BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2016/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN CHITIẾT ĐIỀU 4 NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2015/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2015 VỀ QUẢN LÝ SỬDỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA

Căn cứ Luật Đất đai ngày 09 tháng 12 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơcấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn về thủtục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng nămhoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối vớicơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoàicó liên quan đến chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúakết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa.

Điều 3. Thủ tục đăng kýchuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

1. Tổ chức, hộ gia đình, cánhân sử dụng đất trồng lúa hợp pháp (người sử dụng đất) có nhu cầu chuyển đổicơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, gửi trực tiếp tới Ủy ban nhân dân cấp xã01 Đơn đăng kýchuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, theo mẫutại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Trường hợp Đơn đăng kýchuyển đổi hợp lệ và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đấttrồng lúa của xã, trong thời gian năm (05) ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấpxã có ý kiến “Đồng ý cho chuyển đổi”, đóng dấu vào Đơn đăng ký, vào sổtheo dõi và gửi lại Đơn cho người sử dụng đất.

3. Trường hợp Đơn đăng kýchuyển đổi không hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải hướng dẫn cho người sửdụng đất, chỉnh sửa, bổ sung đơn đăng ký.

4. Trường hợp không đồng ý chochuyển đổi, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản cho người sử dụng đất,nêu rõ lý do, theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theoThông tư này.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan quản lýnhà nước

1. CụcTrồng trọt

a) Kiểm tra việc thực hiện chuyểnđổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa ở các địa phương;

b) Hàng năm, tổng hợp báo cáo BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trênđất trồng lúa trong phạm vi cả nước.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn

Hàng năm, tổng hợp báo cáo UBNDcấp tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Trồng trọt) kết quảchuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của địa phương.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thihành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2016.

2. Thông tư này thay thế Thông tưsố 47/2013/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn về

việc hướng dẫn việc chuyển đổi từđất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản.

3. Trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc, các tổ chức, cá nhân báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn để được xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Bộ trưởng Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP;

KT. BỘ TRƯỞNGLê Quốc Doanh

PHỤ LỤC I

MẪUĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA19 / 2016/TT-BNNPTNT ngày 27tháng 6 năm2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNGHOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------------

..........,ngày tháng năm

ĐĂNGKÝ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn….

1. Tên người đại diện của tổ chức,cá nhân, hộ gia đình:

2. Địa chỉ:

3. Số CMND/Thẻ căn cước……………Ngàycấp:………..

Nơi cấp…………

3. Diện tích chuyển đổi … (m

4. Mục đích và thời gian chuyển đổi

4.1. Mục đích

- Trồng cây hàng năm:

+ Chuyển đổi 1vụ lúa/năm: tên câytrồng…., vụ…,

+ Chuyển đổi các vụ lúa/năm: têncây trồng…,

- Kết hợp nuôi trồng thủy sản:Loại thủy sản…, vụ lúa chuyển đổi…,

4.2. Thời gian chuyển đổi:

+ Từ ngày….tháng ….năm…. đếnngày….tháng ….năm….

5. Cam kết thực hiện đúng các quyđịnh của pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa./.

UBND cấp xã tiếp nhận

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Người đại diện tổ chức/hộ gia đình/cá nhân

(Ký, họ tên và đóng dấu, nếu có)

PHỤ LỤC II

MẪU THÔNG BÁO KHÔNG TIẾP NHẬNĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT CHUYÊN TRỒNG LÚA NƯỚC19 /2016/TT-BNNPTNT ngày 27tháng 6 năm2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

ỦY BAN NHÂN DÂN)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …

..…, ngày tháng năm ..…

THÔNGBÁO

Khôngtiếp nhận đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trênđất chuyên trồng lúa

Căn cứ quy định tại Thông tư số/ 2016/TT- BNNPTNT ngày tháng năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc chuyển đổi từtrồng lúa sang trồng cây hàng năm, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồnglúa vàcác quy định khác của pháp luật liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn…….thông báo:

Không tiếp nhận bản đăng ký chuyểnđổi cây trồng trên đất chuyên trồng lúa nước của …(họ, tên người đại diện củatổ chức, cá nhân, hộ gia đình), địa chỉ …

Lý do không tiếp nhận:………………………………………………………

Yêu cầu ông/bà… ………..thực hiện Thông báo này và các quy định của pháp luật về quản lý, sửdụng đất trồng lúa./.

Nơi nhận:- Người sử dụng đất;- Lưu VT.

T/M.Ủy ban nhân dân cấp xã

(Ký, họ tên và đóng dấu)