ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2217/TB-SKHĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2014

THÔNG BÁO

V/V CHẤM DỨT HOẠTĐỘNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Nghịđịnh số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005,Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng kýdoanh nghiệp và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chínhphủ về hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định 31/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 04năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công, ủy quyềngiải quyết một số thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối vớicác doanh nghiệp Nhà nước và các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ ChíMinh;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 451043000130 chứngnhận thay đổi lần thứ sáu ngày 15 tháng 3 năm 2013 do Ủy ban nhân dân tỉnh TâyNinh cấp cho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN SẠCH TOSHIBA (VIỆT NAM).

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòngđại diện số 4124000115 đăng ký thay đổi lần 2 ngày 03 tháng 5 năm 2012 do Ủyban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho phép thành lập VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆNCÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN SẠCH TOSHIBA (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH;

Căn cứ Giấy chứng nhận đã nộp con dấu số 140149/SD4729 /GCN ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Công An Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ hồ sơ giải thể VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TYTNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN SẠCH TOSHIBA (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH nộpngày 17 tháng 3 năm 2014.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thôngbáo Văn phòng đại diện sau đây đã được chấm dứt hoạt động;

- Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNGTY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN SẠCH TOSHIBA (VIỆT NAM) TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH;

- Văn phòng đại diện hoạt động theo Giấy Chứng nhậnđăng ký hoạt động Văn phòng đại diện số 4124000115 đăng ký thay đổi lần 2 ngày03 tháng 5 năm 2012 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp;

- Địa chỉ Văn phòng đại diện: số 72-74, đườngNguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngàynhận được thông báo này nếu các cơ quan có liên quan không có yêu cầu khác, Vănphòng đại diện nêu trên sẽ được xóa tên trong sổ đăng ký hoạt động Văn phòngđại diện của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đặt Văn phòng đại diệntại thành phố Hồ Chí Minh.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN SẠCH TOSHIBA (VIỆTNAM) có trách nhiệm giải quyết mọi tồn tại (nếu có) liên quan đến quyền vànghĩa vụ về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại địa chỉ trêntheo các quy định có liên quan của luật pháp Việt Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các cơ quan cóliên quan biết và cập nhật tình trạng giải thể của Văn phòng đại diện nêutrên./.

Nơi nhận:
- UBND Tp.HCM;
- Tổng Cục Hải quan;
- Cục Hải quan Tp.HCM;
- Công an Tp.HCM;
- Cục Thuế Tp.HCM;
- Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Tp.HCM;
- Bảo hiểm xã hội Tp.HCM;
- UBND tỉnh Tây Ninh;
- UBND quận 3;
- Doanh nghiệp;
- GĐ Sở;
- Lưu: VT, P.ĐKĐT (Nhg.12b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lâm Nguyên Khôi