BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/TB-TCHQ

Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vthủ tục hi quan, kiểm tra giám sát, kim soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướngdẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phm; Thông tư s 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP.Đà Nng tại Thông báo số 562/TB-PTPL ngày 16/10/2015 và đnghị ca Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Composite AC1 NR: Xúc tác lưu hóa cho cao su dùng trong sản xuất găng tay cao su y tế (mục 11 tờ khai hải quan)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ phần Găng Tay Nam Việt

Địa chỉ: 23A Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.H Chí Minh

MST: 0309449520

3. Số, ngày tkhai hải quan: 10052253736/A12 ngày 24/8/2015 đăng ký tại Chi cục Hi quan Long Thành - Cục Hải quan tnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm có thành phần chính là sulphua, chất hoạt động bề mặt nonion, dùng làm chất lưu hóa cho cao su

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm có thành phần chính là sulphua, chất hoạt động bề mặt nonion, dùng làm chất lưu hóa cho cao su.

thuc nhóm 38.24 “Chất gn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa cht hoặcc ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm 1 gạch 3824.90 “- Loại khác”, phân nhóm 2 gạch - - Loại khác”, mã s3824.90.99 - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhp khu Vit Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Long Thành (Cục Hi quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty Cổ phần Găng Tay Nam Việt (23A Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Na (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái