VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 199/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀTRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Ngày 16 tháng 7 năm 2016, tại thànhphố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự và chủ trìHội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm2016 của ngành Kế hoạch và Đầu tư. Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện các cơ quan của Đảng,Quốc hội và các Bộ, cơ quan liên quan, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạoỦy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Sở: Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính, Xây dựng các địa phương trong cả nước; Lãnh đạo Bộ Kế hoạchvà Đầu tư và đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi nghe báo cáo củaBộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự Hội nghị, Phó Thủtướng Vương Đình Huệ kết luận như sau:

Nhất trí với báo cáo của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư và ý kiến phát biểu của các đại biểu. Đánh giá cao và biểu dương toànthể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,ngành Kế hoạch và Đầu tư thời gian qua đã nỗ lực phấn đấu và có đóng góp quantrọng trong việc tham mưu cho Trung ương, Chính phủ nhiềugiải pháp, cơ chế, chính sách để ổn định kinh tế vĩ mô,kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môitrường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công, bảođảm an sinh xã hội, xây dựng nhiều văn bản pháp luật quan trọng, như: Luật đầutư, Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư công, Luật đấu thầu, Luật hợp tác xã,... và các nghị định hướng dẫn.

Trong 6 tháng đầunăm, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nướcgặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thiệt hại nặng nề do thiên tai, hạnhán, xâm nhập mặn, sự cố môi trường biển. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lựccủa các hệ thống chính trị, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủtướng Chính phủ, kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả tíchcực: Kinh tế vĩ mô ổn định; Dự trữ ngoại hối đạt mức cao nhất từ trước tới nay;vốn FDI 5 tháng gấp 02 lần; một số ngành công nghiệp tăng cao; hoàn thành vàvượt tiến độ 33 công trình giao thông quan trọng; hỗ trợ nhà ở cho trên 15.000 giađình người có công; xuất cấp hơn 84.000 tấn gạo cứu đói, hỗ trợ sự cố môitrường; đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt kết quả tích cực; quốc phòng an ninhđược bảo đảm. Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm còn nhiềukhó khăn, thách thức: Nợ công cao, áp lực trả nợ lớn; sử dụng vốn đầu tư côngkém hiệu quả; bội chi, nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ xấu trong nền kinh tế cao;hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế chậm lại... Để làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp về kinh tế xãhội cho Chính phủ, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghịquyết của Quốc hội, các chương trình hành động, Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Kếhoạch và Đầu tư cùng toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư phảichủ động, sáng tạo, đổi mới tư duy, cách làm, tăng cường trách nhiệm trong việcthực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được giao, trong đó lưu ý một số nhiệm vụcụ thể sau:

1. Quan tâm, làm tốt hơn công tác xâydựng thể chế, mô hình phát triển, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch,quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thiện Luật Quy hoạch trình Chínhphủ vào kỳ họp tháng 7 năm 2016 cho ý kiến để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10năm 2016.

2. Không chỉ quan tâm đến quản lý đầutư công mà phải thực hiện tốt hơn chức năng quản lý về đầu tư toàn xã hội,trong đó có đầu tư trong nước, quản lý nhà nước về ODA, viện trợ phát triển,FDI, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài,...

3. Sớm có giải pháp để thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã; khẩn trương kiện toàn lại bộ máyquản lý hợp tác xã theo nguyên tắc không tăng thêm biênchế, sắp xếp, cơ cấu lại biên chế hiện có để tăng cường năng lực quản lý khắcphục tình trạng trì trệ, yếu kém của kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

4. Tăng cường chức năng, nhiệm vụ vàtrách nhiệm của Tổng cục Thống kê, hệ thống thống kê các địa phương; bảo đảmcung cấp kịp thời, chính xác các thông tin, số liệu và phân tích đầy đủ các sốliệu thống kê cho các cấp, các ngành.

5. Tăng cường trách nhiệm, đạo đức côngvụ, chống tiêu cực, nhũng nhiễu; thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ;kiện toàn bộ máy, xây dựng cán bộ của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong sạch, vữngmạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành trong thời gian tới.

6. Nâng cao trách nhiệm để phối hợptốt hơn, chặt chẽ hơn với các bộ, ngành trong công tác chỉ đạo, điều hành vàtham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

7. Tổ chức thực hiện tốt công tácthông tin, tuyên truyền cơ chế, chính sách, những kết quả đã đạt được để tạoniềm tin và đồng thuận xã hội. Phát huy vai trò của các đơn vị báo chí trongngành; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về hoạt động của ngànhKế hoạch và Đầu tư và xử lý phản hồi của dư luận về cơ chế, chính sách đã banhành để điều chỉnh phù hợp, hiệu quả.

8. Chủ trì, phối hợp với các bộ,ngành trung ương và địa phương:

- Chủ động xây dựng các kịch bản tăngtrưởng, lạm phát để đối phó với mọi tình huống trong 6 tháng cuối năm; phối hợpvới Bộ Công Thương chủ động nghiên cứu, điều tiết tốt khai thác dầu thô theo giácả thị trường.

- Khẩn trương hoàn thiện Đề án tổngthể tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, trình Chính phủ và báo cáo Quốchội đúng thời gian quy định.

- Xây dựng báo cáo chuyên đề về thuhút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); rà soát lại các quy định củaNghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ.

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chỉsố phát triển doanh nghiệp của các địa phương và có các chỉ tiêu đo lường cụthể.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch đầutư công trung hạn, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai kếhoạch tài chính ngân sách trung hạn để trình Quốc hội vào tháng 10 năm 2016.

- Khẩn trương hoàn thiện khung khổ 02chương trình mục tiêu quốc gia và 21 chương trình mục tiêu với chất lượng caonhất, tạo cơ sở thực hiện cho các năm sau. Đôn đốc các bộ là chủ chương trìnhhoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 2 chương trình mục tiêu quốcgia và 21 chương trình mục tiêu để có căn cứ pháp lý phân bổ, giao vốn và triển khai thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch2016. Đổi mới tư duy và cách làm trong triển khai thực hiện các chương trìnhmục tiêu quốc gia, khắc phục bệnh thành tích, đầu tư nhỏ lẻ, gây lãng phí, thấtthoát, hiệu quả kém, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện chươngtrình.

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2017 phù hợp với định hướng phát triển đã được Đại hội Đảng lần thứ XII thông qua vàNghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020,Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xãhội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

9. Phối hợp cùng với các bộ, ngành:

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp táicơ cấu và chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác để phấn đấuthực hiện tốt nhất các mục tiêu về kinh tế, xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốclần thứ XII đã đề ra.

- Tập trung triển khai có hiệu quảNghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về những nhiệmvụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnhtranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và pháttriển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanhtiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

- Tập trung hoàn thiện thể chế, cơchế chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnhtranh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho ngườidân và doanh nghiệp theo tinh thần của Nghị quyết số 19; phấn đấu năm 2016 đạtcác chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tối thiểu bằng mức trung bình của ASEAN-4.

- Tăng cường huy động nguồn lực,khuyến khích khu vực ngoài nhà nước, kể cả FDI tham gia đầu tư phát triển kếtcấu hạ tầng. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư, đặc biệt là PPP. Rà soát, hoànthiện cơ chế quản lý, thu phí đối với các dự án BOT, tăng cường công khai, minhbạch trong lựa chọn dự án, nhà đầu tư và công tác thu phí, thanh quyết toán.

- Quyết liệt thực hiện tái cơ cấutổng thể nền kinh tế và tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực theo hướng tăng cườngđổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất,hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

- Tập trung phát triển các ngành côngnghiệp có tiềm năng, lợi thế, chú trọng phát triển công nghiệp hỗ trợ, côngnghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phục vụ nôngnghiệp, tăng tỷ trọng chế biến sâu đối với nông sản.

- Thúc đẩy tiêudùng, tổ chức tốt thị trường trong nước, phát triển mạng lưới tiêu thụ, phânphối sản phẩm và thương mại biên giới. Đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh,nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh an toàn cho khách du lịch; xâydựng và thực hiện Đề án phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

- Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, bù đắpphần đã thiệt hại do biến đổi khí hậu thời gian qua. Tái cơ cấu ngành nôngnghiệp cả về tổ chức sản xuất và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho nôngnghiệp. Tạo điều kiện để ngành công nghiệp chế biến, chếtạo, nhất là dệt may và da giầy,... mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnhtranh; các ngành công nghiệp sử dụng nhiều nhiên liệu và năng lượng mở rộngcông suất để tranh thủ lợi thế giá năng lượng thấp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộKế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Th tướng CP;c Việt Nam;UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, các Vụ: KTN, ĐMDN, TKBT, TH, V.III;

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNgu
yễn Sỹ Hiệp