VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ BÁN TIẾP PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC Ở DOANH NGHIỆP ĐÃCỔ PHẦN HÓA

Ngày 25 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủNguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về bán tiếp phần vốnnhà nước ở 02 doanh nghiệp đã cổ phần hóa thuộc Bộ Công Thương. Tham dự có cácPhó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh; đại diện lãnh đạo các Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, Tài chính, Công Thương và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạoVăn phòng Chính phủ báo cáo, ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải, Vũ Văn Ninh và đại diện lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũngđã kết luận như sau:

1. Cổ phần hóa là chủ trương và giải pháp cơ bản, quantrọng nhất trong sắp xếp, đổi mới, pháttriển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; hơn 10 năm qua đã được thựchiện có kết quả tích cực. Cần nhất quán trong nhận thức và hành động để thựchiện thật tốt chủ trương này, nhằm tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủsở hữu để huy động vốn của xã hội vào sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ vàphương thức quản lý, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Tiếptục bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa còn vốn nhà nướcnhưng không thuộc diện Nhà nước cần giữ cổ phần chi phối. Các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trungương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước căn cứ quy định của pháp luật,tình hình thị trường và sản xuất kinh doanh để xây dựng kế hoạch bảo đảm thựchiện bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này có hiệu quả.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan nghiên cứu, xây dựng kế hoạch sử dụng tiền thu được từ việc cổ phầnhóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp,trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo các Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộctrung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các TĐKT, TCT nhà nước;
- Ban CĐ ĐM&PTDN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KTTH, TH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn