BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 218/TB-TCHQ

Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phquy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vthủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kim soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn vphân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư s 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quphân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh TP.Đà Nng tại Thông báo số 562/TB-PTPL ngày 16/10/2015 và đ ngh ca Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: ACUWET BS25N: chất làm bền cho cao su nhân tạo dùng trong sản xuất găng tay cao su y tế (mục 13 tờ khai hải quan)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty Cổ phần Găng Tay Nam Việt

Địa chỉ: 23A Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.H Chí Minh

MST: 0309449520

3. Số ngày tờ khai hải quan: 10052253736/A12 ngày 24/8/2015 đăngký tại Chi cc Hi quan Long Thành - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hóa dẻo dùng cho cao su có thành phần chính là polybutylene

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa dẻo dùng cho cao su có thành phần chính là polybutylene

thuc nhóm 38.12 “Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế; các hợp chất hóa do cao su hoặc plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chng oxy hóa và các hợp chất khác làm n định cao su hoặc plastic, mã s 3812.20.00 “- Hn hp xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Long Thành (Cục Hải quan tnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty Cổ phn Găng Tay Nam Việt (23A Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.H Chí Minh);
- Website Hi quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Na (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái