VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 197/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ DULỊCH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2013

Ngày 16 tháng 4 năm 2013, tại trụ sởChính phủ, Phó Thủ tướng Nguyn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉđạo Nhà nước về Du lịch đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có cácđồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và đại diện các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tài chính,Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai thực hiện Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước tại phiên họp tháng 7 năm 2012, tình hình hoạtđộng của ngành du lịch thời gian qua, ý kiến phát biểu của các thành viên BanChỉ đạo và đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉđạo Nhà nước về Du lịch đã kết luận như sau:

Trong bối cảnh tình hình kinh tếtrong nước và thế giới hiện nay vẫn đang tiếp tục biến động phức tạp, nhưngdưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, của Ban chỉ đạo và các Bộ, ban, ngành,địa phương liên quan, ngành du lịch Việt Nam đã triển khai thực hiện nghiêm túcvà đồng bộ các giải pháp, nỗ lực vượt qua khó khăn, huy động hiệu quả các nguồnlực để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, ngày càng khẳngđịnh vai trò là ngành kinh tế năng động, đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, việc thu hút khách quốc tếđến Việt Nam và hiệu quả thu được từ ngành du lịch chưa tương xứng với tiềmnăng và lợi thế của ngành. Trong thời gian tới, cần tập trung triển khai nhữngnhiệm vụ sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan khẩn trương hoàn thiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước vềDu lịch, trình Trưởng Ban Chỉ đạo trong tháng 6/2013.

b) Rà soát, yêu cầu các địa phươngcủng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tại cácđịa phương và sớm ban hành quy chế hoạt động của Ban chđạophát triển du lịch cấp tỉnh, thông báo về Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về dulịch trong tháng 6/2013.

c) Xây dựng và thông báo kế hoạchkiểm tra, giám sát hoạt động du lịch tại các địa phương. Phân công các thànhviên Ban Chỉ đạo Nhà nưc về Du lịch đi kiểm tra giám sáttại các địa phương, trong đó cần tập trung vào 3 chuyênđề: các địa điểm du lịch phải có nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn; bảo đảm văn minhlịch sự ở những trạm dừng nghỉ và bảo đảm an toàn, an ninh cho khách du lịchtại các trung tâm du lịch lớn là Hà Nội, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh và một sốđịa phương khác có nhiều khách du lịch.

d) Tập trung triển khai và tăng cườngthông tin quảng bá về các sự kiện du lịch, giới thiệu điểm đến, sản phẩm dulịch... trên cơ sở Chiến lược và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Namđến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt tới đông đảo các tầnglớp nhân dân. Phối hợp với các ngành, các cơ quan liên quan đẩy mnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường du lịch, ứngxử văn minh, lịch sự trên các phương tiện thông tin đại chúng để xây dựng hìnhảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam tới khách du lịch quốc tế.

đ) Sớm triển khai thực hiện việc quyhoạch phát triển du lịch các vùng du lịch nhằm tạo thế mạnh riêng cho từng khuvực dựa trên các đặc trưng vùng miền.

e) Chủ trì xây dựng Nghị quyết củaChính phủ về phát triển du lịch giai đoạn 2013 - 2020, trình Chính phủ xem xét,quyết định trong tháng 6/2013.

g) Phối hợp với Bộ Tài chính xác địnhmức kinh phí hỗ trợ cho ngành du lịch triển khai các chương trình xúc tiến dulịch theo nguyên tắc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hoạt động xúc tiến ởtrung ương.

2. Bộ Giao thông vận tải:

a) Chủ trì, phối hợp với Hội Tin họcViệt Nam và thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu để gắn chípnhận dạng cho các loại xe taxi được cấp phép hoặc có ngay các biện pháp cầnthiết để kiểm soát có hiệu quả, ngăn chặn nạn xe “taxi dù” ngay tại cửa ra vàocác sân bay lớn, tránh tình trạng lừa đảo khách du lịch đã từng xảy ra, làm ảnhhưởng nghiêm trọng đến hình ảnh du lịch Việt Nam;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch sm sửa đổi Thông tư liên tịch số 05/TTLT-BVHTTDL-BGTVT về nội dung quy định thời hạn sử dụng các phương tiện vận chuyển khách du lịchđược cấp biển hiệu theo hướng phương tiện được cơ quan đăng kiểm xác định đủđiều kiện hoạt động thì còn thời gian sử dụng để vận chuyển khách du lịch.

3. Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp vớiBộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan xây dựng báo cáo đánh giá toàn diện tác động (về kinh tế, chính trị, quốcphòng, an ninh) của việc miễn thị thực (visa) cho công dân của 7 quốc gia gồmNhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy trong thời gianqua và đề xuất phương hướng tới; sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

4. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợpvới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương liênquan xây dựng và sớm hoàn thiện đề án “Du lịch về chiến trường xưa” để khaithác hiệu quả tiềm năng du lịch trong lĩnh vực này nhằm nâng cao khả năng thuhút khách du lịch quốc tế.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương rà soát các vănbản hướng dẫn việc sử dụng kinh phí hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch cho các khudu lịch quốc gia, ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn về việc này nếu thấycần thiết.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hp với Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch để sửa đổi nội dung liên quan đến chính sách ưu tiên về đất đaitrong lĩnh vực du lịch trong Luật Đất đai sửa đổi trìnhQuốc hội.

7. Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch thành lập tổ công tác chuyên ngành về hỗ trợ xây dựngvà bảo vệ thương hiệu du lịch quốc gia, báo cáo kết quả tại phiên họp tới củaBan Chỉ đạo.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tăng cường công tác tuyêntruyền, giáo dục ý thức văn minh lịch sự; chỉ đạo các lực lượng chức năng kiênquyết xử lý bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; phối hợp kiểm tra giámsát các cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ khách du lịch tuân thủ chặt chẽ các quyđịnh về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan và các thànhviên Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: VHTTDL, TC, KH&ĐT, QP, CA, CT, NNPTNT, GD&ĐT, GTVT, NG, TN&MT;
- UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
- Các thành viên BCĐNN về Du lịch;
- Tổng cục Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT, CTTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Khắc Định