VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 209/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2015, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải đã thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị về tình hình kinh tế - xã hộivà kiểm tra công tác chống hạn của địa phương. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnhđạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và Văn phòng Chính phủ. Sau khinghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ pháttriển kinh tế - xã hội năm 2014 và 5 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ, giải pháptrọng tâm trong thời gian tới và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạocác Bộ và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luậnnhư sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng biểudương, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và kết quả phát triển kinh tế - xã hộitrong thời gian qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị. Năm2014, trong điều kiện khó khăn chung, thiên tai hạn hán diễn biến phức tạp,Tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn và đạt kết quả khá toàn diện: Tăng trưởngkinh tế (GDP) đạt 6,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Công nghiệp xây dựngvà dịch vụ chiếm gần 76%; nông lâm thủy sản chiếm trên 24%; thu ngân sách nhà nướctrên địa bàn 2.380 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa bằng 126% dự toán, thu xuấtnhập khẩu bằng 184,3% dự toán. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng9,3% so với năm 2013; thu hút được nhiều dự án đầu tư nước ngoài. Trong 5 thángđầu năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bànTỉnh tiếp tục ổn định và phát triển. Chỉ số phát triển các ngành công nghiệp,thương mại, dịch vụ tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạotiếp tục được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giảm nghèo,tạo việc làm, an sinh xã hội, chăm sóc người có công thường xuyên được quantâm; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; an ninh chính trị và trật tự antoàn xã hội được bảo đảm.

2. Tuy nhiên, Quảng Trị vẫn là tỉnh nghèo, cònnhiều khó khăn, thách thức: kinh tế phát triển vẫn chưa tương xứng với tiềmnăng, lợi thế; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Đa số doanhnghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ, sức cạnh tranh thấp. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao;chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tuy có tiến bộ nhưng vẫn ở nhóm tươngđối thấp.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu,nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và những năm tới, đề nghị Tỉnhtiếp tục phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, làm tốt một sốnhiệm vụ sau:

1. Triển khai thực hiện đồng bộ,quyết liệt các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốcphòng năm 2015 và phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xãhội do Đại hội XV của Đảng bộ Tỉnh đã đề ra. Chuẩn bị các văn kiện, nhân sự vàđiều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp.

2. Tiếp tục tập trung chỉ đạo côngtác chống hạn; rà soát các hộ thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt, nhất là các hộnghèo, hộ chính sách, để chủ động hỗ trợ kịp thời, bảo đảm không để người dânbị đói, khát; chú ý phòng chống dịch bệnh trên người và gia súc, nhất là ởnhững vùng bị hạn.

3. Khai thác tiềm năng, lợi thếcủa Tỉnh về phát triển kinh tế biển, hành lang kinh tế Đông - Tây. Tăng cường hợptác, phát triển vùng và mở rộng quan hệ phát triển kinh tế với các nước trongkhu vực. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực; hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợinhất để thu hút đầu tư; tạo đột phá về kết nối hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ cáccông trình trọng điểm.

4. Có chính sách khuyến khích, thuhút các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển nông nghiệp; ứng dụng tiến bộkỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất để thích ứng với tình hình biến đổi khíhậu; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh, sản xuấthàng hóa gắn với chế biến và kinh doanh nông sản.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộmáy hành chính các cấp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường bảođảm trật tự an toàn giao thông; giải quyết kịp thời và có hiệu quả các vấn đềxã hội. Chú trọng hơn nữa phát triển giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lựcchất lượng cao; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững ổn địnhchính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về đầu tư hệ thống đê, kè,trồng cây chắn sóng

a) Về đầu tư các dự án đê, kè:

- Đối với các dự án cấp bách, giaoBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầutư và tỉnh Quảng Trị kiểm tra, rà soát quy mô và tính cấp bách của các dự án đểxem xét đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với các dự án còn lại, đềnghị Tỉnh sắp xếp thứ tự ưu tiên, hoàn thiện thủ tục đầu tư theo đúng quy địnhcủa Luật Đầu tư công, tổng hợp vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 -2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;đồng thời, báo cáo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầutư xem xét lồng ghép các công trình kè chống sạt lở vào dự án Quản lý thiên tai(WB5) do Ngân hàng thế giới tài trợ.

b) Về dự án trồng cây chắn sóng:Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và các cơ quan liên quan xem xét, bổ sung dự án vào danh mục sửdụng nguồn vốn Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) để thực hiện.

2. Về nâng cấp, sửa chữa Đập caosu thuộc Hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, đềxuất nguồn vốn để thực hiện.

3. Về hỗ trợ kinh phí chống hạn,xâm nhập mặn, nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt chống hạn và chuyển đổi câytrồng năm 2015

a) Về hỗ trợ công tác chống hạn vàxâm nhập mặn và nâng cấp các công trình nước sạch trong mùa nắng hạn 2015: Đồngý trước mắt hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị 28 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngânsách nhà nước 2015 để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác chốnghạn của địa phương. Giao Bộ Tài chính khẩn trương xử lý cụ thể theo quy định; đồngthời, chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng hợp nhucầu kinh phí chống hạn của các địa phương, trong đó có tỉnh Quảng Trị, trìnhThủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Về hỗ trợ kinh phí để chuyểnđổi cây trồng ứng phó với biến đổi khí hậu: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cơchế, chính sách chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về việc thành lập Khu kinh tếĐông Nam tỉnh Quảng Trị: Tỉnh khẩn trương hoàn thiện Đề án theo quy định; trêncơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quanthẩm định Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

5. Về công tác triển khai nhà máynhiệt điện

a) Về phê duyệt Báo cáo đánh giátác động môi trường và Báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S): Tỉnh chỉ đạo nhà đầutư (EGATi) khẩn trương báo cáo bổ sung các yêu cầu của Hội đồng thẩm định, từđó làm căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo; giao các Bộ: Tài nguyên và Môitrường, Công Thương khẩn trương xem xét, phê duyệt các Báo cáo theo thẩm quyền,bảo đảm đúng quy trình và thời gian theo quy định.

b) Về xây dựng cảng chuyên dụngNhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợpvới Tỉnh hoàn thiện hồ sơ, bổ sung quy hoạch cảng chuyên dụng Nhà máy nhiệtđiện vào quy hoạch cảng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về điều chỉnh quy hoạch Cảnghàng không - Sân bay Quảng Trị: Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnhQuảng Trị thực hiện theo đúng Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàngkhông giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt.

7. Về Đề án Đầu tư xây dựng cơ sởhạ tầng tại khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay và ứng vốn để thực hiện một số hạngmục cấp bách: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Tỉnh khẩn trươnghoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đềán. Việc ứng vốn sẽ được xem xét sau khi Đề án được phê duyệt.

8. Về đầu tư cơ sở hạ tầng dịch vụnghề cá đảo Cồn Cỏ: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì, phốihợp với Tỉnh khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điềuchỉnh quy hoạch Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Cồn Cỏ đáp ứng yêucầu nhiệm vụ mới.

9. Về nâng cấp quốc lộ 15D và đầutư tuyến đường nối quốc lộ 15D đến Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị

a) Đối với việc nâng cấp quốc lộ15D: Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, tổng hợp dự án vào kế hoạch đầu tư trunghạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báocáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Đối với tuyến đường nối quốc lộ15D đến Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị: Sau khi Khu kinh tế Đông Nam tỉnhQuảng Trị được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, giao Bộ Giao thông vậntải xem xét việc bổ sung tuyến đường trên vào quy hoạch hệ thống đường quốc lộtheo quy định.

10. Về hỗ trợ phát triển ngành Dệt- May tại tỉnh Quảng Trị: Đồng ý chủ trương, giao Bộ Công Thương chỉ đạo ngườiđại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Dệt May Việt Nam làm việc với Tỉnh đểthống nhất thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị biết, thực hiện./


Nơi nhận:
-Thủ tưng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Tnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg Hoàng Trung Hải, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, ĐMDN, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, V.III (3). Dh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng