VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 198/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO

ÝKIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN VỀ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN SỐ HÓATRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020

Ngày 26 tháng 3 năm 2013, Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân đã dự và chủ trì Hội nghị toàn quốc về triển khai Đề án sốhóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 (Đề án số hóa truyềnhình). Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Thông tin và Truyền thông,Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Văn phòngChính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóngtruyền hình và các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thiết bị truyền hình. Saukhi nghe Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam báo cáo về Đề án số hóatruyền hình, ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Thủ tướngNguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đề án số hóa truyền hình là đềán kinh tế - xã hội quan trọng có liên quan tới hàng chục triệu người xemtruyền hình trên cả nước, vì vậy yêu cầu Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hìnhViệt Nam, lãnh đạo các Bộ ngành có liên quan, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và tích cực triển khai có hiệuquả các nội dung của Đề án.

2. Đài Truyền hình Việt Nam, cácĐài Phát thanh Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơquan báo chí và truyền thông đại chúng tích cực tuyên truyền về Đề án số hóatruyền hình, đặc biệt tuyên truyền về sự cần thiết, lợi ích và lộ trình thựchiện để nhân dân được biết và hưởng ứng thực hiện. Bộ Thông tin và Truyền thôngsớm xây dựng và phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hìnhmặt đất.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Đài Phát thanh Truyền hình địa phươngphối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai thựchiện các nội dung có liên quan của Đề án số hóa truyền hình địa phương và cóvăn bản báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông về kế hoạch triển khai Đề án trướcngày 30 tháng 6 năm 2013.

4. Các doanh nghiệp truyền dẫn,phát sóng truyền hình xây dựng và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông kế hoạchtriển khai Đề án số hóa truyền hình của doanh nghiệp trước ngày 30 tháng 6 năm2013.

5. Trên cơ sở đề xuất của các địaphương và doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định cụ thể sốlượng, quy mô phủ sóng, điều kiện lựa chọn và hình thức tổ chức cấp phép chocác doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình khu vực; quyết định phươngán truyền dẫn, phát sóng kênh chương trình địa phương tại các khu vực không códoanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình khu vực.

6. Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyềnhình Việt Nam sớm định hướng về việc phủ sóng cho khu vực miền núi theo hướngphủ sóng truyền hình mặt đất kết hợp với truyền hình số qua vệ tinh cho khu vựcnày để đạt hiệu quả cao nhất.

7. Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyềnhình Việt Nam nghiên cứu, làm rõ các vấn đề liên quan đến giải pháp hỗ trợ tàichính của Đề án, bao gồm:

a) Hỗ trợ cho các doanh nghiệp cungcấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số và các doanh nghiệp sản xuấtthiết bị thu truyền hình số.

b) Hỗ trợ đầu thu truyền hình sốcho người dân từ nguồn kinh phí Quỹ dịch vụ viễn thông công ích kết hợp vớingân sách địa phương và các nguồn kinh phí khác.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình;
- Các Bộ: TTTT, CT, TC, KHĐT, KHCN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện (VTC);
- Công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu (AVG);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (03). TrT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ