VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 204/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH NAMĐỊNH

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Phó Thủ tưng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch y ban An toàn giaothông Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chốngtệ nạn ma túy, mại dâm đã thăm và làm việc tại tỉnh Nam Định. Cùng đi với PhóThủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giaothông vận tải, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Ủy ban An toàngiao thông Quốc gia và Văn phòng Chính phủ. Sau khi ngheChủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2012 và 4tháng đầu năm 2013, tình hình phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàngiao thông và công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mạidâm và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, Phó Thủtướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2012, trong điều kiện khó khănchung, nhưng vi sự cố gắng, nỗ lực nên Nam Định đã đạtđược những kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: tốcđộ tăng trưởng đạt 11,7%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 14.900 tỷ đồng, tăng 22%, giá trị sản xuất nông, lâmnghiệp và thủy sản đạt trên 4.680 tỷ đồng, tăng 2%; giá trịthương mại, dịch vụ tăng 11,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kimngạch xuất khẩu đạt 381 triệu USD; thu ngân sách trên địabàn đạt trên 2.000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 18.500 tỷ đồng. Hoàn thành quy hoạch sản xuất nông nghiệp, dồn điềnđổi thửa, xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn, gắn với chương trình xây dựngnông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáodục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếptục được quan tâm và đạt kết quả khá; Nam Định là một trong các tỉnh đứng đầuvề phong trào và chất lượng giáo dục và đào tạo, thực hiệntốt các chính sách xã hội, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,72%.

Tỉnh đã huy động cả hệ thống chínhtrị, phát động các phong trào rộng khắp nhằm bảo đảm tốt an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông. Tích cực tấn công tộiphạm, tập trung điều tra, triệt phá các ổ nhóm tội phạm; giảm thiểu tai nạngiao thông. Hiệu quả điều tra xử lý các vụ án cao. Công tác phòng chốngHIV/AIDS và ma túy, mại dâm được đẩy mạnh, nhiều mô hình, cách làm có hiệu quả.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủtướng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định và các kết quả đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Nam Định cũng còn một sốhạn chế, khó khăn: cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, thu nhập bình quân đầungười còn thấp, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, chưa phát huy được tiềm năng,lợi thế, nhất là về nguồn nhân lực chất lượng cao. Số người nghiện ma túy,người nhiễm HIV/AIDS còn cao, công tác tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS, matúy, mại dâm chưa sâu rộng, công tác rà soát, thống kê số người nghiện chưa sát.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Về cơ bản thống nhất với các mụctiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lầnthứ XVIII. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 màTỉnh đã đề ra, lưu ý một sviệc:

1. Các Bộ, ngành và Tỉnh cần tổ chứcthực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 108/TB-VPCP ngày 12 tháng 3 năm 2013.

2. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn,hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanhnghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy thế mạnh về nôngnghiệp, thủy sn, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịchvụ... Tiếp tục quan tâm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, gắn với xây dựng nôngthôn mới; chú trọng đưa khoa học công nghệ vào thâm canh, tăng năng suất, giatăng giá trị sản phẩm, để nâng cao thu nhập và cải thiệnđời sống người dân. Tỉnh cần nghiên cứu phương án b sung quy hoạch giao thông đối ngoại để phát huy tiềmnăng và liên kết vùng đồng bằng sông Hồng

3. Tiếp tục chăm lo đời sống văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế cho nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách hànhchính, tạo môi trường đầu tư; nghiên cứu việc xã hội hóacơ quan sự nghiệp công; nghiên cứu xây dựng đề án chínhquyền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

4. Tăng cường công tác bảo đảm an ninhquốc phòng, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Làm tốtcông tác tuyên truyền vận động nhân dân về bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông. Tiếp tục tấn công trấn áp tội phạm, quản lý địa bàn. Tiếp tục giảm tai nạn giao thông 10% trên cả 3tiêu chí so với năm 2012. Thực hiện các biện pháp tổng hợp nhằm làm giảm số người nghiện ma túy, người nhiễmHIV mới, tệ nạn mại dâm; mở rộng điều trị cai nghiện bằng Methadone tại cộngđồng.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về việc hỗ trợ vốn đầu tư bệnhviện đa khoa 700 giường: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với BộTài chính, Bộ Y tế xem xét, đề xuất nguồn và mức hỗ trợ vốn cho Tỉnh thực hiện,trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về việc thanh toán số vn còn thiếu của dự án đường bộ mới Phủ Lý - Nam Định: Giao Bộ Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải và Ủy bannhân dân tỉnh Nam Định tính toán lại hình thức đầu tư,tổng mức đầu tư dự án, đề xuất phương án vốn theo tinh thần chỉ đạo của Thủtướng Chính phtại Thông báo số 108/TB-VPCP ngày 12 tháng3 năm 2013.

3. Về việc bổ sung vốn cho dự án Nhàthi đấu đa năng và dự án Khu lưu niệm đồng chí Lê Đức Thọ: Giao Bộ Kế hoạch vàĐầu tư chủ trì, phối hp vi các Bộ:Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, đề xuất báo cáo theo ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3581/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 5năm 2013.

4. Về việc thúc đẩy tiến độ đàm phánvà triển khai thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện 2.400 MW tại Hải Hậu: Bộ CôngThương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thôngbáo số 108/TB-VPCP ngày 12 tháng 3 năm 2013.

5. Về việc bố tríkinh phí hoạt động cho công tác bảo đảm an toàn giao thôngcấp cơ sở; làm đường gom đường sắt và tăng cường biên chế, trang thiết bị cholực lượng thanh tra giao thông: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan xem xét, xử lý.

6. Về việc ban hành hưng dẫn quy trình, thủ tục đưa người vào các trung tâmcai nghiện: Thực hiện theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và cácvăn bản hướng dẫn thi hành.

7. Về việc nghiên cứu, sửa đổi Quyđịnh về chính sách đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các trung tâm xã hội:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quannghiên cứu, đề xuất xử lý chung.

8. Về các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi Luật Đất đai (sở hữu Nhà nước đối với đất đai; thốngnhất các trường hp Nhà nước thu hồi đất; Chính phủ banhành khung giá đền bù cho từng khu vực cho sát thực tế và trả bằng tiền; khônghồi tố khi đền bù): Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứutrong quá trình xây dựng sửa đổi Luật Đất đai.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tnh Nam Định và các cơ quan biết, thựchiện.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Th tướng CP;
-
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường;
- UB An toàn giao thông Quốc gia;
- TU, HĐND, UBND tỉnh Nam Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, Trợ lý các PTTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, QHQT;
- Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng