BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 196/TB-BCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2012

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 13 tháng 8năm 2012, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Bộ CôngThương đã tiến hành cuộc họp Sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 thángđầu năm, triển khai công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2012, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống thamnhũng Bộ Công Thương ch trì cuộc hp.

Tham gia cuộc họp có các ủy viên BanChđạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chng tham nhũng Bộ Công Thương, đại diện Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ Tchức cán bộ, Vụ Tài chính, Thanh tra Bộ vàcác đơn vị thuộc Bộ: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoànCông nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tập đoànĐiện lực Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổngcông ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty cổ phầnThép Việt Nam, Tổng công ty cphần Bia - Rượu - Nước giảikhát Hà Nội, Tổng công ty Máy động lực vàMáy nông nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Máy và Thiết bịcông nghiệp, Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam, Tổng công ty cổ phầnXây dựng công nghiệp Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp.

Sau khi nghe Chánh Thanh tra - Thườngtrực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chng tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng,chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2012, các ý kiến phátbiểu của đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tng công ty cổ phần Thép Việt Nam, Tng công ty cổphần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội và ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải, Bộtrưng Vũ Huy Hoàng kết luận và chỉđạo như sau:

1. Tại Hội nghịsơ kết này các phát biểu đều nhất trí báo cáo do Thường trựcBan Chđạo phòng, chống tham nhũng của Bộ trình bày. Tuynhiên, báo cáo cần bổ sung cập nhật thêm về tình hình kết quả của các cơ quanquản lý nhà nước về công tác thanh tra, kim tra, kiểmtoán đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc ngành Công Thương và nên bổ sung số liệu so sánh với kế hoạch cũng như so với cùng kỳ nămtrước để đánh giá về hiệu lực, hiệu quả cụ thể;

2. Công tác phòng, chống tham nhũng phải gn với công tác xây dựng Đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đng và cácchđạo của Ban Chỉ đạo phòng, chngtham nhũng Trung ương, Thanh tra Chính phủ về phòng, chống tham nhũng;

3. Trong công tác phòng, chống thamnhũng, công tác báo chí có vai trò quan trọng, qua kênhthông tin này giúp các cơ quan qun lý nhà nước, cơ quanphòng, chống tham nhũng, các doanh nghiệp và quần chúng đồng hành trong cuộcđấu tranh phòng, chống tham nhũng. Chúng ta phải có trách nhiệm để báo chí đưatin chính xác, cổ súy chống tham nhũng đồng thời bảo vệ uy tín của đơn vị;

4. Từ nay đến cuối năm thời giankhông dài, công tác phòng, chng tham nhũng phải phục vụtốt nhiệm vụ của đơn vị năm 2012. Trong đó phải chú trọng tập trung phòng ngừa;tránh để phát sinh vượt tầm kiểm soát của mình. Tình hình sản xuất kinh doanhtrong điều kiện hiện nay hết sức khó khăn, công tác thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo hoạt động bình thường của các đơn vị sản xuất kinh doanh. Trừ những trường hợp đột xuất và có dấu hiệu viphạm, những trường hợp chưa thực sự cần thiết dù có trong kế hoạch thanh tra,kiểm tra phải xem xét điều chỉnh để đơn vị tập trung chohoạt động sản xuất kinh doanh;

5. Đi với hoạtđộng tự thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị cần chủ động phát hiện và xử lý kịpthời không để kéo dài gây phức tạp;

6. Về các kiến nghị ca đại diện đơn vị trong cuộc họp giao Thường trực Ban Chđạo phòng, chống tham nhũng và T giúp việc BanChỉ đạo tổng hợp các ý kiến và trình Lãnh đạo Bộ xem xétquyết định.

Thông báo này được phổ biến đến Thủtrưng các đơn vị để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng;
- Thanh tra Chính ph;
- Lãnh đạo Bộ;
- Đảng ủy Bộ Công Thương;
- Các Vụ, Cục, VPB, TTB;
- Các đơn v sự nghiệp trực thuộc Bộ;
- Công đoàn Công Thương Việt Nam;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tng công ty thuộc Bộ;
- Các Công ty trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TTB.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH THANH TRA
Nguyễn Đức Thịnh