BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/TB-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO

Ý KIẾNKẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG PHẠM SỸ DANH TẠI CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁCQUẢN LÝ TÀI CHÍNH NỘI NGÀNH NĂM 2012 VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCHNĂM 2013

Ngày 03/5/2013, tại Trụ sở Tổng cụcHải quan, Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiệncông tác quản lý tài chính nội ngành năm 2012, Quý I/2013và giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch năm 2013. Tham dự cuộc họp có Lãnhđạo, đại diện của các đơn vị: Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Vụ Đầu tư, VụTổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ, Cục Tin học và Thống kê Tàichính, Vụ Kế hoạch - Tài chính; Lãnh đạo của các Tổng cục,Kho bạc Nhà nước, các Trường, Học viện thuộc Bộ, Viện Chiến lược và Chính sáchtài chính, Thời báo Tài chính, Dự án Cải cách quản lý tài chính công, Dự án Hiệnđại hóa quản lý thuế; Lãnh đạo của Cục thuế Thành phố Hà Nội, Cục Hải quanThành phố Hà Nội, Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội, Cục Dự trữ Nhà nước khuvực Hà Nội.

Sau khi nghe báo cáo tổng hợp tìnhhình thực hiện công tác quản lý tài chính nội ngành năm 2012 và giải pháp triểnkhai thực hiện kế hoạch năm 2013 của Bộ Tài chính do Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính và Lãnh đạo Cục Tin học và Thống kê tài chính trìnhbày, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh có ýkiến kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Công tác quản lý tài chính, đầu tưxây dựng, đầu tư ứng dụng CNTT, quản lý tài sản nhà nước và kiểm tra, kiểm toánnội bộ ngành năm 2012 và trong Quý I/2013 đã đạt đượcnhững kết quả nhất định, qua đó góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chínhtrị được giao năm 2012, tạo tiền đề thúc đẩy triển khai kế hoạch, chương trìnhcông tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, đầu tư ứng dụng CNTT, quản lý tàisản nhà nước và kiểm tra, kiểm toán nội bộ ngành trong năm 2013.

Lãnh đạo Bộ Tài chính biểu dươngnhững nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức làm công tác quản lý tàichính nội bộ và ghi nhận những đóng góp của các đơn vị thuộc Bộ.

Tuy nhiên, kết quả công tác giải ngâncủa toàn ngành năm 2012 (đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán - 31/01/2013)còn thấp, mới đạt 80,5% tổng dự toán được giao, 3 tháng đầu năm 2013 toàn ngànhmới chỉ giải ngân được 12,1% dự toán được giao, nhiều dự án, công trình trọngđiểm của ngành tiến độ thực hiện chậm.

Do vậy, nhiệm vụ quản lý tài chínhnội ngành những tháng còn lại năm 2013 là rất nặng nề và cần phải có ngay nhữnggiải pháp cụ thể tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành dựtoán được giao để đảm bảo các điều kiện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chínhtrị của ngành.

2. Mộtsố bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác quảnlý tài chính nội bộ ngành năm 2012 và Quý I/2013:

(1) Trong việc tổ chức triển khainhiệm vụ quản lý tài chính nội ngành, sự quyết tâm và việc chấp hành mệnh lệnhhành chính là chưa đủ; các đơn vị cần phải luôn đề cao tinh thần trách nhiệm,phối hợp và hợp tác chặt chẽ thì việc giải quyết công việc mới nhanh và hiệuquả.

(2) Trong thời gian qua, các đơn vịđã tổ chức phối hợp công tác trên nguyên tắc ba không: không giấy tờ hành chínhđơn thuần; không để chậm trễ, chờ đợi; không bảo thủ và cứng nhắc, nhờ đó đãgóp phn quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ thựchiện. Do vậy trong thời gian tới cần phải tiếp tục tăng cường phối hợp triểnkhai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao theo nguyên tắc này.

(3) Cần phải coi trọng công tác xâydựng hoàn chỉnh và đồng bộ hệ thống văn bản hướng dẫn về quản lý tài chính, đầutư xây dựng, đầu tư ứng dụng CNTT, quản lý tài sản nhà nước và kiểm tra, kiểmtoán nội bộ ngành làm cơ sở để tổ chức thực hiện thống nhất trong ngành.

(4) Cần phải tiếp tục tăng cường tínhchủ động, khẩn trương trong tổ chức thực hiện; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cácnhiệm vụ được giao.

(5) Công tác kiểm tra, kiểm toán nộibộ cần phải tăng cường hơn, đảm bảo khách quan, minh bạch, là công cụ hỗ trợđắc lực cho điều hành, quản lý của Bộ cũng như của Thủ trưởng các đơn vị.

(6) Tiếp tục nêu cao tinh thần tráchnhiệm nghề nghiệp đối với tất cả cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lýtài chính, đầu tư xây dựng, đầu tư ứng dụng CNTT, quản lý tài sản nhà nước vàkiểm tra, kiểm toán nội bộ ngành: phải nêu cao tinh thần trách nhiệm chăm lo, đảm bảo chế độ, điều kiện, trang thiết bị, phương tiện làm việccho đồng chí, đồng nghiệp. Phải đặc biệt coi trọng việc đảm bảo nguồn lực tàichính, cơ sở vật chất để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngànhtài chính hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

(7) Khẩn trương khắc phục ngay nhữngcông việc còn tồn tại đã được nêu qua công tác thanh tra,kiểm tra, kiểm toán.

(8) Tiếp tục phát huy những bài họckinh nghiệm từ thực tiễn tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2012 để áp dụng cho năm2013.

3. Giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý tài chính nội bộ ngành những tháng còn lại của năm 2013

Bộ cơ bản thống nhất với nội dung báocáo của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Tin học và Thống kêtài chính về kết quả thực hiện năm 2012, các giải pháp triển khai thực hiện dựtoán ngân sách năm 2013 được cấp có thẩm quyền giao cho ngành Tài chính và yêucầu thủ trưởng các đơn vị, hệ thống tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt cácnhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân năm 2013. Lãnh đạo Bộnhấn mạnh cần tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiếp tục rà soát, loại bỏ nhữngbất hợp lý, hoàn chỉnh, cụ thể hóa chế độ, chính sách, quy trình nghiệp vụ, quytrình quản lý, đảm bảo đầy đủ, thống nhất theo phân cấp trong các văn bản hướngdẫn quản lý tài chính nội ngành.

2. Chủ động rà soát, đánh giá lại Kếhoạch thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng,ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm tra, kiểm toán nội bộ giai đoạn 2011 - 2015để kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung nội dung, lộ trình cho phù hợp; đảmbảo Kế hoạch thực hiện 5 năm luôn là cơ sở để bố trí dự toán và nhiệm vụ thựchiện cho kế hoạch hàng năm.

3. Phải tập trung đẩy nhanh tiến độthực hiện các công trình, dự án, đề án lớn, trọng điểm của ngành, đặc biệt làcác dự án do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính, của cácngành làm chủ đầu tư, đảm bảo có chuyển biến theo nguyên tắc: đã có công trình,dự án trọng điểm thì phải có biện pháp để hoàn thành dứt điểm, sớm mang lạihiệu quả đầu tư sử dụng.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cảicách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý tài chính nội ngành, đặc biệtlà việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quảnlý tài chính, đầu tư xây dựng, tài sản và kế toán trong các đơn vị, hệ thốngthuộc Bộ Tài chính.

5. Quản lý, điều hành dự toán ngânsách, kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 theo đúng quy định của Nhà nước, cơ chế tàichính đặc thù của ngành, đảm bảo nguồn lực thực hiện các dự án, đề án hiện đạihóa của các đơn vị, hệ thống.

6. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoànthành công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của các đơnvị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểmtoán nội bộ trong từng hệ thống và tại từng đơn vị, đảm bảo theo đúng chứcnăng, nhiệm vụ được giao, rõ ràng, minh bạch và có đánh giá để phục vụ kịpthời, hiệu quả công tác quản lý tài chính nội ngành; tài liệu kiểm tra, kiểmtoán nội bộ phải được quản lý chặt chẽ, đúng quy định, phục vụ cho công tácquản lý, điều hành của Bộ.

8. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máylàm công tác quản lý tài chính, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng, ứng dụngcông nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ. Chú trọng công tác đào tạo,nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý trong các lĩnh vực.

9. Chủ động triển khai xây dựng dựtoán năm 2014 đảm bảo chất lượng; đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị củangành Tài chính; đúng thời gian lập dự toán và có thuyết minh đy đủ theo quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Để thực hiện tt các nhiệm vụ trên, Lãnh đạo Bộ giao nhiệm vụ cho các đơn vị, hệ thống:

1. Thủ trưởng các đơn vị, hệ thốngcần tiếp tục quán triệt và coi nhiệm vụ quản lý tài chính nội ngành là mộttrong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của đơn vị, hệ thống của mình và chịu trách nhiệm trước Ban cán sự Đảng, tậpthể Lãnh đạo Bộ về tiến độ, kết quả và hiệu quả công việc.

Chỉ đạo rà soát công việc, lập kếhoạch thực hiện nhiệm vụ chi tiết từng tháng đối với các nhiệm vụ trọng tâm,các Đán, Dự án lớn để làm căn cứtheo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện và gi Vụ Kế hoạch -Tài chính, Cục Tin học và TKTC theo dõi, đôn đốc và phối hợp thực hiện. Đồngthời trên cơ sở đó đăng ký chỉ tiêu giải ngân năm 2013 với Vụ Kế hoạch - Tàichính làm căn cứ giao ước thi đua giữa các đơn vị, hệ thống để bình xét, đánh giá thi đua năm 2013.

2. Vụ Tổ chức cán bộ sớm định hướng,hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị hệ thống kiện toàn vềmô hình, tổ chức bộ máy làm công tác quản lý tài chính, kiểm tra, kiểm toán,triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nội ngành để thống nhất thực hiện, đảmbảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; sớm trình Bộ cơ chế tuyển dụng và đào tạo cánbộ làm công tác quản lý tài chính nội ngành cho phù hợp với đặc thù công tácnày.

3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính, CụcTin học và Thống kê tài chính: Phát huy vai trò quản lý, giám sát, đôn đốc vàthường xuyên phi hợp, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướngmắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị hệ thống thuộc Bộ.

4. Giao Văn phòng Bộ quyết liệt, chủđộng hơn nữa trong rà soát, theo dõi và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, đặc biệt đối với công tác quản lý tài chính nội ngành.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộxin thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT,VP
.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi