BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/TB-BTP

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘTRƯỞNG HÀ HÙNG CƯỜNG TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN THỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NGÀY13 THÁNG 3 NĂM 2014

Ngày 13 tháng 3 năm 2014, cuộc họp Giao ban Thủtrưởng các đơn vị thuộc Bộ đã được tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ trưởng HàHùng Cường. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Thứ trưởng: Hoàng Thế Liên, ĐinhTrung Tụng, Nguyễn Thúy Hiền, Lê Thành Long; đại diện Vụ Tổng hợp - Văn phòngChính phủ, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh; cácđồng chí Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đồng chí Thư ký giúp việc Lãnhđạo Bộ. Tại cuộc họp, sau khi nghe Chánh Văn phòng Bộ báo cáo về kết quả côngtác trọng tâm tháng 02 năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm2014, ý kiến của các đồng chí dự họp và phát biểu của các đồng chí Thứ trưởng,Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã kết luận như sau:

1. Về kết quả công tác trọng tâm tháng 02 năm2014

Cơ bản nhất trí với đánh giá về kết quả công táccủa Bộ tháng 02 năm 2014 như trong dự thảo Báo cáo do Văn phòng Bộ chuẩn bị.Trong thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ đã có cố gắng, tập trung giải quyếtnhiều việc trọng tâm của tháng, trong đó nhiều việc đạt được kết quả cụ thể nhưviệc phối hợp với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chỉnh lý dự án Luật công chứng(sửa đổi); việc chuẩn bị Phiên họp chuyên đề của Chính phủ với nhiều nội dungquan trọng do Bộ chủ trì thực hiện… Tuy nhiên, bên cạnh đó tình trạng nợ đọngvăn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh vẫn còn; kết quả công tácthi hành án dân sự còn thấp, việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chếđịnh thừa phát lại còn chậm; việc trả lời các kiến nghị, vướng mắc về nghiệp vụtheo đề nghị của một số địa phương còn chậm.

Giao Văn phòng Bộ tiếp thu ý kiến của Lãnh đạoBộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ để hoàn thiện Báo cáo, trình Lãnh đạo Bộ xemxét, ký ban hành.

2. Về các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3năm 2014

Cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm côngtác tháng 3 năm 2014 được nêu trong dự thảo Báo cáo. Đề nghị các đồng chí Thứtrưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện cácnhiệm vụ sau đây:

2.1. Phân công Thứ trưởng Hoàng Thế Liên chỉđạo: (1) Vụ Pháp luật hình sự - hành chính khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch côngtác năm 2014, trong đó có nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý VPHC; phối hợp vớiTổ Công tác xử lý VPHC thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý nhà nước về xửlý VPHC; chuẩn bị văn bản trình Lãnh đạo Bộ ký gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ vềviệc thống kê, lập danh mục các thông tư, thông tư liên tịch hướng dẫn thi hànhLuật Xử lý VPHC và các Nghị định có liên quan để theo dõi, tham gia ý kiếntrong quá trình xây dựng các thông tư, thông tư liên tịch này; (2) Cục Bổ trợtư pháp phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Liên đoàn luật sư Việt Nam chuẩn bị nộidung và tổ chức buổi làm việc giữa Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp với Đảng đoànLiên đoàn luật sư Việt Nam trước khi họp Ban Thường vụ Liên đoàn; phối hợp vớiLiên đoàn luật sư Việt Nam chuẩn bị làm việc giữa Bộ Tư pháp, Liên đoàn luật sưViệt Nam với các cơ quan liên quan của thành phố Hồ Chí Minh về Đại hội nhiệmkỳ của Đoàn luật sư Thành phố; (3) Cục Kiểm soát TTHC báo cáo Phó Thủ tướngChính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc tổ chức họp Thường trực Ban chỉ đạo 896, mờiChủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội để cho ýkiến đối với các dự án Luật hộ tịch, Luật căn cước công dân.

2.2. Phân công Thứ trưởng Đinh Trung Tụng chỉđạo: (1) Tổng cục Thi hành án dân sự tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luậttrong công tác của các cơ quan thi hành án dân sự; hoàn thành chỉ tiêu công tácthi hành án dân sự được Quốc hội giao; hoàn chỉnh Báo cáo gửi Thủ tướng Chínhphủ trong tháng 3/2014 về thực hiện các nội dung kết luận của Thanh tra Chínhphủ về công tác thi hành án dân sự; làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnhVĩnh Long về nhân sự lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long, báo cáoLãnh đạo Bộ trong tháng 3/2014; (2) Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực chuẩn bịBáo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam theo quyđịnh tại Khoản 2 Điều 13 của Luật Quốc tịch Việt Nam; phối hợp chặt chẽ vớiTrung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡvướng mắc liên quan đến thủ tục cấp Giấy xác nhận công dân Việt Nam đã được tưvấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; nếu cần thiết, đề xuấtsửa đổi Thông tư số 22/2013/TT-BTP bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thựctiễn; báo cáo Lãnh đạo Bộ việc thực hiện Kết luận số 77-KL/TW ngày 16/12/2013của Ban Bí thư; (3) Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế phối hợp với Cục Bổ trợ tưpháp và các đơn vị liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết các vướngmắc về thẩm quyền công chứng hợp đồng, văn bản về bất động sản trong khu côngnghiệp, khu kinh tế, cần thiết thì đề xuất với Lãnh đạo Bộ để báo cáo Chính phủsửa đổi Nghị định số 164/2013/NĐ-CP .

2.3. Phân công Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền chỉđạo Thanh tra Bộ phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự xem xét lại vụ việckhiếu nại của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương, thành phố Hải Phòng vàBáo cáo của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đối với Kết luận thanhtra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Dương, báo cáo Lãnh đạo Bộ trướcngày 25/3/2014.

2.4. Giao Vụ Tổ chức cán bộ: (1) Thực hiện thẩmđịnh đề án vị trí việc làm của một số đơn vị, báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quảthực hiện; trên cơ sở đó, thực hiện thẩm định xong đề án vị trí việc làm củacác đơn vị thuộc Bộ trong Quý II/2014; (2) Phối hợp với Văn phòng Bộ, Sở Tưpháp thành phố Hà Nội chuẩn bị nội dung, sớm tổ chức làm việc giữa Ban Cán sựĐảng Bộ Tư pháp với Đảng ủy Sở Tư pháp Hà nội, có sự tham gia của Thành ủy, Hộiđồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác tư pháp của Thànhphố và việc kiện toàn tổ chức biên chế của cơ quan tư pháp, pháp chế các Sở,ngành.

2.5. Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính: (1) Trong quátrình tập huấn Thông tư số 20/2013/TT-BTP về hoạt động thống kê của ngành Tưpháp, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện thống kê liênquan đến kỳ thống kê chuyển tiếp giữa năm 2013 và năm 2014; (2) Đề xuất thànhlập Tổ Công tác đề xuất, tiếp nhận thêm diện tích trụ sở làm việc của Bộ.

2.6. Giao Văn phòng Bộ theo dõi tiến độ, đôn đốcviệc trả lời của các đơn vị thuộc Bộ về những vướng mắc nghiệp vụ theo đề nghịcủa các Bộ, ngành, địa phương.

Trên đây là Kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cườngcuộc họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ ngày 13 tháng 3 năm 2014, Vănphòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, VP (BTK, TH).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Tiến Dũng