VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 201/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TYNÔNG, LÂM NGHIỆP NĂM 2015-2016, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẾN NĂM 2020

Ngày 14 tháng 7 năm 2016, Phó Thủtướng Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác sắp xếp, đổi mới côngty nông, lâm nghiệp năm 2015-2016, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020. Tham dự cóLãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường,Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Nội vụ, Lao động -Thương binh và Xã hội, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Ủy ban Dân tộc, Ngânhàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòngChính phủ, Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Ủy ban kinh tế của Quốc hội, Ban kinhtế Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam,Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, và đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhànước có công ty nông, lâm nghiệp và các công ty nông, lâm nghiệp.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo về kết quả thực hiện năm 2015-2016,những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, nhiệm vụ, giải pháp thựchiện đến năm 2020, ý kiến thảo luận của lãnh đạo các Bộ, tỉnh, Thành phố trựcthuộc Trung ương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty nông, lâm nghiệp,Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã kết luận:

1. Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị là chủ trương đúng đắn của Đảng về sắp xếp,đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. Triển khai Nghị quyết số30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị, Chínhphủ đã có Chương trình kế hoạch triển khai thực hiện số 686/QĐ-TTg , ngày 11 tháng 5 năm 2014, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12năm 2014 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của côngty nông, lâm nghiệp; tổ chức 2 hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện. CácBộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã quan tâm và tích cực triển khai, thựchiện, đạt kết quả bước đầu. Văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ,hướng dẫn của các Bộ, ngành cũng đã ban hành tương đối đầy đủ tạo khuôn khổpháp lý cho tổ chức thực hiện; đã tổ chức các đoàn kiểmtra, hướng dẫn thực hiện. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đãphê duyệt hầu hết các Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâmnghiệp của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Công tácsắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp đã được triển khai khá tích cực, với nhiềuhình thức sắp xếp, kết quả đạt được là rõ nét và toàn diện, mô hình chuyển đổicông ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty cổ phần đã có một số nơilàm tốt, có hiệu quả, khẳng định chủ trương chuyển đổi làđúng.

Tuy nhiên, Việc triển khai thực hiệnNghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ còn một số hạnchế. Về văn bản hướng dẫn triển khai, vẫn còn 4/15 văn bản chưa được ban hành.Phương án tổng thể của một số địa phương tuy đã được Bộ Nông nghiệp thẩm địnhnhưng chưa hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Cần Thơ, Sơn La,Thành phố Hồ Chí Minh). Hà Nội chưa trình Phương án để Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc triển khaiPhương án tổng thể sắp xếp đã được Thủ tướng phê duyệt còn chậm, việc rà soátđất đai, bàn giao đất về địa phương theo quy định phải hoàn thành trong năm2015, đến nay vẫn còn nhiều địa phương chưa thực hiện. Mô hình chuyển đổi côngty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nhiều nơi còn lúng túng (Nghệ An,Hòa Bình, Đăk Lắk...). Phương án cổ phần hóa, giải thể doanh nghiệp còn chậm,tồn tại về tài chính, đất đai chưa được xử lý dứt điểm, nhận thức của một sốcán bộ, doanh nghiệp chưa cao, chưa quyết tâm; sự tập trung chỉ đạo của cáccấp, các ngành còn hạn chế; nguồn lực tập trung chưa cao, lúng túng trong tổchức thực hiện, chưa đạt được kết quả như mong muốn.

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời giantới.

Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương,doanh nghiệp, cần tập trung tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a) Các Bộ, ngành, chính quyền các cấptiếp tục quán triệt quan điểm, tư tưởng, chủ trương, mục tiêu sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TWngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị; Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17tháng 12 năm 2014 của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyêntruyền phổ biến cho doanh nghiệp, người dân hiểu rõ về chủtrương sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của Đảngvà Nhà nước.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngànhliên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị địnhthay thế Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2005 về việc giao khoánđất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trongcác nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh. Hoàn thành trong quý III năm2016.

- Hướng dẫn cơ chế hợp đồng, thanh toán đối với các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện nhiệmvụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Hoàn thành trongquý III năm 2016.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổsung các hình thức sắp xếp quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệuquả công ty nông lâm nghiệp theo Nghị quyết số 112/2015/QH13 năm 2015 của Quốchội trong năm 2016.

- Tiếp thu ý kiến đại biểu tại hộinghị, hoàn thiện báo cáo Sơ kết công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâmnghiệp năm 2015-2016, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020, gửi Thủ tướng Chínhphủ, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Ban chỉ đạo Đổi mới và Pháttriển doanh nghiệp, các Bộ, ban, ngành, Thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy, Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quản lý công ty nông, lâmnghiệp ngay trong tháng 7 năm 2016.

- Theo dõi tổng hợp, định kỳ hàng quý, hàng năm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thựchiện.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướngChính phủ Quyết định về Chính sách đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng; thu hút vàkhuyến khích đầu tư; đơn giá sản xuất và cung ứng sản phẩm công ích để làm căncứ giao kế hoạch, đặt hàng nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâmnghiệp. Hoàn thành trong tháng 8 năm 2016.

d) Bộ Tài nguyên và Môi trường

Kiểm tra, hướng dẫn việc rà soát, đođạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý cáctrường hợp cho thuê, cho mượn, lấn chiếm, tranh chấp, liên doanh liên kết, hợptác đầu tư và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, lập phương án quy hoạch quảnlý, sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp. Hoàn thành trong năm 2016.

đ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị địnhsố 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2015 về một số cơ chế, chính sách còn cóvướng mắc việc giải quyết lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty nông, lâmnghiệp. Hoàn thành trong năm 2016.

e) Bộ Nội vụ

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị địnhsố 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về một số cơ chế,chính sách còn có vướng mắc việc giải quyết lao động dôi dư khi sắp xếp lạicông ty nông, lâm nghiệp đối với hình thức duy trì, củng cố và phát triển Nhànước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Hoàn thành trong năm 2016.

g) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi về cơchế, chính sách cho vay phù hợp với đặc thù của ngành nông, lâm nghiệp, chu kỳsản xuất cây trồng vật nuôi.

h) Các Bộ, ngành liên quan thườngxuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp,địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyềnbáo cáo Thủ tướng Chính phủ.

i) Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triểndoanh nghiệp

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc, đề xuấttháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngànhliên quan tổ chức làm việc với Tổng công ty Cà phê Việt Nam và các tỉnh TâyNguyên xem xét, bàn biện pháp giải quyết cụ thể về một số những khó khăn, vướngmắc trong quá trình sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp của Tổng công ty Cà phêViệt Nam.

k) Văn phòng Chính phủ phối hợp vớicác Bộ, ngành liên quan dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh côngtác sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công tynông, lâm nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 8 năm 2016.

l) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố có công ty nông, lâm nghiệp:

- Tích cực triển khai phương án tổngthể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,báo cáo kịp thời khó khăn vướng mắc, cần thiết đề nghị điều chỉnh, bổ sungphương án.

- Khẩn trương phê duyệt phương ánchuyển đổi cho các công ty nông, lâm nghiệp trong tháng 8 năm 2016. Chỉ đạo cáccông ty nông, lâm nghiệp thực hiện việc rà soát, lập bản đồ địa chính, cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý các trường hợp cho thuê, cho mượn, lấnchiếm, tranh chấp, liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư và xử lý vi phạm phápluật về đất đai; lập phương án quy hoạch quản lý, sử dụng đất của các công tynông lâm nghiệp. Chủ động tạm ứng kinh phí để thực hiện, ngân sách Trung ươngsẽ bổ sung hoàn trả.

- Chủ động tham gia phương án sắp xếpcông ty nông, lâm nghiệp thuộc doanh nghiệp trung ương trên địa bàn, đặc biệtlà phương án sử dụng đất.

- Xây dựng báo cáo Sơ kết công tácsắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc năm 2015-2016 (tính đến 30tháng 6 năm 2016), nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy trong tháng8 năm 2016.

- Tỉnh Sơn La, thành phố Cần Thơ vàthành phố Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt, thành phố Hà Nội khẩn trương xây dựng phương án tổng thểgửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủtướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thành trước ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cácBộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉđạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, và cácđơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Thủ tướng, các PTTg;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;- Đảng ủy khối các DN Trung ương;- Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, V.III, KTTH, TKBT;- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMLê Mạnh Hà