và kế hoạch khảo nghiệm trên địa bàn của tỉnh, thành phố liên quan.

3. Công nhận kết quả khảo nghiệm

a) Sau khi kết thúc khảo nghiệm diện rộng, Tổchức khảo nghiệm báo cáo kết quả khảo nghiệm diện rộng theo biểu mẫu tại Phụlục 5 và các phiếu theo dõi khảo nghiệm tại Phụ lục 6 (từ 6.1 đến 6.7) củaThông tư này cho Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho Vụ Khoa học, Côngnghệ và Môi trường.

b) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tập hợpkết quả khảo nghiệm cùng các hồ sơ của Tổ chức giám sát và các hồ sơ khác cóliên quan, gửi đến Hội đồng an toàn sinh học ngành.

c) Hội đồng an toàn sinh học ngành tổ chức đánhgiá kết quả khảo nghiệm và tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn về kết quả khảo nghiệm đạt yêu cầu hoặc không đạt yêu cầu theo cácquy định của Thông tư này.

d) Căn cứ kết luận của Hội đồng an toàn sinhhọc ngành, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn công nhận kết quả khảo nghiệm đạt yêu cầu. Trường hợpkhảo nghiệm không đạt yêu cầu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báocho Người đăng ký, Tổ chức khảo nghiệm bằng văn bản và nêu rõ lý do.

đ) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thôngbáo cho Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương về kết quả khảo nghiệm diện rộng giống cây trồng biến đổi gen trênđịa bàn của tỉnh, thành phố liên quan.

Điều 10.Yêu cầu đối với nhà lưới, nhà kính sử dụng cho khảo nghiệm hạn chế

Nhà lưới, nhà kính sử dụng trong khảo nghiệmphải được thiết kế và xây dựng đảm bảo ngăn chăn sự xâm nhập không được phép từbên ngoài và sự phát tán giống, vật liệu nhân giống và vật liệu sau thu hoạchcủa giống cây trồng biến đổi gen ra môi trường.

Điều 11.Yêu cầu đối với đồng ruộng khảo nghiệm

1. Không bị úng ngập và phù hợp với yêu cầu vềđiều kiện sinh trưởng, phát triển của loài cây trồng khảo nghiệm.

2. Đảm bảo việc duy trì điều kiện cách ly sinhsản đối với khảo nghiệm diện hẹp theo hướng dẫn tại Điều 20 Chương III của Thôngtư này.

3. Thuận lợi cho việc quản lý và giám sát trongquá trình khảo nghiệm, quản lý theo dõi sau thu hoạch.

4. Đảm bảo luật đa dạng sinh học và các quyđịnh liên quan của Nhà nước.

5. Diện tích ruộng khảo nghiệm phụ thuộc vào nộidung từng thí nghiệm nhưng không được vượt quá 300 m2 cho một khảo nghiệm diệnhẹp và tổng diện tích các điểm khảo nghiệm diện rộng không vượt quá 2 ha/vụ đốivới cây trồng nông nghiệp.

6. Ruộng khảo nghiệm diện hẹp phải có hàng ràobao quanh bảo đảm ngăn ngừa sự xâm nhập không được phép của người và động vật.

Điều 12.Nội dung khảo nghiệm

1. Nội dung khảo nghiệm tùy thuộc vào cây trồngbiến đổi gen và kết quả xác định rủi ro của cây trồng biến đổi gen đối với đadạng sinh học và môi trường trên cơ sở phân tích rủi ro và các kết quả nghiêncứu đã có. Nội dung khảo nghiệm phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn phê duyệt đáp ứng yêu cầu xác định các vấn đề sau:

a) Nguy cơ trở thành cỏ dại và xâm lấn môi trườngtự nhiên.

b) Nguy cơ trở thành dịch hại.

c) Nguy cơ ảnh hưởng bất lợi tới sinh vật khôngchủ đích.

d) Nguy cơ làm thay đổi chế độ quản lý ảnh hưởngtiêu cực đến môi trường.

e) Nguy cơ làm thay đổi quá trình sinh, hoá họctrong đất và các tác động bất lợi không chủ đích khác.

2. Căn cứ nội dung khảo nghiệm, Tổ chức khảonghiệm triển khai các thí nghiệm ở qui mô khảo nghiệm hạn chế hoặc khảo nghiệm diệnrộng bảo đảm tính khoa học, phù hợp với điều kiện sinh thái của cây trồng biếnđổi gen và đối tượng cần đánh giá rủi ro.

Điều 13.Giám sát khảo nghiệm

1. Trên cơ sở đối tượng cây trồng biến đổi gencần khảo nghiệm, địa bàn khảo nghiệm và kế hoạch giám sát, quản lý rủi ro của Ngườiđăng ký, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề xuất Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ giám sát rủi ro cho Tổ chức giám sát. Tổchức giám sát có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ qui định tại Điều 22 củaThông tư này.

2. Tổ chức khảo nghiệm có trách nhiệm giám sátrủi ro trong quá trình khảo nghiệm theo kế hoạch đã được Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn phê duyệt, báo cáo Bộ khi có sự thay đổi về kế hoạch khảonghiệm và chỉ được tiếp tục khảo nghiệm sau khi Bộ có ý kiến đồng ý bằng vănbản.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quyền kiểm tra, giám sát quá trìnhkhảo nghiệm diện rộng và có ý kiến với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đểxử lý những vi phạm hoặc rủi ro có khả năng không thể kiểm soát được.

Điều 14.Yêu cầu về cung cấp thông tin

1. Người đăng ký và Tổ chức khảo nghiệm cótrách nhiệm cung cấp đầy đủ  thông tinvề mức độ rủi ro và các biện pháp quản lý rủi ro đối với đa dạngsinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen khảo nghiệm cho Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Nhà lưới, nhà kính, đồng ruộng khảo nghiệmphải có biển ghi rõ mục tiêu, thời gian triển khai khảo nghiệm và số giấy phépkhảo nghiệm.

3. Trước khu thí nghiệm 10 m phải có biển báo“Khu vực thí nghiệm cây trồng biến đổi gen, không phận sự miễn vào”.

Chương  III

QUẢN LÝ RỦI ROTRONG KHẢO NGHIỆM

Điều 15.Yêu cầu chung

1. Các hoạt động khảo nghiệm và nhập khẩu giốngcây trồng biến đổi gen (nếu có) phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòngngừa, xử lý và khắc phục rủi ro.

2. Người đăng ký và Tổ chức khảo nghiệm cótrách nhiệm áp dụng các biện pháp quản lý thích hợp nhằm phòng ngừa, phát hiệnkịp thời các rủi ro để xử lý khắc phục hậu quả rủi ro. Trường hợp xảy ra rủi rotrong quá trình tiến hành các hoạt động của mình phải kịp thời báo cáo Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Trường hợp xuất hiện rủi ro ở các quốc giakhác trên giống cây trồng biến đổi gen đang khảo nghiệm, Người đăng ký có tráchnhiệm thông báo ngay cho Tổ chức khảonghiệm và Tổ chức giám sát. Các tổ chức, cá nhân và đơn vị liên quan phải triểnkhai ngay các biện pháp kiểm soát rủi ro và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.

4. Các biểu mẫu liên quan đến việc quản lý rủiro đối với giống cây trồng biến đổi gen và vật liệu của giống cây trồng biếnđổi gen trong quá trình khảo nghiệm được chi tiết hoá tại Phụ lục 6 của Thôngtư này.

Điều 16.Vận chuyển giống cây trồng biến đổi gen và vật liệu nhân giống của giống câytrồng biến đổi gen

1. Giống cây trồng biến đổi gen, vật liệu nhângiống của giống cây trồng biến đổi gen nhập khẩu cho khảo nghiệm phải được kiểmdịch theo qui định và bảo đảm các yêu cầu được ghi tại Điều 7, 8, 9, 10, 12,13 và 18 của Nghị định thư Cartagena vềAn toàn sinh học.

2. Giống cây trồng biến đổi gen và vật liệu nhângiống của giống cây trồng biến đổi gen trong quá trình vận chuyển phải được baogói riêng biệt với các vật liệu cây trồng khác bảo đảm không để thất thoát rangoài môi trường. Bao gói phải được dán nhãn rõ ràng.

3. Trường hợp xảy ra thất thoát trong quá trìnhvận chuyển, Người đăng ký, Tổ chức khảo nghiệm phải thu hồi tất cả các vật liệubị thất thoát và tiêu huỷ bằng các biện pháp phù hợp, đánh dấu vị trí xảy ra sựcố để theo dõi, giám sát và xử lý nhằm đảm bảo các vật liệu bị thất thoát đã bịtiêu huỷ hoàn toàn, đồng thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Tổ chức khảo nghiệm hoàn tất phiếu theo dõivận chuyển theo biểu mẫu tại Phụ lục 6.2 của Thông tư này.

Điều 17.Lưu giữ, bảo quản giống cây trồng biến đổi gen và vật liệu nhân giống của giốngcây trồng biến đổi gen

1. Giống cây trồng biến đổi gen và vật liệunhân giống của giống cây trồng biến đổi gen phải được lưu giữ bảo quản trongđiều kiện bảo đảm tránh được sự xâm nhập không chủ đích từ bên ngoài và khôngđể thất thoát ra ngoài môi trường.

2. Khu vực lưu giữ, bảo quản giống cây trồngbiến đổi gen và vật liệu nhân giống của giống cây trồng biến đổi gen phải đượcdán nhãn rõ ràng.

3. Tổ chức, cá nhân được giao lưu giữ, bảo quảngiống cây trồng biến đổi gen và vật liệunhân giống của giống cây trồng biến đổi gen có trách nhiệm kiểm tra, kiểmkê định kỳ quá trình lưu giữ bảo quản.Kết quả kiểm tra, kiểm kê phải được lưu giữ trong hồ sơ lưu giữ, bảo quản giốngcây trồng biến đổi gen và vật liệu nhân giống của giống cây trồng biến đổi gen.

4. Trong trường hợp xảy ra thất thoát tổ chức,cá nhân được giao lưu giữ, bảo quản có trách nhiệm áp dụng các biện pháp để cóthể thu hồi tối đa vật liệu bị thất thoát và tiêu huỷ bằng các biện pháp phùhợp, đánh dấu vị trí xảy ra sự cố để theo dõi, giám sát và xử lý nhằm đảm bảocác vật liệu bị thất thoát đã bị tiêu huỷ hoàn toàn, đồng thời báo cáo cho BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 18.Thu hoạch khảo nghiệm

1. Tổ chức khảo nghiệm có trách nhiệm thu hoạchtoàn bộ giống cây trồng biến đổi gen, vật liệu sau thu hoạch của giống câytrồng biến đổi gen, bao gồm cả vật liệu cây trồng tại dải bảo vệ và tiêu huỷbằng các biện pháp phù hợp, trừ trường hợp cần giữ lại cho các nghiên cứu tiếptheo. Vật liệu thu hoạch của giống cây trồng biến đổi gen khảo nghiệm khôngđược sử dụng làm thức ăn cho người và gia súc.

2. Giống cây trồng sử dụng cho các nghiên cứutiếp theo được vận chuyển, lưu giữ, bảo quản theo yêu cầu tại Điều 15, Điều 16,Điều 17, Chương III của Thông tư này.

3. Tổ chức khảo nghiệm có trách nhiệm áp dụngcác biện pháp thích hợp để làm sạch tất cả các dụng cụ sử dụng cho thu hoạchkhảo nghiệm đảm bảo không phát tán giống cây trồng biến đổi gen, vật liệu sauthu hoạch của giống cây trồng biến đổi gen ra ngoài điểm khảo nghiệm hoặc đưacác vật liệu cây trồng khác không chủ đích vào điểm khảo nghiệm. Vật liệu câytrồng thu được trong quá trình làm sạch phải được tiêu hủy bằng biện pháp thíchhợp.

4. Việc tiêu hủy giống cây trồng biến đổi gen,vật liệu sau thu hoạch của giống cây trồng biến đổi gen hoặc vật liệu cây trồngthu được trong quá trình làm sạch được thực hiện ngay tại điểm khảo nghiệm.

5. Tổ chức khảo nghiệm hoàn tất phiếu theo dõithu hoạch theo biểu mẫu tại Phụ lục 6.3 của Thông tư này.

Điều 19.Quản lý đồng ruộng sau thu hoạch

1. Sau kết thúc khảo nghiệm, Tổ chức khảonghiệm có trách nhiệm giám sát ruộng khảo nghiệm diện hẹp để kiểm soát sự sinhtrưởng ngoài dự kiến của cây trồng biến đổi gen khảo nghiệm. Thời gian giám sátđồng ruộng khảo nghiệm kéo dài ít nhất 3 tháng tính từ thời điểm kết thúc thuhoạch, tuỳ thuộc vào đặc điểm sinh sản và thời gian ngủ nghỉ của giống câytrồng khảo nghiệm. Trong trường hợp ruộng khảo nghiệm sau thu hoạch được sử dụngcho khảo nghiệm tiếp theo đối với giống cây trồng biến đổi gen cùng loài, thờigian giám sát sau thu hoạch sẽ được tính từ thời điểm kết thúc của khảo nghiệmtiếp theo.

2. Tổ chức khảo nghiệm có trách nhiệm đảm bảokhông có thực vật nào cùng loài hoặc loài cùng hệ sinh sản với giống cây trồngbiến đổi gen được gieo trồng tại điểm khảo nghiệm trong thời gian giám sát đồngruộng sau thu hoạch.

3. Tổ chức khảo nghiệm hoàn tất phiếu theo dõisau thu hoạch theo biểu mẫu tại Phụ lục 6.4 của Thông tư này.

Điều 20.Cách ly sinh sản trong khảo nghiệm đồng ruộng diện hẹp

Ruộng khảo nghiệm phải được cách ly sinh sản vớicác cây trồng khác cùng loài hoặc loài cùng hệ sinh sản với giống cây trồngbiến đổi gen ở khu vực lân cận. Cách ly phải được duy trì trong suốt quá trìnhkhảo nghiệm. Biện pháp cách ly sinh sản được đề xuất trong kế hoạch khảo nghiệmphù hợp với từng đối tượng giống cây trồng khảo nghiệm, theo một trong nhữngbiện pháp sau:

1. Cách ly không gian: ruộng khảo nghiệm giốngcây trồng biến đổi gen phải được cách ly không gian với các cây trồng cùng loàihoặc loài cùng hệ sinh sản, Khoảng cách cách ly tùy thuộc vào đặc tính sinh sảncủa loài cây khảo nghiệm và được đề xuất trong kế hoạch khảo nghiệm. Tổ chứckhảo nghiệm có trách nhiệm kiểm tra và hủy bỏ cây trồng cùng loài hoặc hoặcloài cùng hệ sinh sản với cây trồng khảo nghiệm trong phạm vi cách ly bằng cácbiện pháp thích hợp và hoàn tất phiếu theo dõi cách ly không gian theo biểu mẫutại Phụ lục 6.5 của Thông tư này.

2. Cách ly thời gian: giống cây trồng biến đổigen khảo nghiệm được cách ly thời gian bằng cách trồng giống cây trồng khảonghiệm sớm hơn hoặc muộn hơn các cây trồng khác cùng loài hoặc loài cùng hệsinh sản trong khu vực lân cận, sao cho quá trình ra hoa, thụ phấn của giống câytrồng khảo nghiệm không trùng với thời gian ra hoa, thụ phấn của các cây trồngcùng loài hoặc loài cùng hệ sinh sản.Tổ chức khảo nghiệm có trách nhiệm kiểmtra và hủy bỏ cây trồng cùng loài hoặc loài cùng hệ sinh sản với giống câytrồng khảo nghiệm trong phạm vi cách ly nếu không bảo đảm cách ly thời gianbằng các biện pháp thích hợp và và hoàn tất phiếu theo dõi cách ly thời giantheo biểu mẫu tại Phụ lục 6.6 của Thông tư này.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21.Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là đơn vị thườngtrực, làm đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chứcquản lý việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan, cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký khảo nghiệm đánh giárủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen củaNgười đăng ký và hồ sơ đăng ký tổ chức khảo nghiệm của Tổ chức khảo nghiệm.

2. Tổ chức thẩm định hồ sơ và đề xuất Bộ trưởngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép khảo nghiệm giống cây trồngbiến đổi gen cho Người đăng ký và  chỉđịnh Tổ chức khảo nghiệm.

3. Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn ban hành "Danh mục loài cây trồng biến đổi genđược phép khảo nghiệm cho mục đích làm giống cây trồng ở Việt Nam".

Điều 22.Tổ chức giám sát

1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc bấtthường nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp không đảm bảo an toàncó thể xảy ra trong quá trình khảo nghiệm. Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất và báo cáo xử lý nhữngphát sinh trong quá trình khảo nghiệm.

2. Khi phát hiện có vi phạm quy định khảonghiệm hoặc xuất hiện nguy cơ rủi ro có khả năng không thể kiểm soát được, Tổchức giám sát báo cáo ngay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin ý kiến xửlý.

3. Trong thời gian 15 ngày sau khi kết thúckiểm tra, Tổ chức giám sát báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kếtquả kiểm tra bằng văn bản.

Điều 23.Người đăng ký

1. Cung cấp đầy đủ và trung thực các thông tin theoyêu cầu của Thông tư này và các thông tin cập nhật liên quan trong quá trìnhkhảo nghiệm cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hoàn toàn chịu tráchnhiệm về các thông tin đã cung cấp.

2. Trả phí đăng ký, thẩm định cấp giấy phép khảonghiệm theo các qui định hiện hành và chi trả toàn bộ các chi phí liên quan đếnkhảo nghiệm theo thoả thuận với Tổ chức khảo nghiệm.

Điều 24.Tổ chức khảo nghiệm

1. Tổ chức khảo nghiệm có trách nhiệm thực hiệnkhảo nghiệm khách quan, minh bạch đảm bảo kế hoạch đã được Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn phê duyệt và các quy định liên quan của Thông tư này. Tổchức khảo nghiệm hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả do mình thực hiện.

2. Báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn theo các quyđịnh của Thông tư này.

3. Bảo mật các thông tin liên quan đến Ngườiđăng ký và quá trình khảo nghiệm.

4. Không có thẩm quyền công bố kết quả khảonghiệm.

Điều 25.Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực 45 ngày kể từ ngàyký ban hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu xuất hiệnvướng mắc, khó khăn hoặc vấn đề mới, các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chứckịp thời phản ánh về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để tổng hợp trình Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét sửa đổi, bổ sung.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng

 


PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theoThông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT
ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Phụ lục 1

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝTỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM

Phụ lục 1.1. Mẫuđơn đăng ký Tổ chức khảo nghiệm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thông báo 1878/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ TỔ CHỨCKHẢO NGHIỆM ĐÁNH GIÁ RỦI RO GIỐNG CÂY TRỒNG
BIẾN ĐỔI GEN ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Tên tổ chức:...................................................................................

Tên người đứng đầu tổ chức:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Fax:

E-mail: Website……

Căn cứ Thông tư số..........., ngày....... tháng....….năm....... của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc khảo nghiệm đánhgiá rủi ro giống cây trồng biến đổi gen đối với đa dạng sinh học và môi trường,chúng tôi đăng ký được chỉ định là Tổ chức khảo nghiệm đánh giá rủi ro giốngcây trồng biến đổi gen đối với đa dạng sinh học và môi trường như sau:

1. Hình thức đăng ký:

- Đăng ký lần đầu o

- Đăng ký bổ sung   o

- Tái đăng ký o

2. Đối tượng cây trồng biến đổi gen khảo nghiệm:

3. Hình thức khảo nghiệm:

- Khảo nghiệm hạn chế o

- Khảo nghiệm đồng ruộng diện rộng o

- Khảo nghiệm hạn chế và Khảo nghiệm đồng ruộngdiện rộng o

Hồ sơ đăng ký chỉ định Tổ chức khảo nghiệm đánhgiá rủi ro giống cây trồng biến đổi gen đối với đa dạng sinh học và môi trườngbao gồm:

1. Thuyết minh trình độ, năng lực và cơ sở vậtchất kỹ thuật của tổ chức;

2. Hồ sơ chứng minh năng lực trình độ và cơ sởvật chất kỹ thuật của tổ chức;

3. Bản sao quyết định quy định chức năng nhiệmvụ của tổ chức.

.........., ngày....... tháng.......năm..........

Tổ chức đăng ký

(Ký tên và đóng dấu)


Phụ lục 1.2. Mẫu thuyếtminh năng lực của Tổ chức khảo nghiệm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thông báo 1878/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH NĂNGLỰC CỦA TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM GIỐNG
CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

Tên tổ chức:...................................................................................

Tên người đứng đầu tổ chức:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Fax:

E-mail: Website……

1. Điều kiện đất đai cho khảo nghiệm diện hẹp

- Địa điểm..

- Diện tích;

- Tình trạng pháp lý của đất (được cấp, thuê....);

- Địa hình: (dốc đồi núi, đồng bằng, venbiển...);

- Loại đất, thành phần cơ giới;

- Lịch sử sử dụng cho đến thời điểm đăng ký;

- Hệ thống tưới tiêu nước và xử lý nước thải,nước mưa;

- Lịch sử úng ngập trong 5 năm gần đây;

- Tình trạng cách ly với các vùng xung quanh;

- Hệ thống thu gom, lưu giữ và xử lý phế thảithực vật;

- Hệ thống bảo đảm an toàn.

2. Điều kiện nhà lưới, nhà kính

- Địa điểm;

- Diện tích;

- Năm đưa vào sử dụng;

- Lịch sử sử dụng cho đến thời điểm đăng ký;

- Tình trạng cách ly vật lý với môi trường bênngoài;

- Hệ thống tưới và xử lý nước thải, nước mưa;

- Hệ thống thu gom, lưu giữ và xử lý phế thảithực vật;

- Hệ thống bảo đảm an toàn.

3. Điều kiện bảo quản lưu giữ giống cây trồngbiến đổi gen và vật liệu từ cây trồng biến đổi gen

- Địa điểm;

- Diện tích;

- Năm đưa vào sử dụng;

- Lịch sử sử dụng cho đến thời điểm đăng ký;

- Tình trạng cách ly vật lý với môi trường bênngoài;

- Hệ thống bảo đảm an toàn.

4. Điều kiện trang thiết bị

- Thiết bị chung;

- Thiết bị chuyên ngành

5. Lực lượng cán bộ

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn được đào tạo

Công việc được giao hiện nay

Kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo nghiệm

Ghi chú

6. Cam kết

....... cam kết cung cấp các thông tin nêu trênlà đúng sự thất và chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp

....... cam kết chấp hành đúng các quy định vềkhảo nghiệm đánh giá rủi ro giống cây trồng biến đổi gen đối với đa dạng sinhhọc và môi trường

............., ngày...... tháng.....năm...........

Tổ chức đăng ký

(Ký tên và đóng dấu)


Phụ lục 2

BIỂU MẪU ĐĂNG KÝKHẢO NGHIỆM

Phụ lục 2.1. Mẫuđơn đăng ký khảo nghiệm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thông báo 1878/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ KHẢONGHIỆM ĐÁNH GIÁ RỦI RO GIỐNG CÂY TRỒNG
BIẾN ĐỔI GEN ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Tên Tổ chức/Cá nhân

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại: Fax:

E-mail: Website……

Người và địa chỉ liên lạc tại Việt Nam

Căn cứ Thông tư số......, ngày...... tháng…. năm......của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc khảo nghiệm đánh giá rủi rogiống cây trồng biến đổi gen đối với đa dạng sinh học và môi trường, chúng tôiđăng ký khảo nghiệm đánh giá rủi ro giống cây trồng biến đổi gen đối với đadạng sinh học và môi trường như sau:

1. Tên giống cây trồng biến đổi gen và sự kiệnchuyển gen (transformation event):

2. Tên khoa học cây trồng biến đổi gen:

3. Tên thương mại của giống cây trồng biến đổigen:

4. Tính trạng liên quan đến gen được chuyển:

5. Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính củagiống: thời gian sinh trưởng, các đặc điểm hình thái, giá trị sử dụng….

6. Yêu cầu kỹ thuật trồng trọt (thời vụ, mật độ,phân bón, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch, giống đối chứng…):

7. Dự kiến hình thức sử dụng, quy mô và nơi sửdụng sau đăng ký:

8. Tên tổ chức tạo giống biến đổi gen:

9. Hình thức đăng ký:

- Đăng ký lần đầu o - Đăng ký bổ sung o

- Tái đăng ký o

10. Tên, điạ chỉ tổ chức khảo nghiệm dự kiến:

11. Các tài liệu và mẫu vật kèm theo:

1. ....................................................................................................................

2. ....................................................................................................................

3. ....................................................................................................................

..........,ngày.......tháng.....năm.............

Người đăng ký


Phụ lục 2.2. Mẫu báocáo đánh giá rủi ro

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁRỦI RO GIỐNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

I. Thôngtin chung

1. Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân đăng ký:

2. Tên, địa chỉ người đại diện tổ chức cá nhânđăng ký:

3. Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân tạo giống câytrồng biến đổi gen:

II. Thông tin cây trồng nhận gen (cây bố, mẹ)

1. Tên: Tên thông thường, tên khoa học, thuộchọ, giống, loài, chi, dưới loài

2. Thông tin liên quan đến sinh sản gồm: đặcđiểm sinh sản, phương thức sinh sản, nhân tố ảnh hưởng đến quá trình sinh sản,thời gian của 1 thế hệ.

3. Khả năng sống sót ngoài môi trường

4. Khả năng tương tác với các cây trồng cùngloài khác trong hệ sinh thái nơi thường được giải phóng.

III. Thông tin liên quan đến quá trình chuyểnnạp gen

1. Phương pháp sử dụng trong quá trình chuyểnnạp gen

2. Đặc điểm tự nhiên và nguồn vector sử dụng

3. Kích thước, trình tự, chức năng của đoạn genđưa vào

4. Phương pháp xác định, phát hiện gen, tính đặctrưng của gen và mức độ ổn định

IV. Thông tin liên quan đến giống cây trồngbiến đổi gen

1. Tính trạng và đặc điểm của cây trồng biếnđổi gen, bao gồm cả các lợi ích chủ đích

2. Các thông tin về trình tự gen đã được đưavào hoặc loại bỏ

- Kích thước và cấu trúc của đoạn gen đưa vào,phương pháp sử dụng để hoạt hoá gen đó, bao gồm thông tin liên quan đến bất kỳcác phần nào của vector được đưa vào sinh vật biến đổi gen hoặc bất kỳ vật liệumang đoạn ADN ngoại lai còn lưu lại trong sinh vật biến đổi gen.

- Kích thước và chức năng của vùng gen bị loạibỏ.

- Vị trí của đoạn gen được đưa vào sinh vậtbiến đổi gen (kể cả gen đó được kết hợptrong nhiễm sắc thể, lạp lục, ty thể, hay tồn tại ở các dạng không liên kết) vàcác phương pháp để xác định chúng.

- Số bản sao của đoạn gen đưa vào.

3. Các thông tin liên quan đến sự biểu hiệntính trạng của gen đưa vào cây trồng biến đổi gen

- Thông tin liên quan đến sự biểu hiện tínhtrạng của gen đưa vào và phương pháp sử dụng để hoạt hoá chúng.

- Bộ phận của sinh vật biến đổi gen mà tại đógen đưa vào sẽ thể hiện tính trạng.

4. Thông tin khác biệt của cây trồng biến đổigen so với cây bố mẹ:

- Phương thức hay các phương thức sinh sản hoặctỷ lệ sinh sản.

- Khả năng phát tán.

- Khả năng sống sót.

5. Phương pháp, công nghệ phát hiện cây trồngbiến đổi gen

6. Thông tin về việc thương mại hoá (phóngthích và sử dụng) cây trồng biến đổi gen trên thế giới.

V. Đánh giá và quản lý rủi ro cây trồng biếnđổi gen đối với đa dạng sinh học, môitrường và sức khoẻ con người:

1. Đánh giá rủi ro: Mô tả các bước và kết quả tương ứng trong xác địnhrủi ro, khả năng xảy ra, hậu quả và mức độ rủi ro để làm rõ những ảnh hưởng vàrủi ro đối với sức khoẻ của con người và môi trường khi phóng thích cây trồngbiến đổi gen

2. Quản lý rủi ro: Mô tả các bước và đề xuấtquản lý tương ứng trong việc xác định rủi ro cần phải quản lý, thời điểm phảiquản lý, điều kiện cần thiết để quản lý và các giải pháp dự kiến để xử lý nếurủi ro xảy ra.

V. Kiến nghị.

1. Kiến nghị giải pháp phòng ngừa, các vấn đềchưa chắc chắn, các khía cạnh liên quan đến an toàn thực phẩm và môi trường.

2. Xác định thông tin cần phải bảo mật về mặtthương mại để được đảm bảo về mặt pháp lý đối với những thông tin đã được cungcấp.

.........., ngày....... tháng.....năm.............

Người đăng ký


Phụ lục 3

MẪU KẾ HOẠCH KHẢONGHIỆM HẠN CHẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thông báo 1878/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH KHẢONGHIỆM HẠN CHẾ GIỐNG CÂY TRỒNG

BIẾN ĐỔI GEN ĐỐIVỚI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

I. Thông tin chung

1. Tên giống cây trồng biến đổi gen khảo nghiệm

2. Tổ chức/cá nhân đăng ký: (tên, địa chỉ liênlạc)

3. Tổ chức thực hiện khảo nghiệm (tên, địa chỉliên lạc)

4. Mục đích khảo nghiệm: Làm rõ kết quả phântích rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng khảo nghiệm, trên cơ sở đóxác định mục đích và nội dung khảo nghiệm.

II. Kế hoạch khảo nghiệm

1. Địa điểm khảo nghiệm

- Mô tả chi tiết vị trí, điều kiện tự nhiên, xãhội , trong đó ghi rõ khoảng cách chính xác từ nơi khảo nghiệm tới các mốc giớihạn, hoặc các mốc xung quanh như bốt điện thoại, hàng rào, ngõ hẻm, đường đi)và mô tả rõ đặc điểm về sinh thái của khu vực liền kề nơi khảo nghiệm

- Sơ đồ ruộng khảo nghiệm

- Lý do lựa chọn điểm khảo nghiệm dựa trên cơsở đặc điểm hệ sinh thái của địa điểm khảo nghiệm, sự tương thích về sinh sảncủa cây biến đổi gen đối với các loại cây trồng không chuyển gen cùng họ, hoặcvới các loài cây dại có mặt tại điểmkhảo nghiệm,khả năng ảnh hưởng của cây biến đổi gen đối với các khu vực bảo vệvà vùng đệm xung quanh.

2. Thời gian dự kiến bắt đầu và thời gian dựkiến kết thúc

3. Quy mô khảo nghiệm:

- Khối lượng giống cây trồng biến đổi gen sửdụng cho khảo nghiệm

- Tổng diện tích khảo nghiệm, trong đó chỉ rõdiện tích và qui mô hàng rào bảo vệ (nếu có)

4. Thiết kế thí nghiệm

- Số lượng thí nghiệm và qui mô mỗi thí nghiệm,trong đó từng thí nghiệm phải làm rõ công thức thí nghiệm, diện tích mỗi côngthức, số lần lặp lại, phương pháp thiết kế và sơ đồ thí nghiệm

- Phương pháp thí nghiệm và chỉ tiêu theo dõi

5. Các kết quả dự kiến đạt được sau khảo nghiệm(yêu cầu chỉ rõ các kết quả dự kiến đạt được trong từng giai đoạn khảo nghiệm)

III.. Kế hoạch quản lý rủi ro trong quá trìnhkhảo nghiệm đánh giá rủi ro

1. Vận chuyển

2. Lưu giữ, bảo quản

3. Cách ly trong khảo nghiệm

4. Thu hoạch

5. Quản lý đồng ruộng sau thu hoạch

IV. kế hoạch quản lý hồ sơ tư liệu khảo nghiệm

V. Tổ chức khảo nghiệm: Nêu rõ danh sách cán bộtham gia khảo nghiệm với các thông tin chi tiết gồm: Tên, Trình độ, Kinh nghiệmcông tác trong lĩnh vực này, công việc cụ thể được giao và các trách nhiệm cóliên quan khác.

............, ngày....... tháng.....năm.............

Tổ chức khảo nghiệm

(Ký tên và đóng dấu)


Phụ lục 4

MẪU BÁO CÁO KẾTQUẢ KHẢO NGHIỆM HẠN CHẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thông báo 1878/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ RỦI ROGIỐNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN
ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

I. Phần chung

1. Tên giống cây trồng biến đổi gen khảo nghiệm

2. Tổ chức/cá nhân đăng ký: (tên, địa chỉ liênlạc)

3. Tổ chức thực hiện khảo nghiệm (tên, địa chỉliên lạc)

4. Mục tiêu và nội dung khảo nghiệm

5. Địa điểm khảo nghiệm

6. Thời gian khảo nghiệm

7. Phương pháp khảo nghiệm

II. Kết quả khảo nghiệm

III. Kết luận

1. Nguy cơ trở thành cỏ dại và xâm lấn môi trườngtự nhiên;

2. Nguy cơ trở thành dịch hại;

3. Nguy cơ ảnh hưởng bất lợi tới sinh vật khôngchủ đích;

4. Nguy cơ làm thay đổi chế độ quản lý ảnh hưởngtiêu cực đến môi trường;

5. Nguy cơ làm thay đổi quá trình sinh, hoá họcđất trồng và các tác động bất lợi không chủ đích khác.

IV. Kiến nghị

1. Kiến nghị khảo nghiệm đồng ruộng diện rộng

2. Kế hoạch khảo nghiệm diện rộng

3. Kế hoạch quản lý rủi ro  

4. Các lưu ý khác

V. Phụ lục

a. Bảng biểu

b. Ảnh minh hoạ

.........., ngày....... tháng.....năm..........

Tổ chức khảo nghiệm

(Ký tên và đóng dấu)


Phụ lục 5

MẪU BÁO CÁO KẾTQUẢ KHẢO NGHIỆM DIỆN RỘNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thông báo 1878/TB-DPMT của Cục Y tế dự phòng và Môi trường về tình hình dịch cúm A(H1N1)Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ RỦI ROGIỐNG CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN
ĐỐI VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG

I. Phần chung

1. Tên giống cây trồng biến đổi gen khảo nghiệm

2. Tổ chức/cá nhân đăng ký: (tên, địa chỉ liênlạc)

3. Tổ chức thực hiện khảo nghiệm (tên, địa chỉliên lạc)

4. Mục tiêu và nội dung khảo nghiệm

5. Địa điểm khảo nghiệm (Mô tả chi tiết các địađiểm khảo nghiệm, bao gồm vị trí địa lý, diện tích...)

6. Thời gian khảo nghiệm

7. Phương pháp khảo nghiệm

II. Kết quả khảo nghiệm

III. Kết luận

1. Nguy cơ ảnh hưởng bất lợi đối với da dạngsinh học của quần thể côn trùng;

2. Đặc điểm nông học của cây trồng biến đổigen;

IV. Kiến nghị

1. Các vấn đề chưa chắc chắn, các khía cạnhliên quan đến môi trường và phương án quản lý rủi ro

2. Các lưu ý khác

V. Phụ lục

a. Bảng biểu

b. Ảnh minh hoạ

   

..........., ngày....... tháng..... năm..........

Tổ chức khảo nghiệm

(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 6

BIỂU MẪU CÁC PHIẾUTHEO DÕI KHẢO NGHIỆM

Phụ lục 6.1. Phiếu theo dõi khảo nghiệm chung

HƯỚNG DẪN

Phiếu này dùng để ghi lại quá trình trồng tất cả các loại cây được kiểm soát tại vị trí khảo nghiệm. Sau khi cán bộ quản lý khảo nghiệm điền vào phiếu này, một bản sao phải được gửi đến cho bên có thẩm quyền.

Trong trường hợp thất thoát khi lưu trữ, bên có thẩm quyền phải được thông báo ngay bằng điện thoại và fax. Sự cố và các hành động khắc phục sự cố phải được ghi vào phiếu theo dõi khắc phục sự cố.

CÁN BỘ QUẢN LÝ KHẢO NGHIỆM:

Đơnvị:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

VỊ TRÍ KHẢO NGHIỆM

Tên địa điểm:

Kích thước vị trí khảo nghiệm (mxm):

Số lượt khảo nghiệm:

Mô tả chi tiết vị trí khảo nghiệm:

THIẾT BỊ SỬ DỤNG

Loài cây biến đổi gen

o Bông o Ngô o Đậu tương

o Khác ______________________________

Tất cả các thiết bị đã được kiểm tra và khẳng định không có vật liệu khác trước khi đưa vào vị trí thử nghiệm?

o

o Không

Phương pháp làm sạch thiết bị gieo hạt, trồng và canh tác tại địa điểm thử nghiệm?

o Hút bụi

o Khí nén

o Nước cao áp

o Khác

Khoảng cách đến nơi gần nhất có trồng cây cùng loài (m):

Khoảng cách đến nơi gần nhất có trồng cây khác loài (m):

Khoảng cách cách ly có kiểm soát được không?

o o Không

VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU ĐƯỢC KIỂM SOÁT

Phiếu theo dõi vận chuyển có đính kèm theo Số chuyến hàng:

tất cả vật liệu đến vị trí thử nghiệm không?

o o Không

Có vật liệu cây nào được chuyển đi từ vị trí

khảo nghiệm trong hoặc sau khi khảo

nghiệm không?

o o Không

Số chuyến hàng (nếu có):

PHƯƠNG PHÁP CÁCH LY SINH SẢN

o Cách ly không gian o Tiêu hủy cây trồng sớm o Hái bỏ hoa

o Khác

THÔNG TIN VỀ TRỒNG CÂY

Mã sử dụng/Tên vật liệu

Số giấy phép

Số lượng hạt sử dụng (kg)

Số lượng thừa bị tiêu hủy (kg/số cây)

Phương pháp tiêu huỷ

Ngày trồng

XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ KHẢO NGHIỆM

Công việc này được tiến hành theo nội quy quy định và các tiêu chuẩn đã được phê duyệt đối với quản lý khảo nghiệm đồng ruộng các loại cây trồng biến đổi gen.

Chữ ký của cán bộ quản lý
khảo nghiệm

Ngày ký

Phụ lục 6.2.  Phiếu theo dõi vận chuyển

HƯỚNG DẪN

Phiếu này phải được điền đầy đủ đối với mỗi chuyến vận chuyển vật liệu.

Sau khi người chuyển hàng điền vào phiếu này, một bản sao phải được gửi đến bên nhận trước khi gửi hàng. Sau khi người nhận hàng nhận được vật liệu và điền vào biên bản này, một bản sao phải được gửi lại cho người chuyển và một bản khác gửi đến cho bên có thẩm quyền.

Trong trường hợp thất thoát trong quá trình lưu trữ, bên có thẩm quyền phải được thông báo ngay. Các vụ việc xảy ra và cách thức giải quyết phải được ghi vào phiếu theo dõi khắc phục sự cố.

NGƯỜI CHUYỂN:

Đơnvị:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Email:

NGƯỜI NHẬN:

Đơnvị:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Email:

KIỂM TRA TRƯỚC KHI CHUYỂN ĐI

Cách thức vận chuyển chủ yếu

o Đường sắt

o Đường bộ

o Đường không

o Đường thủy

Cách thức khác (nêu ra):

NHẬN DẠNG SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN

Người sử dụng:

Số giấy phép:

Mục tiêu sử dụng:

Đơn vị vận chuyển:

Điện thoại:

Loài thực vật:

Ghi rõ khối lượng của vật liệu vận chuyển:

Loại thùng chính sử dụng cho vận chuyển

 o Túi plastic o Thùng gỗ

Giấy gói  

Các loại khác (ghi rõ)

Mô tả chi tiết thùng chứa không nêu ở trên:

Loại thùng chứa phụ

Dạng vật liệu

Chồi

Cả hạt

Cả cây

Mô cấy ghép

Thân rễ

Củ

Phương pháp xử lý hạt hay vật liệu biến đổi gen

Điều kiện thùng sử dụng cho vật chuyển

o Mới o Đã dùng

o Đã được làm vệ sinh

Phương pháp vệ sinh:

Xác nhận thùng sử dụng không chứa bất kỳ vật liệu cây nào trước khi chuyển đi

o o Không

PHẦN DO NGƯỜI NHẬN GHI

Ký nhận hàng

Các hàng hoá kiểm kê đã được kiểm tra và ghi nhận

o o Không

Đã nhận tất cả tài liệu đi kèm

o o Không

Hồ sơ đi kèm:

o Giấy phép nhập khẩu

o Bản sao điều kiện nhập khẩu

o Chứng nhận vệ sinh thực vật

o Bản sao điều kiện nhập khẩu

o Các tài liệu khác

Các tài liệu đi kèm khác:

Điều kiện bưu kiện vận chuyển

Thùng đưng chính

o Nguyên vẹn o Không nguyên vẹn

Thùng đựng phụ

o Nguyên vẹn o Không nguyên vẹn

Các chi tiết khác về điều kiện bưu kiện (mô tả):

XÁC NHẬN CHUYỂN HÀNG

Chữ ký bên chuyển Ngày chuyển

XÁC NHẬN NHẬN HÀNG

Chữ ký bên nhận Ngày nhận

Phụ lục 6.3.  Phiếu theo dõi thu hoạch

HƯỚNG DẪN

Phiếu theo dõi việc thu hoạch/kết thúc này phải được điền đầy đủ sau khi thu hoạch, kết thúc sớm hay chuyển vật liệu cây tại nơi khảo nghiệm. Phương pháp thu hoạch, ngày thu hoạch, cũng như việc tiêu hủy các vật liệu thu hoạch được và vật liệu cây còn dư tại nơi khảo nghiệm phải được mô tả chi tiết.

Cán bộ quản lý khảo nghiệm phải lưu giữ phiếu theo dõi, đồng thời chuyển một bản sao đến cơ quan có thẩm quyền TRONG VÒNG 5 NGÀY SAU KHI THU HOẠCH

CÁN BỘ VẬN CHUYỂN

Họ và tên:

Đơnvị:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

ĐỊA ĐIỂM KHẢO NGHIỆM

Vị trí: Kích thước (mxm):

Số lượt khảo nghiệm:

Mô tả chi tiết vị trí khảo nghiệm:

Loài cây chuyển gen

o Bông o Ngô o Đậu tương o Khác

Khoảng cách đến nơi gần nhất có trồng cây cùng loài (m):

Khoảng cách đến nơi gần nhất có trồng cây khác (m):

Khoảng cách cách ly có kiểm soát được không?

o

o Không

Lý do kết thúc

o Cuối vụ thu hoạch

o Kết thúc sớm

Nếu kết thúc sớm, có phải do không thực hiện đúng quy cách?

o Đúng o Không đúng

Nếu phải, tại sao?

MÁY MÓC THU HOẠCH

Phương pháp thu hoạch

o Bằng máy o Bằng tay

o Khác

Có phải tất cả các dụng cụ được kiểm tra và xác định là không có vật liệu cây nào trước khi đưa vào dùng tại khu khảo nghiệm?

o o Không

Máy móc dùng thu hoạch

o Bằng máy o Bằng tay

o Khác

Xác định dụng cụ đã được lau chùi tại khu khảo nghiệm sau khi thu hoạch bằng cách nào

o Hút chân không o Nén khí

o Nước áp lực cao o Khác (mô tả chi tiết)

VIỆC HỦY VẬT LIỆU CÂY TẠI NƠI KHẢO NGHIỆM

Xác định phương pháp hủy vật liệu cây tại ruộng khảo nghiệm

o Sấy khô o Hấp o Đốt o Chôn sâu o Xử lý hóa chất o Xay nhỏ

o Khác (mô tả chi tiết):

DỮ LIỆU GHI NHẬN VIỆC THU HOẠCH/KẾT THÚC

Mã/tên giống Lượng thu hoạch

Giấy phép số:

Lượng thu hoạch (kg)

Lượng giữ lại/lưu trữ (kg)

Ngày thu hoạch

Loại vật liệu được lưu trữ

o Hạt

o Vật liệu

o Cây

Các giống chuyển gen được chuyển ra khỏi nơi thí nghiệm

 o o Không

Số chuyến hàng

Các giống chuyểngen được trữ tại nơi thí nghiệm

o o Không

Địa chỉ và số điện thoại của người quản lý khu lưu trữ

Mã/tên giống Lượng thu hoạch

Giấy phép số:

Lượng thu hoạch (kg)

Lượng giữ lại/lưu trữ (kg)

Ngày thu hoạch

Loại vật liệu được lưu trữ

o Hạt

o Vật liệu

o Cây

Các giống chuyển gen được chuyển ra khỏi nơi thí nghiệm

 o o Không

Số chuyến hàng

Các giống chuyểngen được trữ tại nơi thí nghiệm

o o Không

Địa chỉ và số điện thoại của người quản lý khu lưu trữ

Mã/tên giống Lượng thu hoạch

Giấy phép số:

Lượng thu hoạch (kg)

Lượng giữ lại/lưu trữ (kg)

Ngày thu hoạch

Loại vật liệu được lưu trữ

o Hạt

o Vật liệu

o Cây

Các giống chuyển gen được chuyển ra khỏi nơi thí nghiệm

 o o Không

Số chuyến hàng

Các giống chuyểngen được trữ tại nơi thí nghiệm

o o Không

Địa chỉ, số điện thoại của người quản lý khu lưu trữ

CÁC QUAN SÁT VÀ CHÚ THÍCH THÊM

XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ KHẢO NGHIỆM

Các hoạt động này được thực hiện theo các quy trình chuẩn đã được phê duyệt và với các quy định thích hợp/điều kiện cho phép đối với quản lý khảo nghiệm đồng ruộng cây trồng biến đổi gen

Chữ ký của cán bộ quản lý khảo nghiệm

Ngày ký

Phụ lục 6.4. Phiếu theo dõi sau thu hoạch

HƯỚNG DẪN

Các nơi khảo nghiệm phải được theo dõi về sự xuất hiện lại của cây biến đổi gen cần loại bỏ, tối thiểu 2 tuần 1 lần trong suốt mùa vụ trồng ở giai đoạn cần hạn chế sau thu hoạch. Giai đoạn cần hạn chế sau thu hoạch bắt đầu ngay khi kết thúc khảo nghiệm, thường là ngày thu hoạch.

Nếu có bất cứ sự vi phạm nào về cách ly sinh sản trong quá trình khảo nghiệm, thì sự hạn chế sau thu hoạch, bao gồm những yêu cầu theo dõi các cây cần diệt bỏ phải áp dụng cho khu khảo nghiệm và vùng cách ly xung quanh.

Người quản lý khảo nghiệm phải giữ lại Phiếu theo dõi kiểm soát sau thu hoạch. Sau khi hoàn tất, gửi một bản sao có ký tên cho tổ chức quản lý giám sát.

Trong trường hợp có sự vi phạm cách ly sinh sản, phải thông báo ngay bằng điện thoại và fax đến tổ chức quản lý giám sát. Bất cứ bước khắc phục nào được thực hiện phải ghi nhận trong Phiếu theo dõi khắc phục.

CÁN BỘ QUẢN LÝ KHẢO NGHIỆM

Họ và tên:

Đơnvị:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

ĐỊA ĐIỂM KHẢO NGHIỆM

Vị trí: Kích thước (mxm):

Số lượt khảo nghiệm:

Mô tả chi tiết vị trí khảo nghiệm:

Loài cây biến đổi gen

o Bông o Ngô o Đậu tương o Khác__________

Khoảng cách đến nơi gần nhất có trồng cây cùng loài (m):

Khoảng cách đến nơi gần nhất có trồng cây khác (m):

Khoảng cách cách ly có kiểm soát được không?

o

o Không

Vùng chịu sự hạn chế sau thu hoạch

o Chỉ vùng khảo nghiệm

o Vùng cách ly

Khoảng cách cách ly (m)

Năm sau thu hoạch

o 1 o 2 o 3

CÁC GIỐNG BIẾN ĐỔI GEN ĐÃ ĐƯỢC KHẢO NGHIỆM TRƯỚC ĐÂY

Mã/tên giống

Giấy phép số

Ngày trồng

Mã/tên giống

Giấy phép số

Ngày trồng

Mã/tên giống

Giấy phép số

Ngày trồng

Mã/tên giống

Giấy phép số

Ngày trồng

Mã/tên giống

Giấy phép số

Ngày trồng

Mã/tên giống

Giấy phép số

Ngày trồng

DỮ LIỆU THEO DÕI HIỆN DIỆN CỦA CÁC CÂY CẦN TIÊU HUỶ

Ngày theo dõi

Hiện diện cây cần tiêu huỷ

o

o Không

Giai đoạn phát triển của bất cứ cây cần tiêu huỷ nào

Phương pháp hủy vật liệu cây

Những quan sát và chú thích thêm

Cán bộ giám sát

Ngày theo dõi

Hiện diện cây cần tiêu huỷ

o

o Không

Giai đoạn phát triển của bất cứ cây cần tiêu huỷ ỏ nào

Phương pháp hủy vật liệu cây

Những quan sát và chú thích thêm

Cán bộ giám sát

Ngày theo dõi

Hiện diện cây cần tiêu huỷ

o

o Không

Giai đoạn phát triển của bất cứ cây cần tiêu huỷ nào

Phương pháp hủy vật liệu cây

Những quan sát và chú thích thêm

Cán bộ giám sát

Ngày theo dõi

Hiện diện cây cần tiêu huỷ

o

o Không

Giai đoạn phát triển của bất cứ cây cần tiêu huỷ nào

Phương pháp hủy vật liệu cây

Những quan sát và chú thích thêm

Cán bộ giám sát

CÁC QUAN SÁT VÀ CHÚ THÍCH THÊM

XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ KHẢO NGHIỆM

Các hoạt động này được thực hiện theo các quy trình chuẩn đã được phê duyệt và với các quy định thích hợp/điều kiện cho phép đối với quản lý khảo nghiệm đồng ruộng cây trồng biến đổi gen

Chữ ký của cán bộ quản lý khảo nghiệm

Ngày ký

Phụ lục 6.5.  Phiếu theo dõi cách ly không gian

HƯỚNG DẪN

Khoảng cách cách ly không gian phải được kiểm tra ít nhất 2 tuần một lần trong mùa tăng trưởng của cây khảo nghiệm.

Phiếu theo dõi cách ly không gian này phải được sử dụng để ghi lại quá trình kiểm tra, bao gồm cả việc tỉa bỏ cây. Quá trình kiểm tra phải do cán bộ phụ trách khảo nghiệm hoặc người được ủy quyền tiến hành.

Phiếu theo dõi cách ly không gian này do cán bộ phụ trách khảo nghiệm lưu giữ.

Trong trường hợp vi phạm cách ly sinh sản, bên có thẩm quyền phải được thông báo ngay lập tức bằng điện thoại và fax. Các sự cố và hoạt động khắc phục phải được ghi vào phiếu theo dõi khắc phục sự cố.

CÁN BỘ CHỊU TRÁCH NHIỆM KHẢO NGHIỆM

Họ và tên:

Đơnvị:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

ĐỊA ĐIỂM KHẢO NGHIỆM

Vị trí:

Kích thước (mxm):

Số lượt khảo nghiệm:

Mô tả chi tiết vị trí khảo nghiệm:

Loài cây chuyển gen

o Bông o Ngô o Đậu tương

o Khác_______________

Khoảng cách đến nơi gần nhất có trồng cây cùng loài (m):

Khoảng cách đến nơi gần nhất có trồng cây khác (m):

Khoảng cách cách ly có kiểm soát được không?

o

o Không

TÌNH TRẠNG KHẢO NGHIỆM

Mã/tên tính trạng

Số giấy phép

Ngày trồng

Mã/tên tính trạng

Số giấy phép

Ngày trồng

Mã/tên tính trạng

Số giấy phép

Ngày trồng

Mã/ tên tính trạng

Số giấy phép

Ngày trồng

Mã/tên tính trạng

Số giấy phép

Ngày trồng

Mã /tên tính trạng

Số giấy phép

Ngày trồng

Mã/tên tính trạng

Số giấy phép

Ngày trồng

Mã/ tên tính trạng

Số giấy phép

Ngày trồng

PHIẾU THEO DÕI SỰ CÓ MẶT CỦA CÁC CÂY BỊ HẠN CHẾ

Ngày kiểm tra

Hiện diện cây bị hạn chế

o

o Không

Giai đoạn tăng trưởng của cây bị hạn chế

Các nhận xét và quan sát khác

Chữ ký người kiểm tra

Ngày kiểm tra

Hiện diện cây bị hạn chế

o

o Không

Giai đoạn tăng trưởng của cây bị hạn chế

Các nhận xét và quan sát khác

Chữ ký người kiểm tra

Ngày kiểm tra

Hiện diện cây bị hạn chế

o

o Không

Giai đoạn tăng trưởng của cây bị hạn chế

Các nhận xét và quan sát khác

Chữ ký người kiểm tra

Ngày kiểm tra

Hiện diện cây bị hạn chế

o

o Không

Giai đoạn tăng trưởng của cây bị hạn chế

Các nhận xét và quan sát khác

Chữ ký người kiểm tra

Ngày kiểm tra

Hiện diện cây bị hạn chế

o

o Không

Giai đoạn tăng trưởng của cây bị hạn chế

Các nhận xét và quan sát khác

Chữ ký người kiểm tra

CÁC QUAN SÁT VÀ GHI NHẬN THÊM

XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ KHẢO NGHIỆM

Các hoạt động này được thực hiện theo các quy trình chuẩn đã được phê duyệt và với các quy định thích hợp/điều kiện cho phép đối với quản lý khảo nghiệm đồng ruộng cây trồng biến đổi gen.

Chữ ký của cán bộ quản lý khảo nghiệm

Ngày ký

Phụ lục 6. 6. Phiếutheo dõi cách ly thời gian

HƯỚNG DẪN

Trước khi có hoa, người quản lý khảo nghiệm phải thường xuyên theo dõi ruộng khảo nghiệm ít nhất 2 tuần một lần. Ruộng khảo nghiệm phải được kiểm tra hàng ngày cho đến khi tất cả các cây biến đổi gen kết thúc nở hoa. Nếu có bất cứ cây biến đổi gen nào bắt đầu nở hoa cùng hay kết thúc nở hoa cùng các cây cách ly thì xem như có sự vi phạm cách ly sinh sản.

Phiếu này phải được dùng để ghi nhận các bước thực hiện. Việc giám sát phải được thực hiện bởi người quản lý khảo nghiệm hay người được ủy quyền. Người quản lý khảo nghiệm phải giữ lại phiếu này.

Trong trường hợp có sự phóng thích ngẫu nhiên trong quá trình bảo quản, phải thông báo ngay bằng điện thọai hay fax cho tổ chức quản lý giám sát. Những bước khắc phục nếu có phải được ghi nhận trong Phiếu theo dõi khắc phục sự cố.

CÁN BỘ CHỊU TRÁCH NHIỆM KHẢO NGHIỆM

Họ và tên:

Đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:

ĐỊA ĐIỂM KHẢO NGHIỆM

Vị trí: Kích thước (mxm):

Số lượt khảo nghiệm:

Mô tả chi tiết vị trí khảo nghiệm:

Loài cây chuyển gen

o Bông o Ngô o Đậu tương o Khác

Khoảng cách đến nơi gần nhất có trồng cây cùng loài (m):

Khoảng cách đến nơi gần nhất có trồng cây khác (m):

Khoảng cách cách ly có kiểm soát được không?

o

o Không

THÔNG TIN VỀ CÂY CÁCH LY

Các giống được sử dụng làm cây cách ly

Ngày trồng

Có sự nẩy mầm hoàn toàn

của các cây cách ly hay không?

o o Không

Nếu sự nẩy mầm không hoàn toàn, hãy mô tả bước khắc phục để mỗi hốc đều có một cây.

TÍNH TRẠNG KHẢO NGHIỆM

Mã/tên tính trạng

Số giấy phép

Ngày trồng

Mã/tên tính trạng

Số giấy phép

Ngày trồng

Mã/tên tính trạng

Số giấy phép

Ngày trồng

Mã/tên tính trạng

Số giấy phép

Ngày trồng

PHIẾU THEO DÕI

Ngày theo dõi

Giai đoạn tăng trưởng của các cây được khảo nghiệm

Các cây khảo nghiệm đang ra hoa hay không?

o

o Không

Giai đoạn tăng trưởng của các cây cách ly

Các cây cách ly đang ra hoa hay không?

o

o Không

Những quan sát và chú thích thêm

Chữ ký người kiểm tra

Ngày theo dõi

Giai đoạn tăng trưởng của các cây được khảo nghiệm

Các cây khảo nghiệm đang ra hoa hay không?

o

o Không

Giai đoạn tăng trưởng của các cây cách ly

Các cây cách ly đang ra hoa hay không?

o

o Không

Những quan sát và chú thích thêm

Chữ ký người kiểm tra

Ngày theo dõi

Giai đoạn tăng trưởng của các cây được khảo nghiệm

Các cây khảo nghiệm đang ra hoa hay không?

o

o Không

Giai đoạn tăng trưởng của các cây cách ly

Các cây cách ly đang ra hoa hay không?

o

o Không

Những quan sát và chú thích thêm

Chữ ký người kiểm tra

Ngày theo dõi

Giai đoạn tăng trưởng của các cây được khảo nghiệm

Các cây khảo nghiệm đang ra hoa hay không?

o

o Không

Giai đoạn tăng trưởng của các cây cách ly

Các cây cách ly đang ra hoa hay không?

o

o Không

Những quan sát và chú thích thêm

Chữ ký người kiểm tra

CÁC QUAN SÁT VÀ GHI NHẬN THÊM

XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ KHẢO NGHIỆM

Các hoạt động này được thực hiện theo các quy trình chuẩn đã được phê duyệt và với các quy định thích hợp/điều kiện cho phép đối với quản lý khảo nghiệm đồng ruộng cây trồng biến đổi gen.

Chữ ký của cán bộ quản lý khảo nghiệm

Ngày ký

Phụ lục 6.7. Phiếu theo dõi khắc phục sự cố

HƯỚNG DẪN

Phiếu theo dõi khắc phục sự cố dùng để ghi lại tất cả các hoạt động sửa chữa, khắc phục nhằm giảm nhẹ hoặc giải quyết các trường hợp thất thoát vật liệu biến đổi gen trong quá trình vận chuyển, lưu trữ, thu hoạch và sau thu hoạch hay bất kỳ vi phạm nào về cách ly sinh sản xảy ra trong quá trình thử nghiệm vật liệu biến đổi gen trên đồng ruộng.

Một bản sao của Biên bản khắc phục sự cố này, cùng với các biên bản có liên quan khác (như Phiếu vận chuyển, Phiếu thanh tra và kiểm kê, Phiếu cách ly không gian, Phiếu theo dõi thu hoạch, v.v…) phải được gửi đến tổ chức/cơ quan có thẩm quyền.

NGƯỜI GHI PHIẾU:

Đơnvị:

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax:

Email:

ĐỊA ĐIỂM KHẢO NGHIỆM:

Tên địa điểm:

Kích thước vị trí khảo nghiệm (mxm):

Số lượt khảo nghiệm:

Mô tả chi tiết vị trí khảo nghiệm:

SỰ CỐ CẦN ĐƯỢC KHẮC PHỤC

Chỉ ra loại sự cố cần được khắc phục và các chi tiết có liên quan

o Vận chuyển o Lưu giữ

o Theo dõi o Thu hoạch

o Khác

Ghi rõ sự cố:

Khoảng cách đến vị trí gần nhất có trồng cây cùng loài (m):

Khoảng cách đến vị trí gần nhất có trồng cây khác (m):

Khoảng cách cách ly có trong tầm kiểm soát không?

o o Không

Cách thức cách ly sinh sản

 o Cách ly không gian o Thu hoạch sớm và tiêu huỷ

o Hàng bảo vệ

VẬN CHUYỂN VÀ LƯU TRỮ

Số chuyến hàng:

Số mục:

Địa điểm lưu trữ:

Mô tả vị trí lưu trữ:

XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ THỰC HIỆN

Kiểm tra tất cả các vấn đề liên quan đến

o Vận chuyển không được cấp phép

o Mất hàng khi vận chuyển

o Thùng đựng chính bị tổn hại

o Mất phiếu vận chuyển

o Thất thoát khi vận chuyển

o Sai địa điểm đến

o Thất thoát khi lưu trữ

o Vi phạm cách ly hàng bảo vệ

o Vi phạm cách ly không gian

o Các vấn đề khác

Chi tiết thực hiện:

CÁC VẬT LIỆU BIẾN ĐỔI GEN BỊ ẢNH HƯỞNG

Số giấy phép

Tên loài cây

Ước tính số lượng vật liệu chịu ảnh hưởng (kg)

Dạng vật liệu

o Hạt o Chồi o Mẫu cây ghép

o Cả cây o Củ

o Hạt o Chồi o Mẫu cây ghép

o Cả cây o Củ

MÔ TẢ CÁCH THỨC KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Kiểm tra tất cả các chi tiết có liên quan

o Tiêu hủy vật liệu BĐG o Hồi phục vật liệu bị đổ, rơi vãi

o Thực hiện giới hạn sau thu hoạch o Tỉa bỏ cây

o Tạo vùng cách ly không gian o Tiêu hủy các cây trồng lân cận

o Hủy bỏ thử nghiệm o Khác (mô tả bên dưới)

THÔNG BÁO VỚI CẤP QUẢN LÝ

Tên cơ quan liên lạc đầu tiên:

Phòng/ban:  Điện thoại:  Fax:

Ngày liên lạc đầu tiên:

Tóm tắt kết quả sau khi thông báo, bao gồm các phương án thống nhất nhằm làm giảm nguy cơ. Ghi rõ các lượt liên lạc, ngày và các cá nhân có liên quan. Đính kèm tất cả các văn bản viết hay bản ghi các cuộc trao đổi miệng.

XÁC NHẬN

Các hoạt động này được thực hiện theo các quy trình chuẩn đã được phê duyệt và với các quy định /điều kiện thích hợp cho phép đối với quản lý khảo nghiệm đồng ruộng cây trồng biến đổi gen

Chữ ký của người chịu trách nhiệm khảo nghiệm hoặc cấp có thẩm quyền

Ngày ký