VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016 CỦA BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, GIẤY TỜ CÔNG DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DÂN CƯ GIAI ĐOẠN 2013 - 2020

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chtrì cuộc họp tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020. Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan là thành viên của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe Bộ Tư pháp - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án trong năm 2015, dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2016 và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Trong năm 2015, các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch, đạt được một số kết quả tích cực về xây dựng thể chế và rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân. Bộ Công an đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc cấp thẻ Căn cước công dân và Số định danh cá nhân bước đầu được thực hiện tại một số địa phương với thủ tục nhanh chóng, đơn giản.

Tuy nhiên, một số nhiệm vụ thực hiện chưa bảo đảm được tiến độ đề ra; Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa được phê duyệt; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương chưa được ban hành. Một số thành viên Ban Chỉ đạo chưa chủ động thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm; sự phối hợp giữa các Bộ, ngành với Văn phòng Ban Chỉ đạo còn chưa chặt chẽ.

2. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, để bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện Đề án, yêu cầu các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

a) Về hoạt động của Ban Chỉ đạo:

- Bộ Tư pháp rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiện toàn các thành viên Ban Chỉ đạo.

- Văn phòng Ban Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án năm 2016, trình Trưởng ban Ban Chỉ đạo ký ban hành sớm, làm cơ sở cho các Bộ, ngành, cơ quan xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo cần tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo phân công bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch đề ra; kịp thời phát hiện, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Đề án.

- Trên cơ sở Kế hoạch của Ban Chỉ đạo, các Bộ, ngành cần sớm xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; tập trung cao độ cho việc rà soát, xây dựng dự tho Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, bảo đảm tiến độ, tính khoa học, khả thi.

b) Về Dự án Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư:

- Tập đoàn Viễn thông Quân đội chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay khi Dự án được Bộ Công an phê duyệt.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Tập đoàn Viễn thông Quân đội đẩy nhanh tiến độ phê duyệt Dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ động xây dựng và phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập huấn về khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và số định danh cá nhân nhằm triển khai có hiệu quả Luật Căn cước công dân và Luật Hộ tịch; xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường phối hợp trong tổ chức triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Bộ Thông tin và Truyền thông sớm ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với hệ thống thông tin của các Bộ, ngành, địa phương.

c) Bộ Tư pháp, Bộ Công an đánh giá, rút kinh nghiệm về việc thí điểm cấp Số định danh cá nhân, lường trước những khó khăn về sự không cân xứng hạ tầng công nghệ thông tin giữa các địa phương, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả khi tổ chức triển khai cấp số định danh cá nhân trên cả nước.

d) Đồng ý về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai công tác thu thập, nhập dữ liệu về dân cư và cấp Số định danh cho công dân tại các địa phương, bảo đảm gọn nhẹ, xác định rõ nhiệm vụ trong điều kiện hoạt động kiêm nhiệm.

đ) Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Văn phòng Ban Chỉ đạo phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về tác dụng tích cực của thẻ Căn cước công dân và số định danh cá nhân cũng như những tư tưởng đổi mới trong công tác quản lý dân cư, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

e) Văn phòng Ban Chỉ đạo chđộng phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo; thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo Kế hoạch, kịp thời đôn đốc, báo cáo Trưng ban Ban Chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
-
Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành ph trực thuộc TW;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo 896;
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
- VPCP: BTCN, PCN Kiều Đình Thụ, Trợ lý TTg; các Vụ: PL, NC, KGVX, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3). LHN

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ