ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 198/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 1978

THÔNG BÁO

VỀMỘT SỐ VẤN ĐỀ THỦ TỤC CẦN NGHIÊM CHỈNH CHẤP HÀNH TRONG VIỆC ĐÀM PHÁN KINH TẾVỚI CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ NƯỚC NGOÀI

Được Trung ương cho phép, sắptới đây thành phố ta sẽ mở rộng tiếp xúc và quan hệ hợp tác kinh tế với nhiềutổ chức kinh tế của nước ngoài, Ủy ban Nhân dân thành phố xét cần nhắc nhở cácsở, ban, ngành của thành phố mấy vấn đề sau đây cần được nghiêm chỉnh chấphành:

1. Trước khi tiếp xúc đàm phánvới các tổ chức kinh tế nước ngoài (kể cả xã hội chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa vàtổ chức quốc tế), cơ quan chủ quản phải lập phương án đàm phán và trình cho Ủyban Nhân dân thành phố duyệt.

2. Trong đàm phán, nếu có nhữngvấn đề cụ thể về nội dung cần bổ sung, sửa đổi so với phương án đã được duyệt,phải báo cáo xin ý kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố.

3. Việc trình bày giới thiệu hoặctrao đổi với bạn các văn kiện của ta (giá biểu vật tư, nguyên liệu, nhâncông,…), đều phải chấp hành đúng các quy định của Đảng và Chánh phủ về việc giữgìn bí mật của Nhà nước) (nghị định số 69/CP ngày 14-6-1962 của Hội đồng Chánhphủ; thông tri số 09 ngày 25-4-1978 của Ủy ban Nhân dân thành phố,…), phải đượcỦy ban Nhân dân thành phố duyệt, cho phép mới được cung cấp tài liệu cho các tổchức nước ngoài.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC.
Văn Đại