ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 194/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 1985

THÔNG BÁO

VỀVIỆC SỬ DỤNG QUỸ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHỐ

Ngày 4-9-1985, đồng chí Phó Chủtịch Nguyễn Võ Danh thay mặt Thường trực UBND Thành phố chủ trì cuộc họp về sửdụng quỹ xuất nhập khẩu Thành phố. Tham dự cuộc họp có đại diện: Sở Tài chánh,Tổng Công ty xuất nhập khẩu Thành phố, Sở Thương nghiệp, Ủy ban Kế hoạch Thànhphố, Ngân hàng Thành phố, Chi nhánh Ngân hàng ngoại thương, Ủy ban Nhân dânHuyện Duyên Hải.

Căn cứ vào báo cáo của Sở Tàichánh, Tổng Công ty xuất nhập khẩu Thành phố và các đơn vị phát biểu ý kiếnviệc sử dụng xuất nhập khẩu Thành phố, Thường trực UBND Thành phố chỉ đạo nhưsau:

I. Quỹ xuất nhập khẩu thành phố được tạo ra do nguồn vốn vay ngoạitệ nhập chịu nước ngoài nhập nguyên liệu vật tư đưa vào sản xuất công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp tạo ra quỹ hàng hóa lưu thông trao đổi cả khu vực. Mụctiêu sử dụng quỹ xuất nhập khẩu Thành phố là tập trung cho yêu cầu tạo ra nguồnhàng xuất khẩu cho Thành phố và dành một phần để bù lỗ các hàng xuất khẩu cũngnhư giải quyết khó khăn, bức bách của Thành phố. Quỹ này phải được quản lý bằnghình thức cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh vay vốn sử dụng một cách có hiệuquả và phát triển nguồn quỹ này ngày càng lớn hơn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG QUỸ XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH PHỐ: TẬPTRUNG PHỤC VỤ CÁC LĨNH VỰC SAU ĐÂY:

a) Với các đơn vị kinh doanhđược vay làm vốn lưu động để tạo ra được quỹ hàng xuất khẩu cho phép các đơn vịnội ngoại thương cấp thành phố (Công ty, Xí nghiệp) và quận huyện (Công ty cungứng hàng xuất khẩu) được vay sử dụng quỹ này, để hoạt động kinh doanh quayvòng, tạo ra quỹ hàng hóa phục vụ thu mua hàng xuất khẩu cho Thành phố. Tronghoạt động kinh doanh nếu cần có thêm một tỷ lệ tiền mặt hoặc hàng hóa để traođổi, đơn vị cố thu xếp để đáp ứng cho đơn vị cần.

b) Tăng cường đầu tư vốn, thuhồi sản phẩm sản xuất ở các huyện ngoại thành và các chương trình liên kết hợptác kinh tế ngắn ngày (quý, 6 tháng) giữa các đơn vị thành phố, quận huyện vớicác tỉnh đã có quan hệ, tạo ra nguồn hàng xuất khẩu.

c) Trước mắt phục vụ đầu tư cáccông trình xây dựng, chế biến xuất khẩu mà ngân sách còn thiếu hụt như: nhà máyđồ hộp xuất khẩu, nhà máy thuốc lá, khu chế xuất bến cảng ngoại thương…

Riêng về các công trình đầu tưdài hạn sẽ không sử dụng vốn vay của quỹ này, mà sẽ bàn cách giải quyết cơ bảnvà phù hợp hơn.

III. VỀ QUY CHẾ QUẢN LÝ:

1. Giao Sở Tài chánh tiếp tụctheo dõi và quản lý sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố với nội dung và biệnpháp mới thật linh hoạt và phù hợp.

2. Các ngành, các đơn vị thànhphố, quận huyện có nhu cầu sử dụng quỹ xuất nhập khẩu cần lập phương án thuyếtminh hiệu quả kinh tế theo mục đích và các yêu cầu nêu trên, Tiểu ban chỉ đạosử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố sẽ xem xét trình Thường trực UBND Thànhphố giải quyết việc cho vay sử dụng vốn.

Trước mắt, Sở Tài chánh làm ngaydự thảo quyết định trình Thường trực UBND Thành phố quyết định việc sử dụng quỹxuất nhập khẩu cho các đơn vị sau đây:

a) Tổng Công ty xuất nhập khẩuthành phố sử dụng: 2,2 tỷ đồng để dùng một phần trả nợ vốn vay của Chi nhánhNgân hàng Ngoại thương cũng như sử dụng vào công tác kinh doanh, đầu tư liênkết hợp tác ngắn hạn và đầu tư chiều sâu của các đơn vị trực thuộc Tổng Công tyxuất nhập khẩu Thành phố.

b) Sở Thương nghiệp được sử dụngngay: 200 triệu đồng (trên tổng số được sử dụng 500 triệu đồng) để hoạt độngkinh doanh quay vòng tạo ra hàng xuất hoặc thu tiền mặt, phục vụ thu mua hàngxuất khẩu cho Thành phố.

c) Ủy ban Nhân dân quận 5 vàHuyện Duyên Hải (Công ty cung ứng hàng xuất khẩu quận 5 và huyện Duyên Hải) sớmlàm phương án xin sử dụng quỹ xuất nhập khẩu để báo cáo Tiểu ban chỉ đạo sửdụng quỹ xuất nhập khẩu Thành phố để trình Thường trực UBND Thành phố giảiquyết trước mắt khoanh trong phạm vi 50 triệu đồng mỗi đơn vị.

d) Dành cho Tổng Công ty xuấtnhập khẩu Thành phố 10% tổng số quỹ xuất nhập khẩu thành phố để dự bị bù lỗ cácmặt hàng xuất khẩu bị lỗ trong năm 1985, Sở Tài chánh và Tổng Công ty xuất nhậpkhẩu, Chi nhánh Ngân hàng ngoại thương giúp Thường trực Ủy ban chỉ đạo quản lýsử dụng khoản tiền này.

đ) Các ngành, quận huyện khác cónhu cầu sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố sớm làm phương án, tờ trình gởiTiểu ban chỉ đạo sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố để trình Thường trực UBNDThành phố quyết định việc trích sử dụng.

3. Các đơn vị sử dụng quỹ xuấtnhập khẩu thành phố phải mở một tài khoản riêng ở Ngân hàng không được nhậpkhoản tiền này vào tài khoản hiện có của đơn vị để theo dõi và hạch toán kinhdoanh, và giúp đỡ Sở Tài chánh theo dõi quản lý có kết quả.

4. Về lãi suất cho vay sử dụngquỹ xuất nhập khẩu thành phố:

- Đối với khu vực kinh doanh:lãi suất là 1,5%/tháng, nếu đưa vào doanh số chung của đơn vị thì cộng thêm0,5%/tháng.

- Đối với khu vực sản xuất: lãisuất là 1%/tháng, nếu đưa vào giá trị tổng sản lượng của đơn vị thì cộng thêm0,5%/tháng.

5. Lợi nhuận thu được do kết quảsản xuất kinh doanh của đơn vị được phân phối theo chế độ hiện hành cụ thể nhưsau:

- Đối với khu vực sản xuất:

+ Lợi nhuận kế hoạch nộp ngânsách 50% để lại cho đơn vị 50%.

+ Lợi nhuận vượt kế hoạch nộpngân sách 40% để lại đơn vị 60%.

6. Ngân hàng thành phố cần phâncông bộ phận theo dõi việc sử dụng quỹ xuất nhập khẩu và bàn với Sở Tài chánh,Tổng Công ty xuất nhập khẩu thành phố, các ngành định ra quy chế nộp và rúttiền mặt trong tài khoản của các đơn vị sử dụng quỹ xuất nhập khẩu để chủ độngtrong hoạt động sản xuất kinh doanh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Sở Tài chánh tổ chứcngay một bộ phận để theo dõi quản lý sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố trêncơ sở cho vay và thu hồi vốn nhanh để nguồn vốn này ngày một phát triển tănglên.

2. Trong phạm vi kế hoạch vayvốn được Thường trực UBND thành phố duyệt, các đơn vị được quyền rút tiền vaymột lần hay nhiều lần tùy mức độ yêu cầu, lãi suất được tính, kể từ số tiền vayđược chuyển váo tài khoản của đơn vị.

3. Giao Ban chỉ đạo sử dụng quỹxuất nhập khẩu thành phố (Thường trực là Sở Tài chánh) kiểm tra, theo dõi việcsử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố, điều hòa vốn của đơn vị từ nơi thừa sangnơi thiếu sau khi thỏa thuận với đơn vị.

Thường trực Tiểu ban chỉ đạo sửdụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố (Sở Tài chánh) báo cáo kết quả và tình hìnhsử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố cho Thường trực UBND Thành phố theo địnhkỳ (hàng tháng, quý, năm).

Thường trực UBND Thành phố xinthông báo các ý kiến chỉ đạo nêu trên để các đơn vị tổ chức thực hiện.

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh