VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 237/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCHTHÚC ĐẨY VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT NHẰM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 23-NQ/TW NGÀY 16THÁNG 6 NĂM 2008 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ VIỆC TIẾP TỤC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂNHỌC, NGHỆ THUẬT TRONG THỜI KỲ MỚI”

Ngày 07 tháng 6 năm 2013, tại trụ sởChính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về các cơ chếchính sách phát triển văn học, nghệ thuật nhằm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TWngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị (gọi tắt là Nghị quyết số 23-NQ/TW).Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thểthao và Du lịch, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Laođộng - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao,Đài Truyền hình Việt Nam và Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo Ban Tuyêngiáo Trung ương, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệthuật Trung ương, Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật ViệtNam; đại diện Bộ Nội vụ, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sau khi nghe Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình và những đề xuất kiến nghịvề việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị trong thờikỳ mới, ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn ThiệnNhân kết luận như sau:

Hoan nghênh Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, đã xâydựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 05 đề án được phân công tại Kếhoạch số 73-KH/BTGTW ngày 9 tháng 4 năm 2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương; banhành theo thẩm quyền 27 văn bản trong lĩnh vực quản lý Nhà nước liên quan đếnvăn học, nghệ thuật. Các đề án và văn bản nêu trên đã thể hiện sự thống nhất vềvị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật đối với đất nước, góp phần tạo nên sứcmạnh của dân tộc, có ý nghĩa quan trọng trong điều kiện phát trin kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay;từng bước tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ để tiếp tục xây dựng các chính sách,từng bước đưa Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống.

Tuy nhiên, công tác thể chế hóa chủtrương thúc đẩy phát triển văn học, nghệ thuật trong một số lĩnh vực còn chậm,nhiều chính sách đã ban hành nhưng chưa đi vào cuộc sống; các chính sách vềtiền lương, phụ cấp đối với nghệ sỹ nhìn chung chưa phù hợp, chế độ chính sáchđãi ngộ, động viên khuyến khích, đầu tư còn hạn chế; mức đầu tư ngân sách, côngtác xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật chưa đápứng yêu cu; công tác đào tạo, bồi dưỡng văn nghệ sỹ chưađạt hiệu quả cao; một số ngành đào tạo nghệ thuật gặp khó khăn trong công táctuyển sinh.

Vì vậy, Bộ Vănhóa, Thể thao và Du lịch cùng với các Bộ, ban, ngành và các cơ quan liên quancần rút kinh nghiệm trong việc xây dựng và tổ chức triểnkhai các chế độ, chính sách đã được nêu tại Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong thời gian tới, cần ưutiên triển khai một số nội dung sau:

1. Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch:

a) Về chế độ, chính sách:

- Chế độ nhuận bút: Chủ trì, phối hợpvới Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định về chế độ nhuận búttrong lĩnh vực sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹthuật tạo hình, mỹ thuật ứng dụng và nhiếp ảnh; trình Thủ tướng Chính phủ vàotháng 10 năm 2013.

- Chính sách, chế độ đãi ngộ đối vớivăn nghệ sĩ: Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thươngbinh và Xã hội và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, tháo gỡ những khókhăn vướng mắc về chính sách đối với văn nghệ sĩ; trình Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định trong tháng 11 năm 2013; đồng thời nghiên cứu xây dựng Thông tưliên tịch hướng dẫn quy trình xét nâng, chuyển ngạch bậc lương, chế độ phụ cấpnghề, chế độ bồi dưỡng luyện tập biểu diễn, chế độ nghỉ hưu sớm, chế độ về bảo hiểm xã hội cho nghệ sĩ diễn viên; chế độ đặc thù khuyến khíchhọc sinh, sinh viên, diễn viên theo bộ môn nghệ thuật truyền thống.

- Chủ trì, phốihợp vi Bộ Tài chính xây dựng Quy chế đặc thù hướng dẫn vàKhung giá đặt hàng sáng tác, dàn dựng, sản xuất và công bố các tác phẩm vănhọc, nghệ thuật trong khuôn khổ thực hiện Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán“Khuyến khích sáng tác và công bố các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trịcao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vàchống đế quốc Mỹ cứu nước giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn1930 - 1975” phù hp với thực tế và bo đảm đúng tiến độ phục vụ các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước; trìnhThủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2013.

b) Về phát triểnđiện ảnh:

- Chủ trì, phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát, thống nhất có cơ chếhỗ trợ đặc thù từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, pháttriển nguồn nhân lực cho các Hãng phim nhà nước; xây dựng các cơ sở hoạt động văn hóa hiện đại, đồng bộ có trọng điểm như hệ thống Nhà hát, Rạp chiếu phimgiai đoạn 2014 - 2015 phục vụ hoạt động tuyên truyền phổ biến phim ảnh tới cácvùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo và hỗ trợ cho hoạt động sản xuất phim tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị;trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 8 năm 2013.

- Làm việc với Bộ Tài chính rà soátcác nội dung và thống nhất mức kinh phí hỗ trợ đầu tư cho Hãng phim Tài liệuKhoa học Trung ương mua sắm các trang thiết bị thiết yếu, cấp bách để sản xuấtphim tài liệu phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng vàNhà nước.

c) Về tăng cường công tác quản lý vănhọc, nghệ thuật:

- Chủ trì, phối hp với Bộ Nội vụ nghiên cứu tổ chức bộ phận chuyên trách giúp Bộ trưởngquản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật trong cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nếu vượt quá thẩm quyền thì trình Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định trong quý III năm 2013.

- Phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban toànquốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam rà soát, sửa đổi, bổ sungcác nội dung Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lýHội bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa các Bộ, cáccơ quan liên quan; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2013.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựnghướng dẫn các địa phương thực hiện tu bổ tôn tạo các di tích, công trình vănhóa theo đúng quy hoạch đã được duyệt và các quy định về bảo vệ di sản văn hóa;đối với các di tích văn hóa lịch sử, công trình tín ngưỡng tâm linh thuộc phạmvi quản lý của địa phương có giá trị và tuổi đi cao phảicó ý kiến thẩm tra, hướng dẫn của Bộ trước khi tiến hành tu bổ, tôn tạo.

đ) Khẩn trương hoàn thiện các đề ánđã được phân công trin khai theo Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ về “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơnvị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệpcông”; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quý IV năm 2013.

Đối với đề án “Xây dựng quy hoạchmạng lưới sân vận động, rạp chiếu phim, các thiết chế vănhóa, khu văn hóa vui chơi giải trí phục vụ cộng đng giai đoạn 2011 - 2020”, Bộ khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướngChính phủ vào quý I năm 2014.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì,phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chínhnghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách bảo đảm kinh phí cho các cơ sở đào tạosinh viên chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật, làm rõ các nộidung về mmã ngành đào tạo, đào tạo dự bị, chính sách gửisinh viên đi đào tạo ở nước ngoài, chính sách tuyển sinh đặc thù, chi phí đàotạo...; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án này vào tháng 11 năm 2013.

3. Bộ Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Bộ Tài chính rà soát kế hoạch đầu tư trung hạn (2013 - 2015), lựa chọncác dự án xây dựng công trình văn hóa ưu tiên bố trí vốn thực hiện trong năm 2014 trong khuôn khổ thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án“Quy hoạch và Kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa giai đoạn 2012- 2020”; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 8 năm 2013.

4. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, xây dựng và banhành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc xây dựng công trình, trùng tu các ditích tín ngưỡng tôn giáo.

5. Bộ Ngoại giao (Ủy ban về ngườiViệt Nam ở nước ngoài) chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chính sáchkhuyến khích cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sáng tạo và quảngbá các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật về đất nước, con ngườiViệt Nam ra nước ngoài.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông chủtrì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, ĐàiTiếng nói Việt Nam nghiên cứu xây dựng và ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫncác đơn vị phát thanh, truyền hình trong cả nước tuyên truyền về văn học, nghệ thuật trên các phương tiện truyền thông; làm rõ cơ chế vềchính sách và kinh phí cho các hoạt động tuyên truyền.

7. Cuộc họp đánh giá việc thực hiệncác nội dung trong Thông báo kết luận này sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2013.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để các Bộ và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Hội đồng PBLLVHNT Trung ương;
- Các Bộ: VHTTDL, KHĐT, GDĐT, TC, CT, TTTT, TNMT, LĐTBXH, CA, NV, NG;
- Đài THVN, Đài TNVN;
- UB toàn quốc liên hiệp các Hội VHNTVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTTH, TH, TKBT, Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyn Khc Định