VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

ÝKIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ HOÀNG TRUNG HẢI VỀ GIẢI QUYẾT KIẾNNGHỊ ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TNHH ROBERT BOSCH VIỆT NAM

Ngày 05 tháng 7 năm 2013 tại Vănphòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với đại diệnlãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương liên quan để tiếp tục xem xét, giải quyếtcác kiến nghị ưu đãi đầu tư của Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam (Công ty)nhằm tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc có đại diệnlãnh đạo các Bộ, địa phương liên quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, CôngThương, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Nai, và Vănphòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương báo cáo về quátrình xem xét, giải quyết các kiến nghị ưu đãi đầu tư của Công ty căn cứ theoquy định của pháp luật hiện hành tại từng thời điểm, Phó Thủ tướng Hoàng TrungHải đã kết luận như sau:

1. Không xem xét việc giải quyếthồi tố đối với kiến nghị ưu đãi đầu tư Dự án giai đoạn I (đã được UBND tỉnhĐồng Nai cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2008 với tổng trị giá đầu tư 52 triệu Euro)theo nội dung đề nghị của Công ty Robert Bosch Việt Nam vì không phù hợp vớiquy định của pháp luật tại từng thời điểm, đồng thời bảo đảm sự đối xử bìnhđẳng giữa các doanh nghiệp.

2. Đối với đề xuất đầu tư Dự ángiai đoạn 3 của Công ty trị giá 130 triệu Euro cùng các kiến nghị ưu đãi kèmtheo, các cơ quan, địa phương liên quan xem xét, giải quyết theo hướng:

- Trường hợp Công ty quyết địnhthực hiện Dự án theo hình thức đầu tư mở rộng (không thành lập pháp nhân mới),Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai, xem xét, hướngdẫn doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký đầu tư và giải quyết ưu đãi trên cơ sởquy định của pháp luật hiện hành, vận dụng các quy định về ưu đãi đầu tư mởrộng của Luật bổ sung, sửa đổi một số quy định của Luật thuế thu nhập doanhnghiệp vừa được Quốc hội thông qua (tháng 6 năm 2013);

- Trường hợp Công ty quyết định lựachọn phương án tiếp tục đầu tư theo hình thức thành lập doanh nghiệp mới, Bộ Kếhoạch và Đầu tư hướng dẫn việc doanh nghiệp đăng ký cấp chứng nhận đầu tư vàsáp nhập với doanh nghiệp hiện tại phù hợp với quy định của pháp luật về doanhnghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các Bộ, cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ;
- UBND tỉnh Đồng Nai;
- Công ty TNHH Robert Bosch Việt Nam (KCN Nhơn Trạch I, tỉnh Đồng Nai);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; Các Vụ: KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ