VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH CAOBẰNG

Ngày 27 tháng 5 năm 2013, Phó Thtướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Hội nghịtuyên dương những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bàodân tộc thiểu số 5 tỉnh vùng Tây Bắc và làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơquan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải,Công an, Công Thương, Văn phòng Chính phủ, y ban Dân tộc,Quân khu I và Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

Sau khi nghe Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cao Bằng báo cáo kết quả thực hiện phát triển kinhtế - xã hội năm 2012; 5 tháng đầu năm 2013; tình hình thựchiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với Tỉnh trongthời gian gần đây và một số đề nghị của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơquan, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểudương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân cácdân tộc tnh Cao Bằng và những kết quả đạt được trongnhững năm qua. Năm 2012, trong điều kiện khó khăn chung, là tỉnh miền núi, đồngbào dân tộc thiểu số chiếm 95%, nhưng với truyền thống cách mạng, sự cố gắngvượt qua khó khăn, Tỉnh đã đạt được kết quả khá toàn diệntrên nhiều lĩnh vực: tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,5 %, cơcấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông lâmnghiệp - thủy sản chiếm 24,3%; công nghiệp, xây dựng chiếm 20,6%; dịch vụ chiếm55,1%. Thu ngân sách trên địa bàn tăng so với năm trước; các tiềm năng lợi thếvề khoáng sản, du lịch và các lĩnh vực khác từng bước được quản lý, khai tháccó hiệu quả, lập lại trật tự trên một số lĩnh vực như khai thác khoáng sản...;lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm chú trọng; đi sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 15,2triệu đồng. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và biên giới quốc giađược đảm bảo.

Tuy nhiên, Cao Bằng vẫn là tỉnhnghèo, còn nhiều khó khăn, thách thức: cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giaothông còn bất cập; với điểm xuất phát thấp, quy mô kinh tế nhỏ bé và chất lượngtăng trường chưa bền vững; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (28,22%); tai nạn giao thôngtăng; hệ thống chính trị ở cơ sở, trật tự an toàn xã hội cònnhiều mặt hạn chế, phức tạp, nhất là việc theo dõi nắm tình hình ở cơ sở chưa sâusát, chưa huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị vànhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, có nơi còn để tổ chức bất hợppháp Dương Văn Mình hoạt động trong thời gian qua.

II. NHIỆM VỤTRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu,nhiệm vụ mà Tỉnh đã đề ra trong năm 2013 và các năm tiếp theo. Để hoàn thànhtốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013, lưu ý Tỉnh một số việc:

1. Tiếp tục phát huy các kết quả đãđạt được; phân tích làm rõ các tồn tại, hạn chế để có biện pháp khắc phục; khaithác tốt, có hiệu quả tiềm năng lợi thế về nông, lâm nghiệp, khoáng sản, dịch v, du lịch, xuất, nhập khẩu, kinh tế biên mậu... để phát triển nhanh, bền vững.

2. Rà soát cơ cấu kinh tế giữa côngnghiệp, xây dựng - nông, lâm nghiệp - dịch vụ, du lịch cho hợp lý để định hưng cho những năm tiếp theo; chú trọng phát triểnnông, lâm nghiệp, đây là tiền đxóa đói giảm nghèo nhanhvà bền vững; phát huy lợi thế về đất đai, lao động, xây dựng và nhân rộng môhình để tăng năng suất lao động trong nông nghiệp, lâmnghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với việc tổ chức lạisản xuất nông nghiệp; giảm dần hình thức sản xuất tự túc, tự cấp sang phát trin kinh tế hộ, kinh tế trang trại và sản xuất hàng hóa gắn với xuấtkhẩu. Tiếp tục quan tâm chăm lo cho đồng bào thiểu số, đồng bào nghèo, vùng khókhăn; có chính sách hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi;làm tốt công tác định canh, định cư và bố trí sắp xếp lạidân cư trong đó, có ổn định dân cư các xã biên giới; gắn bố trí ổn định dân cư với thực hiện Chương trình nông thônmới.

3. Tạo môi trường thuận lợi để thuhút đầu tư từ các thành phần kinh tế đến đầu tư trên địa bàn Tỉnh; nghiên cứuvà có bước đi phù hp để tái cơ cấu lại các khu kinh tế ca khẩu, nhằm phát huy lợi thế có đường biên giới với Trung Quốc là thịtrường tiềm năng trong việc tiêu thụ sản phẩm của địa phương, cả nước và xuất,nhập khẩu hàng hóa. Trước hết, tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Thtướng Chính phủ về tạm nhập, tái xuất tại văn bản số 748/TTg-KTTH ngày27 tháng 5 năm 2013.

4. Đẩy mạnh công tác cải cách hànhchính, củng cố xây dựng đảng, chính quyền cơ svững mạnhđể đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy,tội phạm có tổ chức, bảo đảm an ninh, trật tự, an ninh biên giới, giảm tai nạngiao thông đến mức thấp nhất; tập trung giải quyết dứt điểm hoạt động tổ chứcbất hợp pháp Dương Văn Mình trên địabàn; bảo vệ vững chắc biên giới chủ quyền quốc gia, xây dựng biên giới hòabình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về đề nghịnâng công suất khai thác mỏ sắt Ngườm Cháng: Giao Bộ Công Thương chủ trì, phốihp với Tỉnh và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, xử lýtheo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1268/VPCP-KTN ngày08 tháng 02 năm 2013.

2. Về thẩm định nguồn vốn Dự án “Tăngcường năng lực và kiểm soát ô nhiễm”: Giao Bộ Kế hoạch vàĐầu tư chủ trì, phối hp với Tnh vàcác Bộ, ngành liên quan thẩm định về nguồn vốn theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về ban hành các văn bản hướng dẫnthi hành Luật Khoáng sản năm 2010 và danh sách khu vực khoáng sản phân tán, nhỏlẻ: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm hoàn thiện vănbản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện rà soát khu vực khoáng sảnphân tán, nhỏ lẻ trên toàn quốc (trong đó có Cao Bằng), báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

4. Về bổ sung các khu kinh tế cửa khẩu vào danh sách các khu kinh tế cửa khẩu được ưu tiên đầu tưphát triển cơ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013-2015 và cácnăm tiếp theo : Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưxem xét, xử lý. Trường hp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

5. Về cơ cấu lại các khu kinh tế cửakhẩu: Đồng ý về nguyên tắc, Tỉnh xây dựng Đề án tổ chức lại các Khu kinh tế cửakhẩu, trong quá trình xây dựng Đán cần nghiên cứu, xemxét lựa chọn mô hình phát triển phù hợp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thẩm đnh, báo cáo Thtướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

6. Về sửa đổi Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ: Bộ CôngThương chủ trì, phi hợp với các Bộ liên quan xem xét, đềxuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

7. Về ban hành cơ chế và bố trí vốnđể thực hiện dự án cấp điện cho các thôn bản: Bộ CôngThương khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, trìnhThủ tướng Chính ph phê duyệt Chương trình cấp điện nôngthôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 -2020 (trong đócó Cao Bằng).

8. Về vốn để thực hiện các dự án bảotồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Pác Bó: Thực hiện theo chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4432/VPCP-KTTH ngày 03 tháng 6 năm2013 của Văn phòng Chính phủ.

9. Về Quy hoạch tuyến đường bộ caotốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng): Giao Bộ Giao thông vận tải xemxét; phi hợp với Tỉnh nghiên cứu hiệu quả của Đề án kếtnối giao thông từ thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) qua thành phố Bách Sắc (Quảng Tây - Trung Quốc) - cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) - Đồng Đăng(Lạng Sơn), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Về bổ sung vốn cho dự án đườngtỉnh 207 (Quảng Yên - Hạ Lang): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất nguồn vốn, mức hỗ trợ choTỉnh theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ

11. Về xử lý nguyên liệu Dự án sắt xếp và thép hợp kim tại Cao Bằng: Việc giải quyết nguyên liệu trước mắtgiao Chtịch y ban nhân dân tỉnhchủ trì, xử lý theo quy đnh hiện hành, không đxuất khẩu thô nguyên liệu trôi nổi hiện nay đang có ở Tỉnh; về lâu dàigiao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp vi BộCông Thương và y ban nhân dân tỉnhCao Bằng rà soát, đánh giá trữ lượng quặng sắt trên địa bàn Tỉnh, đề xuất giảipháp giải quyết nguồn nguyên liệu cho nhà máy theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo đỦy ban nhân dântỉnh Cao Bằng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Trợ lý các Phó TTg, Cng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC;
- Lưu: VT,
V.III(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quang Thắng