BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2372/TB-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2010

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG HOÀNG TUẤNANH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN MÍTTINH, DIỄU BINH, DIỄU HÀNH KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG-HÀ NỘI TẠI QUẢNG TRƯỜNGBA ĐÌNH, THỦ ĐÔ HÀ NỘI NGÀY 10/10/2010

Ngày 05 tháng 7 năm 2010, tại trụ sở Bộ Văn hoá, Thể thao vàDu lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với Vụ Kế hoạch, Tàichính, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Vănhoá cơ sở và Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam và Văn phòng Bộ kiểm tra tiến độthực hiện Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-HàNội ngày 10 tháng 10 năm 2010.

Sau khi nghe Văn phòng Bộ-Thường trực Ban Tổ chức báo cáo cácnhiệm vụ đã triển khai thực hiện, các nhiệm vụ, kế hoạch cần triển khai thựchiện trong thời gian tới, một số đề xuất, kiến nghị và ý kiến phát biểu của cácthành viên dự họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận:

1) Văn phòng Bộ:

- Biểu dương Văn phòng Bộ đã tích cực, chủ động tham mưulãnh đạo Bộ, Trưởng Ban Tổ chức triển khai thực hiện Đề án theo sự phân công;

- Tham mưu, đề xuất Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức phân côngcác Thứ trưởng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các nhiệm vụ của Bộ được giao tạiĐề án;

- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch tổng thể triển khai thực hiệnĐề án, xây dựng kế hoạch làm việc của Ban Tổ chức, báo cáo Ban Tổ chức quyếtđịnh chuẩn bị nội dung tại phiên họp lần thứ nhất (dự kiến vào ngày 20 tháng 7năm 2010);

- Dự thảo Thông báo số 2 đề nghị các Tiểu ban, các Ban, Bộ,ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội khẩn trương thành lập Tiểu ban,Ban Tổ chức, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch triển khai và xác định tiếnđộ thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Chủ động tiếp nhận và tham mưu để Trưởng Ban Tổ chức trảlời các đề nghị, kiến nghị của các Tiểu ban, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trungương;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất thành lập Hộiđồng thẩm định kịch bản các chương trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn củađất nước từ nay đến hết năm 2010 nói chung và Chương trình Mít tinh, diễu binh,diễu hành ngày 10 tháng 10 năm 2010 nói riêng;

- Dự thảo văn bản của Bộ gửi Uỷ ban nhân dân thành phố HàNội đề nghị thoả thuận việc lắp đặt một số màn hình LED tại các trục đườngchính của Thủ đô Hà Nội để phục vụ nhân dân theo dõi trực tiếp Mít tinh, diễubinh, diễu hành và phục vụ công tác điều hành diễu binh, diễu hành;

- Làm việc với các đơn vị liên quan kêu gọi xã hội hoá việclắp đặt màn hình LED, xem xét đề xuất quyền lợi của nhà tài trợ, báo cáo Ban Tổchức quyết định.

2) Cục Nghệ thuật biểu diễn:

- Tiếp tục hoàn thiện kịch bản âm nhạc tại Mít tinh, diễubinh, diễu hành, để Hội đồng thẩm định nghệ thuật cho ý kiến, trình Trưởng BanTổ chức quyết định;

- Tiếp tục hoàn thiện kịch bản nghệ thuật 30 phút tại Míttinh, diễu binh, diễu hành theo hướng thể hiện không khí tưng bừng, phấn khởicủa lễ hội, ngợi ca 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (không triển khai theo hướng sửthi), để Hội đồng thẩm định nghệ thuật cho ý kiến, trình Trưởng Ban Tổ chứcquyết định.

3) Cục Văn hoá cơ sở tiếp tục hoàn thiện kế hoạch triển khaiDàn kèn đồng 1000 người, Dàn hợp xướng 1000 người và phối hợp chặt chẽ với cáccơ quan chức năng rà soát kỹ lưỡng các thành viên tham gia (lưu ý trang phục).

4) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm khẩn trương hoànthiện thiết kế ma két tổng thể trang trí khu vực Quảng trường Ba Đình và thiếtkế ma két xe mô hình, báo cáo lãnh đạo Bộ.

5) Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Văn phòng Bộ - Cơquan thường trực của Đề án, tổng hợp kinh phí của các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ,Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội, gửi Bộ Tài chính trướcngày 10 tháng 7 năm 2010. Ứng kinh phí cho các đơn vị thuộc Bộ để kịp thời triểnkhai các nhiệm vụ được giao.

6) Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam sớm hoàn thiện dự thảo phầnthuyết minh về những thành tựu xây dựng và trưởng thành của Ngành văn hoá, thểthao và du lịch gắn với quá trình phát triển của Thăng Long - Hà Nội, báo cáo lãnhđạo Bộ trước ngày 15 tháng 7 năm 2010.

Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương hoànthiện dự toán kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, gửi Vụ Kếhoạch, Tài chính tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, đề nghị Bộ Tài chínhquyết định.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan,đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.20.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tô Văn Động