BỘ NGOẠI GIAO
----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa En Xan-va-đo về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, ký tại Hà Nội ngày 31 tháng 3 năm 2011, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5 năm 2011.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao lục Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Mai

HIỆP ĐỊNH
GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA EN XAN-VA-ĐO VỀ MIỄN THỊ THỰC

>> Xem thêm:  Phân tích những rủi ro pháp lý của việc mua đất dịch vụ, đất phân lô ? Thủ tục mua bán đất đai

CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa En Xan-va-đo, sau đây gọi là “các Bên ký kết”;
Mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước;
Đã thỏa thuận như sau:
Điều 1.
1. Công dân của các Bên ký kết mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia với thời gian lưu trú không quá chín mươi (90) ngày.
2. Phù hợp với quy định của pháp luật nước mình, mỗi Bên ký kết có thể gia hạn thời gian tạm trú cho những người nêu tại khoản 1 Điều này theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc cơ quan lãnh sự của Bên ký kết mà người đó là công dân.
Điều 2. Công dân của một Bên ký kết là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc là đại diện của nước mình tại các tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Bên ký kết kia và vợ, chồng, con của những người này, mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị, có quyền nhập cảnh, xuất cảnh, tạm trú miễn thị thực tại lãnh thổ Bên ký kết kia trong suốt nhiệm kỳ công tác.
Điều 3. Công dân của các Bên ký kết nêu tại Điều 1 và 2 Hiệp định này được nhập cảnh, xuất cảnh và quá cảnh lãnh thổ Bên ký kết kia qua các cửa khẩu dành cho giao lưu quốc tế.
Điều 4.

>> Xem thêm:  Rủi ro khi mua đất không có sổ đỏ mà chỉ có giấy tờ viết tay ? Thủ tục mua đất như nào là hợp pháp ?

1. Công dân của các Bên ký kết có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật của Bên ký kết kia khi tạm trú trên lãnh thổ của Bên ký kết đó.
2. Hiệp định này không ảnh hưởng đến quyền của mỗi Bên ký kết từ chối cho nhập cảnh hoặc rút ngắn thời hạn tạm trú của công dân Bên ký kết kia bị coi là người không được hoan nghênh theo quy định pháp luật của mỗi nước và điều ước quốc tế mà hai Bên ký kết đều là thành viên.
Điều 5. Vì lý do an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mỗi Bên ký kết có quyền tạm thời đình chỉ việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ Hiệp định này. Bên ký kết đưa ra quyết định đình chỉ việc thi hành Hiệp định hoặc bãi bỏ việc đình chỉ này phải thông báo kịp thời cho Bên ký kết kia qua đường ngoại giao.
Điều 6.
1. Các Bên ký kết trao cho nhau qua đường ngoại giao mẫu hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ đang được sử dụng trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày Hiệp định này có hiệu lực.
2. Các Bên ký kết trao cho nhau qua đường ngoại giao mẫu hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ mới chậm nhất không quá ba mươi (30) ngày trước khi đưa vào sử dụng.
Điều 7. Mọi vấn đề nảy sinh trong quá trình giải thích và thực hiện Hiệp định này sẽ được các Bên ký kết giải quyết hữu nghị qua đường ngoại giao.
Điều 8.
1. Hiệp định này có hiệu lực sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày ký.
2. Các Bên ký kết có thể sửa đổi, bổ sung Hiệp định này theo thỏa thuận bằng văn bản qua đường ngoại giao.

>> Xem thêm:  Khi mua đất cần lưu ý những vấn đề gì ? Đặt cọc tiền mua đất có giá trị pháp lý như thế nào ?

3. Hiệp định này có giá trị vô thời hạn và sẽ chấm dứt hiệu lực sau chín mươi (90) ngày kể từ ngày một Bên ký kết nhận được thông báo bằng văn bản qua đường ngoại giao của Bên ký kết kia về ý định chấm dứt hiệu lực của Hiệp định này.
Làm tại Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2011, thành hai bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh; các văn bản có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự giải thích khác nhau, văn bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở./.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPhạm Gia Khiêm
PHÓ THỦ TƯỚNG
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO
THAY MẶT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA EN XAN-VA-ĐO
Hugo Martinet
BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy viết tay nhưng đã bị mất giấy tờ mua bán ? Mua đất chỉ thỏa thuận qua lời nói ?