VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 209/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ QUY HOẠCH ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀNỘI

Ngày 21 tháng 7 năm 2016, tại Trụ sởChính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về quy hoạch Đại họcQuốc gia Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Xâydựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Tài chính, Văn phòngChính phủ; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đại học Quốc giaHà Nội, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc -Bộ Xây dựng. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Xây dựng, ý kiến của các đại biểu thamdự cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại HòaLạc chậm tiến độ, chưa đạt được mục tiêu theo quy hoạch do nguyênnhân chưa bố trí đủ kinh phí đầu tư xây dựng, chưa giải quyết dứt điểm việc đềnbù, giải phóng mặt bằng theo từng giai đoạn đầu tư. Để đẩy nhanh tiến độ thựchiện Dự án, các Bộ, ngành liên quan, Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tạiHòa Lạc - Bộ Xây dựng cần phối hợp chặt chẽ, rà soát, đánh giá những khó khăn,vướng mắc cụ thể để tháo gỡ dứt điểm và hiệu quả, trong đó tập trung thực hiệnmột số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện đúng ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 354/TB-VPCP ngày 30 tháng 8 năm2014 của Văn phòng Chính phủ, coi giải phóng mặt bằng, tái định cư và xây dựngcơ sở hạ tầng thiết yếu là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên bố trí vốn và giảiquyết dứt điểm; do ngân sách không thể đáp ứng được việc đầu tư xây dựng đồngbộ nên ưu tiên xây dựng các cụm công trình thiết yếu, kèm hạ tầng kỹ thuậttương ứng.

Vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 -2020 cho Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạccần tập trung hoàn thành giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các dự án, côngtrình triển khai trong giai đoạn 1 và xây dựng các khối nhàvà hạ tầng thiết yếu (Zone 4) theo đề xuất của Đại học Quốc giaHà Nội và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc giaHà Nội tại Hòa Lạc - Bộ Xây dựng.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp vớiĐại học Quốc gia Hà Nội và các Bộ, cơ quan liên quan đẩynhanh tiến độ triển khai giai đoạn 1 của Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đạihọc Quốc gia Hà Nội; rà soát chi phí cần thiết cho việc giải phóng mặt bằng vàtái định cư 100% trong giai đoạn 1; rà soát quy hoạch giai đoạn 2, giai đoạn 3theo hướng xây dựng khu đô thị đại học, có thể bao gồm cả một số trường, việnkhác.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quancó liên quan đề xuất dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới (nguồn vốn IBRD) đểđẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự Dự án, báo cáo, xin chủ trương của Thủ tướngChính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2016;

b) Khẩn trương nghiên cứu, có ý kiếnvề việc thẩm định nguồn vốn theo Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án thành phần giải phóng mặt bằng, tái địnhcư thuộc Dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc bảo đảm đúngquy định nhưng phải phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện tối đa để đẩy nhanhcông tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyệnThạch Thất tập trung giải phóng mặt bằng và tái định cưcho các dự án, công trình triển khai trong giai đoạn 1, chống lấn chiếm và xâydựng trái phép trên khu đất hành lang cây xanh cách ly 130 ha; có văn bản giảiquyết các vướng mắc về chế độ chính sách của các hộ dân đã nhận tiền bồithường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thời kỳ tỉnh Hà Tây (cũ). Trước mắt khẩntrương phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát, xác định một số hạng mục công trìnhthiết yếu nhất cần phải thực hiện trước thuộc dự án tái định cư để triển khaingay việc đầu tư xây dựng trên cơ sở dự án điều chỉnh được duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng,Đại học Quốc gia Hà Nội tập trung giải quyết vướng mắc, khẩn trương bàn giaocác khu đất cho các đơn vị Bộ Quốc phòng để lấy đất triển khai Dự án;

c) Chủ trì, phốihợp với Bộ Xây dựng, Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ quan có liên quan nghiêncứu, đề xuất phương án quy hoạch, sử dụng cơ sở cũ của các trường thuộc Đại họcQuốc gia Hà Nội để tạo nguồn vốn cho Dự án xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tạiHòa Lạc, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững, nâng caohiệu quả sử dụng đất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cácBộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c) XD;- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMPHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Văn Tùng