Bộ CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/TB-BCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC GIỚI THIỆU CHỨC DANH VÀ CHỮKÝ

Ngày 29 tháng 4 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã banhành Quyết định số 3838/QĐ-BCT về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Trưởngphòng WTO, Vụ Chính sách thương mại đa biên, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chínhsách thương mại đa biên, Bộ Công Thương; Quyết định số 3839/QĐ-BCT về việc bổnhiệm bà Trần Đỗ Quyên, Trưởng phòng Phòng Xây dựng pháp luật I, Vụ Pháp chế, giữ chức Phó Vụ trưởngVụ Pháp chế, Bộ Công Thương.

Thông báo 227/TB-BCT năm 2014 về giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên và Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Công thương

Bộ Công Thương xin thông báo và giới thiệu chữ ký của BàNguyễn Thị Quỳnh Nga và Bà Trần Đỗ Quyên để các cơ quan, đơn vị biết và liên hệcông tác./.


Nơi nhận:
- Các Bộ và Cơ quan ngang Bộ;
- C Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế; Tổng công ty;
- Công ty trực thuộc Bộ;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, HC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Đỗ Văn Côi