BỘ NGOẠI GIAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚCQUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Bản ghi nhớ thực hiện dự án thíđiểm tự chứng nhận xuất xứ số hai trong khuôn khổ ASEAN (Memorandum ofUnderstanding among the Governments of the Participating Member States of theAssociation of the South East Asian Nations (ASEAN) on the Second Pilot Projectfor the Implementation of a Regional Self-Certification System) thông qua tạiXiêm-riệp ngày 29 tháng 8 năm 2012, có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2014./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Đức Hạnh