BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/TB-TCHQ

Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích đkiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. Hải Phòng tại thông báo số 306/TB1 -CNHP ngày 30/10/2015 và đề nghị của Cục trưng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: UNISTRIP RACKSTRIP CORRECTOR: Chế phẩm hóa học dùng trong xi mạ, có thành phần chính là Ammonium nitrate (NH4NO3) 30-60%, 25kg/PCS, hàng mới 100%.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Atotech Việt Nam; Đ/c: Tầng 5, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, P.4, Q. Tân Bình, TP. HCM; MST: 0306609550.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10056201736/A12 ngày 22/09/2015 tại Chi cục HQ QL hàng Đầu tư Gia công - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dung dịch amoni nitrat có hàm lượng chiếm trên 40% theo khối lượng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch amoni nitrat có hàm lượng chiếm trên 40% theo khối lượng.

thuộc nhóm 31.02 “Phân khoáng hoặc phân hóa học, có chứa nitơ”, mã số 3102.30.00 - Amoni nitrat, có hoặc không ở trong dung dịch nước tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);- Các Cục HQ tnh, TP (để t/hiện);
-
Chi Cục HQ Ql hàng Đầu tư Gia công (Cục HQ TP. Hải Phòng); - Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);- Công ty TNHH Atotech Việt Nam; Đ/c: Tầng 5, tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, P.4, Q. Tân Bình, TP. HCM;- Website Hải quan;- Lưu: VT, TXNK-PL-Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái