BỘ NGOẠI GIAO
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2011

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC
Thực hiện quy định tại khoản 3 Ðiều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:
Thỏa thuận ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin về việc cung cấp gạo Việt Nam cho Phi- líp-pin, ký tại Manila ngày 30 tháng 12 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 12 năm 2010.
Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao lục Hiệp định theo quy định tại Ðiều 68 của Luật nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Mai

THỎA THUẬN GHI NHỚ
GIỮA
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHI-LÍP-PIN VỀ VIỆC CUNG CẤP GẠO VIỆT NAM CHO PHI-LÍP-PIN
Nhằm đảm bảo an ninh lương thực và đảm bảo thị trường gạo được ổn định ở cả hai quốc gia và giảm những tác động bất lợi của việc thay đổi khí hậu, dịch côn trùng, hạn hán, lũ lụt và các loại hình thiên tai khác đang diễn ra hoặc có thể xảy ra trên phạm vi toàn cầu; và:

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

Nhằm nâng cao và tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế tốt đẹp giữa hai quốc gia; Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Phi-líp-pin (sau đây được gọi là “Bên” hoặc “Các Bên”), ĐÃ ĐỒNG Ý GIA HẠN BẢN THỎA THUẬN GHI NHỚ ĐÃ KÝ VÀO NĂM 2008, VÀ NHẤT TRÍ NHƯ SAU:
Điều 1. Chính phủ Việt Nam đồng ý bán trừ trường hợp thiên tai mất mùa, và Chính phủ Phi-líp-pin đồng ý mua, phụ thuộc vào nhu cầu của Phi-líp-pin, số lượng gạo lên tới 1,5 triệu tấn gạo trắng hàng năm từ 2011 đến 2013, giá được áp dụng là giá trên thị trường thế giới tại thời điểm giao dịch diễn ra.
Điều 2. Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ định Tổng công ty Lương thực miền Nam (VINAFOOD II) là Doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam thực thi Thỏa thuận Ghi nhớ này. Chính phủ Phi-líp-pin sẽ chỉ định Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) là Doanh nghiệp Nhà nước Phi-líp-pin thực thi Thỏa thuận Ghi nhớ này.
Điều 3. Việc thực thi các giao dịch theo các điều khoản trong bản Thỏa thuận Ghi nhớ sẽ được thực hiện thông qua các văn bản được thỏa thuận và ký giữa NFA và VINAFOOD II. Bất kỳ thỏa thuận nào không bằng văn bản sẽ không có hiệu lực.
Điều 4. NFA sẽ quyết định khối lượng gạo được mua, và, phù hợp với thông lệ thương mại, quy tắc, quy định quốc tế, NFA sẽ yêu cầu VINAFOOD II đưa ra một bản chào, bản chào này sẽ được NFA đánh giá và sau đó sẽ chấp nhận ngay lập tức hoặc sau khi đàm phán.
Điều 5. Các Bên sẽ hợp tác để tiến hành các biện pháp chặt chẽ với các cơ quan Chính phủ để ngăn chặn thương mại gạo bất hợp pháp giữa hai nước do những hoạt động này ảnh hưởng bất lợi tới thị trường gạo hai nước.
Điều 6. Trong thời hạn hiệu lực của Thỏa thuận ghi nhớ này, mỗi Bên có thể đề nghị một hoặc nhiều sửa đổi bằng văn bản cho Bên kia, phía Bên kia trả lời bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo liên quan tới việc sửa đổi như vậy.
Bất kỳ sự bất đồng hoặc tranh chấp nào nảy sinh giữa Các Bên liên quan tới bất kỳ vấn đề nào thuộc phạm vi của Thỏa thuận Ghi nhớ này sẽ được giải quyết một cách thân thiện và thông qua tham vấn và đàm phán giữa các Bên.
Điều 7. Thỏa thuận Ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2013. Bất kỳ Bên nào có thể thông báo ý định chấm dứt Thỏa thuận 6 tháng trước thời điểm dự định chấm dứt Thỏa thuận.
Việc chấm dứt Thỏa thuận sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực hoặc các điều khoản của bất kỳ hợp đồng nào đã được ký kết theo Thỏa thuận Ghi nhớ này.

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu đất tại Việt Nam không ?

Được ký thành 2 bản tại Manila vào ngày 30 tháng 12 năm 2010 bằng tiếng Anh, cả hai bản có giá trị pháp lý như nhau./..

THAY MẶT CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVũ Huy Hoàng
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
THAY MẶT CHÍNH PHỦ
CỘNG HÒA PHI-LÍP-PINProceso J.Alcala
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?